Ajankohta: 16.1.-22.12.2023. Kevätlukukaudella opetus toteutetaan 16.1.- 31.5.2023 ja syyslukukaudella 11.9.-22.12.2023. Kontaktiopetuspäivät toteutetaan verkossa keväällä 16.-17.1., 22.-23.3., 18.-19.4. ja 24.5. sekä syksyllä 13.9.-14.9, 11.-12.10. ja 13.12.2023. Kontaktiopetuspäivät toteutetaan verkossa Teamsilla klo 12-18. 
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, ylempi AMK
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai sitä edeltänyt opistoasteen tutkinto, kuten ensihoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti. Sinulla on myös työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lisäksi olet suorittanut asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteet (Oppiportin verkkokurssi). 
Opettajat: Xamkin lehtorit

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin!

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2022
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä aina lukukausien alussa (tammikuussa ja elokuussa).Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaaja 30 op -koulutuksessa syvennät asiantuntemustasi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuudessa sekä saat välineitä asiakas- ja potilasturvallisuuden ennakointiin, asiakkaiden ja työntekijöiden osallistamiseen sekä arviointiin ja kehittämiseen.  

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattihenkilöille. Opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhösi ja saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi asiakas- ja potilasturvallisuustoiminnan kehittämiseen. Verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa lisää kokemustietoasi.  

Tämä osaajakoulutus on pitkäkestoinen ammatillista kehittymistä ja osaamista edistävä koulutus, joka on suunniteltu ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen sekä työ- ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. 

Tavoitteet ja sisältö:
Asiakas ja potilasturvallisuuden osaaja 30 op -koulutus koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta: 

 1. Asiakas- ja potilasturvallisuuden toimintakulttuuri, 10 op
 2. Asiakas- ja potilasturvallisuuden analysoinnin ja juurruttamisen keinot, 10 op
 3. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen, 10 op

Asiakas- ja potilasturvallisuuden toimintakulttuuri, 10 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Asiakas- ja potilasturvallisuus toimintamallina, 5 op
16.1.-24.2.2023. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 16.1. (4h) ja 17.1.2023 (6h) klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • osaa jäsentää asiakas- ja potilasturvallisuuden nykytilaa ja tulevaisuutta systeemilähtöisenä toimintamallina 
 • osaa huomioida ja arvioida asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä
 • osaa suunnitella asiakkaiden ja potilaiden osallistamisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä 
 • osaa tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden ryhmiä ja heidän tarpeitaan asiakaslähtöisesti 
 • syventää turvallisen lääkehoidon, laitehoidon ja infektioiden torjunnan toteuttamisen keinoja

Opintojakson sisältö:

 • Miten jäsennät ja arvioit asiakas- ja potilasturvallisuuden nykytilaa ja tulevaisuutta systeemilähtöisesti?
 • Miten käytetään asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä tehokkaammin?
 • Miten huomioidaan asiakkaat ja potilaat asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä? 
 • Millaisia ryhmiä ja heidän tarpeitaan tunnistetaan asiakas- ja potilasturvallisuudessa asiakaslähtöisesti? 
 • Miten edistetään turvallista lääkehoitoa, laitehoitoa ja infektioiden torjuntaa? 

Opintojakson arviointi:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu Teams-välitteisesti, essee ja casekuvaus arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. 

Asiakas- ja potilasturvallisuustieto riskien tunnistamisessa ja ennakoinnissa, 5 op
11.9.-22.10.2023. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 13.9. (4h) ja 11.10.2023 (6h) klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • syventää asiakas- ja potilastiedon hyödyntämistä riskien tunnistamisessa, ennakoinnissa ja seurannassa
 • syventää asiakkaan ja potilaan tuottaman tiedon hyödyntämistä turvallisuudessa
 • oppii tunnistamaan inhimillisen toiminnan vaikutusta asiakas- ja potilasturvallisuustietoon 
 • perehtyy organisaation rakenteiden vaikutusta asiakas- ja potilasturvallisuustietoon 
 • perehtyy kansallisiin ja alueellisiin asiakas- ja potilasturvallisuusindikaattoreihin 
 • oppii seuraamaan ja hyödyntämään indikaattoritietoa 
 • perehtyy tietojärjestelmien hyödyntämiseen asiakas- ja potilasturvallisuuden tunnistamisessa ja ennakoinnissa 

Opintojakson sisältö:

 • Miten käytetään asiakas- ja potilastietoa tehokkaammin asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä?
 • Miten asiakkaan ja potilaan tuottamaa tietoa voi hyödyntää?
 • Miten inhimillinen toiminta ja organisaation rakenteet vaikuttavat asiakas- ja potilasturvallisuustietoon? 
 • Millaisia asiakas- ja potilasturvallisuusindikaattoreita on kansallisesti ja alueellisesti? 
 • Millaisia indikaattoreita voi käyttää asiakas- ja potilasturvallisuuden ennaltaehkäisyssä ja kehittämisessä?
 • Miten hyödynnetään indikaattoritietoa yksikössä? 
 • Miten tietojärjestelmiä voi hyödyntää asiakas- ja potilasturvallisuudessa? 

Opintojakson arviointi:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu Teams-välitteisesti ja oppimistehtävä arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden analysoinnin ja juurruttamisen keinot, 10 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Asiakas- ja potilasturvallisuuden analysointi, 5 op
6.3.-30.4.2023. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 22.3. (2h), 23.3. (6h) ja 18.4.2023 (6h) ajoittuen klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • perehtyy asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluihin ja menettelyihin 
 • oppii analysoimaan sosiaali- ja terveysalan haittatapahtumia moniammatillisesti 
 • oppii analysoimaan haittatapahtumia luotettavuutta ja eettisyyttä huomioiden
 • perehtyy, miten fasilitaattori lisää moniammatillisen tiimin juurisyyn tunnistamista

Opintojakson sisältö:

 • Millaisia asiakas- ja potilasturvallisuuden analysoinnin työkaluja ja menettelyjä on?
 • Miten sosiaali- ja terveysalan haittatapahtumia analysoidaan moniammatillisesti?
 • Miten analysoinnin luotettavuutta ja eettisyyttä voidaan lisätä?
 • Miten fasilitaattori voi lisätä moniammatillisen tiimin juurisyyn tunnistamista? 

Opintojakson arviointi:
Kontaktiopiskelu Teams-välitteisesti, moniammatillinen case-tehtävä ja vertaisopponointi arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. 

Ennakointi ja jatkuva oppiminen asiakas- ja potilasturvallisuuden toiminnassa,  5 op
11.9.-22.10.2023. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 14.9. (6h) ja 12.10.2023 (6h) ajoittuen klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • syventää osaamista ennakoivasta asiakas- ja potilasturvallisuuskäytännöistä 
 • perehtyy potilasturvallisuuslähettilästoimintaan
 • kehittää osaamistaan laadukkaiden työkalujen ja menetelmien käytössä
 • lisää osaamista, miten voi lisätä turvallisuutta asiakas- ja potilastilanteissa 
 • lisää osaamista, miten haittatapahtumista voi oppia
 • perehtyy second victim -malliin ja vertaistukeen 
 • perehtyy toimiviin jälkihoitomalleihin ja niiden hyötyihin 

Opintojakson sisältö:

 • Millaisia ennakoivia asiakas- ja potilasturvallisuuskäytänteitä on? 
 • Millaiset keinot voi lisätä oppimista haittatapahtumista? 
 • Miten asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä käytetään? 
 • Miten toimitaan turvallisesti asiakas- ja potilastilanteissa? 
 • Miten second victim -malli ja vertaistuki tukevat virheistä toipumista ja oppimista? 
 • Millaisia toimivia jälkihoitomalleja on? 
 • Miten voidaan soveltaa toimivaa jälkihoitomallia omaan yksikköön? 

Opintojakson arviointi:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu ja toiminnallinen harjoitus Teams-välitteisesti, itsenäiset oppimistehtävät arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. 
 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen, 10 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät,  5 op
16.1.-31.5.2023. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 16.1. (2h), 22.3. (4h), 19.4. (6h) ja 24.5.2023 (6h) klo 12-18.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • syventää osaamista asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimisesta ja kehittämisestä 
 • osaa käyttää ketteriä malleja ja menetelmiä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä ja tutkimisessa 
 • osaa tunnistaa moniammatillisen yhteistyön asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä ja tutkimisessa
 • osaa tunnistaa eettisyyttä ja luotettavuutta kehittämisessä ja tutkimisessa 
 • kehittää osaamistaan tulosten esittämisessä 
 • arvioi tutkimisen ja kehittämisen suunnitelmaa ja toteutusta rakentavasti 

Opintojakson sisältö:

 • Miten tutkitaan ja kehitetään ketteriä malleja ja menetelmiä käyttäen asiakas- ja potilasturvallisuutta?
 • Millaista moniammatillista yhteistyötä tarvitaan asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä ja tutkimisessa?
 • Miten huomioidaan eettisyyttä ja luotettavuutta kehittämisessä ja tutkimisessa?
 • Miten tuloksia esitetään selkeästi ja havainnollisesti?
 • Miten arvioidaan rakentavasti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja tutkimista? 

Opintojakson arviointi:
Ennakkotehtävä, kontaktiopetus Teams-välitteisesti, menetelmäkokeilut ja itsenäiset oppimistehtävät arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. Lopputehtävä (3 op) arvioidaan arvosanalla 1-5 / Täydennettävä ja muut tehtävät arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Täydennettävä.

Kehittämistehtävä,  5 op
11.9.-22.12.2023. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 13.9. (2h), 12.10. (2h) ja 13.12.2023 (6h) klo 12-18.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • osaa rajata ja määritellä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistarpeen 
 • osaa suunnitella asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä 
 • osaa toteuttaa asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistehtävän 
 • osaa esittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen tulokset havainnollisesti ja visuaalisesti 
 • osaa arvioida omaa ja kollegoiden kehittämistehtäviä rakentavasti ja perustellen 

Opintojakson sisältö:

 • Miten rajataan ja määritellään konkreettinen asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistarve? 
 • Millaisia ketteriä keinoja ja menetelmiä käytetään asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä?
 • Miten suunnitellaan ja toteutetaan kehittämistehtävä?
 • Miten tuloksia esitetään selkeästi ja havainnollisesti?
 • Miten arvioidaan asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä rakentavasti? 

Opintojakson arviointi:
Kehittämistehtävä yksin tai parityönä, ohjaus ja opponointi arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. Arviointiasteikko on 1-5. 

Toteutus:
Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaaja, 30 op -koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat mm. kontaktiopetus Teams-välitteisesti, ennakkotehtävät, menetelmäkokeilut, case-tehtävät, esseet ja itsenäiset oppimistehtävät.

Koulutukseen sisältyy kuusi opintojaksoa. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkkokontaktiopetukseen reaaliaikaisesti. Tämä koulutus soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli noin 100 työpäivää.

Arviointi:
Opintojaksojen arviointi tapahtuu seuraavien YAMK-arviointikriteerien mukaan: 

Opiskelija osaa: 
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan 
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa 
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti 
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä 

Lisäksi Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen, 10 op -opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen osalta arviointi tapahtuu seuraavin kriteerein: 

Opiskelija osaa: 

a. hallita oman alan tutkimus- ja kehittämisprosesseja sekä niissä käytettäviä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä
b. hallita oman alan kehittämiseen liittyviä innovatiivisuutta tukevia menetelmiä
c. toimia projekteissa ja arvioida niiden tuloksellisuutta
d. tunnistaa omia kehittämistarpeita kehittämisprosessin ohjaajana

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä:
Osaajakoulutuksen koordinoija Päivi Lifflander, etunimi.sukunimi@xamk.fi, puh. 050 312 5104 (vapaajaksolla 11.6.-7.8.2022)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,
puh. 050 472 8993/ koulutusassistentti Evangelia Antzaka (kesälomalla 17.6.-26.7.2022) tai puh. 050 312 5090/ koulutussuunnittelija Heidi Väisänen (kesälomalla 20.6.-29.7.2022)

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää