Metsä, ympäristö ja energia on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue.

Tutkimuksen kehittämisen keihäänkärkinä ovat

  • kuituprosessit
  • ympäristöturvallisuus
  • uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus
  • metsätalous ja puurakentaminen
  • materiaaliteknologia

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Metsä, ympäristö ja energia Mamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Metsä, ympäristö ja energia Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Kuitulaboratorio

Bioteknologian innovaatiokeskus

Tutustu tästä

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja

Tutustu tästä

Mikpolis

TKI-osaamista materiaali- ja valmistustekniikassa

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

metsä ympäristö ja energia painoala

Aurinko- ja tuulivoiman koulutus-...

Hankkeen avulla luodaan aurinko- ja tuulivoiman tutkimus- ja koulutuskeskittymä.

VETU_biosuotimet_TKI_netti

VETU - Metsätalouden vesiensuojelun...

Hankkeessa selvitetään eri biosuodinmateriaalien soveltuvuutta metsäojitusalueiden valumavesien käsittelyssä.

ECOOL_MG_7470_verkkosivut

Energiatehokkuuden kehittämishanke - Ecool

Hankkeessa kehitetään energiatehokkuutta vaativissa erityiskohteissa ja edistetään uusiutuvan energian käyttöä.

metsä ympäristö ja energia painoala

Energiaopintojen elinkaaripolku

Hankkeen avulla parannetaan energia-alan koulutuksen tarjontaa, laatua ja tehokkuutta

metsä ympäristö ja energia painoala

Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET

Hankkeessa tuotetaan orgaaniseen peltolannoitteeseen soveltuva raskasmetallivapaa tuhkakomponentti

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä

Hanke tutkii biohiilipellettien käyttöä pienen kokoluokan lämmön- ja sähköntuotannossa.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

HevosWoima - Esiselvitys Etelä-Savon...

Hanke edistää hevostaloudesta muodostuvien sivuainevirtojen hyödyntämistä uusiutuvana energiana Etelä-Savossa.

metsä ympäristö ja energia painoala

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille

Hankkeessa luodaan osaamista, jonka avulla yritysten ja yrittäjiksi aikovien on mahdollista mm. kierrättää 70 % rakennusjätteestä materiaalina.

metsä ympäristö ja energia painoala

Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä

Hankkeessa laaditaan puurakentamisen koulutuksen tiekartta yhdessä eri koulutusorganisaatioiden kanssa

metsä ympäristö ja energia painoala

International Business in Kymenlaakso

Hankkeessa järjestetään yrityksille suunnattua perehdytystä IPR-työkalujen käyttöön oman innovaatiotoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi

metsä ympäristö ja energia painoala

Kunnossapidon Osaamiskeskus

Hankkeessa rakennetaan ja luodaan teollisen kunnossapitokeskittymän malli, testataan ja pilotoidaan se sekä varmistetaan sen toimivuus ja kannattavuus

metsä ympäristö ja energia painoala

KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista...

Luodaan kysyntä- ja kuluttajalähtöisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollistetaan kiertotaloutta tukevien startup-yritysten synty

metsä ympäristö ja energia painoala

TKI-energiakeskittymä - Kädet ja...

Hankkeessa luodaaan yhteinen energia-alan test-bed -toimintaympäristö, missä yhdistyvät käden taidot ja tutkimus

metsä ympäristö ja energia painoala

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit

Yrityksiä tuetaan vähähiilisen liiketoiminnan kasvupotentiaalin tunnistamisessa ja edistetään vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa

metsä ympäristö ja energia painoala

Tansania Fact Finding

Tutkitaan Itä-Afrikan maihin kohdistuvia kehitysliiketoiminnan ja koulutusviennin mahdollisuuksia sekä ideoidaan kehittämishankkeita

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden...

Tavoitteena on kehittää lämpöpuun lujuutta ja listätä tätä kautta sen käyttöä.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden materiaalin...

Tavoitteena kehittää kierrätysmallia lujitemuovituotteille.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

KASTU- Kasvisketjun tuoteturvallisuuden ja...

Hanke vähentää koulutuksella kasvisten hävikkiä ja täten myös ilmasto- ja ympäristökuormitusta.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus (UTE)

Tehokkuutta tuotantoihin uuden sukupolven menetelmillä.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

ÄLYKÖ – Itä-Suomen maa-alueiden...

Hankkeessa kartoitetaan riskikohteita, kehitetään öljyisten jätteiden logistiikkaa ja pilotoidaan uusia puhdistusteknologioita.

metsä ympäristö ja energia painoala

Hybrid materials (Fimecc Hybrids)

Luotettavia liitosratkaisuja tulevaisuuden koneisiin.

Strategia_mat_ymp_painoala_TKI_netti

Materiaalit- ja ympäristöturvallisuus –...

Hanke edistää ympäristöstä huolehtimista ja resurssien kestävää käyttöä.

MOMET_monimuotoiset_metsat_TKI_netti

Monimuotoiset metsät (MoMet)

Monimuotoinen metsä on metsätalouden mahdollisuus.

Kuva: Manu Eloaho/Darcmedia.

Puun modifiointimenetelmien kehittäminen

PUMOK-hanke mahdollistaa pitkäaikaiskestävien, luonnonöljyillä ja -vahoilla käsiteltyjen puutuotteiden valmistamisen kustannustehokkaasti.

Kuva: Manu Eloaho / Darcemedia

Uuden sukupolven jätevedenkäsittelyn ratkaisut...

Hankkeessa kehitetään uutta, kokonaisvaltaista ratkaisua jätevedenkäsittelyyn.

Smart_Ground_paakuva_TKI_netti

Smart Ground-SMART data collection...

Hanke lisää tietoa kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista ja edesauttaa niiden hyödynnystä.

SMD_TKI_netti

Savonlinna Smart Demonstrations (SMD)...

Hankkeessa testataan älykästä teknologiaa prosessi-, ympäristö- ja energiatekniikan alan yrityksille.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Talotekniikan tutkimus-ja osaamisympäristöjen kehittäminen...

TALOTEK-hankkeissa toteutetaan Mikkelin ammattikorkeakoululle talotekniikan uudet oppimis- ja tutkimusympäristöt.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja...

Kesäaikainen turvemaiden puunkorjuu vauhtiin Etelä-Savossa.

Kuva: Manu Eloaho / Darcemedia.

Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä...

Hanke lisää vesihuoltolaitosten energia- ja ekotehokkuutta alueen kaupungeissa.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

VIM-Veden ja ilman monitorointi...

Mitattu tieto ympäristöstä on avain päästöjen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Kuva-: Manu Eloaho / Darcmedia

Yksityistiet - Hallinnon, kunnossapidon...

Yksityisteiden hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen.

Kuva-: Manu Eloaho / Darcmedia

Yksityistiet - Hallinnon, kunnossapidon...

Yksityisteiden hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen...

Hanke lisää maarakennuskohteissa käytettävien jätemateriaalien myöhempää jäljitettävyyttä.

logistiikka_ja_merenkulku_painoala_1920x720

SCAROIL Simulator Training for...

Hanke hakee ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, erityiskohderyhmänä nuoret alalle valmistuvat

BioComp_TKI_netti_Markkinointikuva

BioCom – mikrokiteinen selluloosa...

Tavoitteena on edistää kumiseoksen prosessoitavuutta ja vähentää renkaiden kulumista puusta saatavalla mikrokiteisellä selluloosalla.

Biomassaprosessien labra II hanke

Biomassaprosessien laboratorio II

Projektissa kehitetään koehalli-mittakaavan laitteistoa mikrokiteisen selluloosan valmistukseen.

Biomassan_uudet_tuontatoprosessit_MG_7158_verkkosivut

Biomassan uudet tuotantoprosessit ja...

Biomassasta eli puusta ja kasveista voidaan tulevaisuudessa kehittää uudenlaisia aineita, ja korvata niillä esimerkiksi öljyn käyttöä.

ECOOL_hanke_netti

Ecool, investoinnit

Hankkeen osatuella hankitaan mittalaitteita energiaselvityksiä varten

FOKUDEMO_markkinointikuva_TKI_netti

FOKUDEMO - Fotoniikkasensori- ja...

Hanke kehittää fotoniikkaan- ja kuvantamisteknologioihin perustuvia tekniikoita metsäbiojalostamoympäristöihin.

Hajaene hankkeen markkinointikuva.

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma

LoCap_TKI_netti_markkinointikuva

Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin...

Tavoitteena on ottaa hiilidioksidi talteen luontoystävällisesti ja hyödyntää se teollisuuden omassa tuotannossa.

InFlow_TKI_netti

InFlow - Asumisen energiatehokkuuden...

Hanke kehittää rakennusten sisäilman hallintaa tavoitteenaan asumismukavuus ja energiansäästöt.

janne koskenniemi, lappi kuva, lapland image, kaivos, mine, agnico eagle

iFORMINE– Innovatiiviset kaivosvesien puhdistusratkaisut...

Tavoitteena kehittää uusia ratkaisuja kaivosten vesien hallintaan ja ekotehokkuuden lisäämiseen

Reaktek_markkinointikuva_MG_7074_verkkosivut

Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit,...

Reaktoritekniikalla tehokkuutta teollisuuden sekoitusprosesseihin.

metsä ympäristö ja energia painoala

Viilun modifiointi

Löytää pysyvä ja kestävä modifiointimenetelmä, jolla voidaan pienentää viilun palo-ominaisuuksia.

aurinkovene1

Midnight Sun Finland -Solar...

Suomalaisen koulutuksen ja yritysten osaaminen uusiutuvan energian mahdollisuuksista kulkuneuvoissa on osoitettu menestymällä kv-tason kilpailuissa.

metsä ympäristö ja energia painoala

Metsätalousinsinööri (AMK) – opetuksen...

Parantaa metsätalousinsinööriopetuksen työelämävastaavuutta.

MOMET_monimuotoiset_metsat_TKI_netti

Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja...

Hankkeen avulla parannetaan yritysten valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää vähähiilisen rakentamisen kasvupotentiaalia

metsä ympäristö ja energia painoala

Luomuinstituutin jalkauttaminen

Luomuyritysten kilpailukyvyn ja luomuelintarvikeyrittäjyyden lisääminen

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Bio-Led

Puun ominaisuuksien mittauksen ja kasvullisen lisäyksen LED-valaistustekniikoiden kehittäminen ja pilotointi

Teoli_MG_7732_verkkosivut2016

Teoli - Teollisuuden lietteiden...

Tehoa teollisuuden lietteiden ja pesulipeän käsittelyyn, tavoitteena metsäteollisuuden energiasäästöt ja materiaalien tehokkaampi käyttö.

Share This