Ajankohta: 15.1.-20.12.2024. Kevätlukukaudella opetus toteutetaan 15.1.-31.5.2024 ja syyslukukaudella 9.9.-22.12.2024. Kontaktiopetuspäivät toteutetaan verkossa keväällä 15.-16.1., 18.-19.3., 22.-23.4. ja 20.5.2024 sekä syksyllä 9.-10.9., 7.-8.10. ja 16.12.2024. Kontaktiopetuspäivät toteutetaan verkossa Teamsilla ajoittuen klo 12-18.
HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, ylempi AMK
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai sitä edeltänyt opistoasteen tutkinto, kuten ensihoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti. Sinulla on myös työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lisäksi olet suorittanut asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteet (Oppiportin verkkokurssi). 
Opettajat: Xamkin lehtorit

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin!

Ilmoittautuminen päättyy: 10.12.2023
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Sinustako työyksikkösi asiakas- ja potilasturvallisuusosaaja? Tule mukaan syventämään asiakas- ja potilasturvallisuuden toimintatietouttasi, oppimaan asiakas- ja potilas-turvallisuuden analysointia, riskien tunnistamista ja ennakointia sekä kehittämään määrätietoisesti työyksikkösi asiakas- ja potilasturvallisuuskäytäntöjä. Lupaamme, että koulutuksen käytyäsi:

 • osaat käyttää asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeisiä menetelmiä
 • osaat analysoida asiakas- ja potilasturvallisuustapahtumia
 • osaat tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä ja tehdä ennakointia
 • osaat osallistua asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen ja arviointiin

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattihenkilöille. Opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhösi ja saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi asiakas- ja potilasturvallisuustoiminnan kehittämiseen. Verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa lisää kokemustietoasi.  

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaaja, 30 op -koulutus on pitkäkestoinen ammatillista kehittymistä ja osaamista edistävä koulutus, joka on suunniteltu ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen sekä työ- ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. 
 

Tavoitteet ja sisältö:
Asiakas ja potilasturvallisuuden osaaja, 30 op -koulutus koostuu kuudesta opintojaksosta: 

 1. Asiakas- ja potilasturvallisuus toimintamallina, 5 op
 2. Asiakas- ja potilasturvallisuustieto riskien tunnistamisessa ja ennakoinnissa, 5 op
 3. Asiakas- ja potilasturvallisuuden analysointi, 5 op
 4. Ennakointi ja jatkuva oppiminen asiakas- ja potilasturvallisuuden toiminnassa, 5 op
 5. Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op
 6. Kehittämistehtävä, 5 op

Voit tutusta opetussuunnitelmaan myös oheisesta linkistä: Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaaja | Opinto-opas, XAMK.

Opintojaksot jakaantuvat kolmeen 10 opintopisteen opintokokonaisuuteen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden toimintakulttuuri, 10 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Asiakas- ja potilasturvallisuus toimintamallina, 5 op
15.1.-23.2.2024. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 15.1. (4h) ja 16.1.2024 (4h) klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • osaa jäsentää asiakas- ja potilasturvallisuuden nykytilaa ja tulevaisuutta systeemilähtöisenä toimintamallina 
 • osaa huomioida ja arvioida asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä
 • osaa suunnitella asiakkaiden ja potilaiden osallistamisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä 
 • osaa tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden ryhmiä ja heidän tarpeitaan asiakaslähtöisesti 
 • hallitsee turvallisen lääkehoidon, laitehoidon ja infektioiden torjunnan toteuttamisen keinoja

Opintojakson sisältö:

 • Miten jäsennät ja arvioit asiakas- ja potilasturvallisuuden nykytilaa ja tulevaisuutta systeemilähtöisesti?
 • Miten käytetään asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä tehokkaammin?
 • Miten huomioidaan asiakkaat ja potilaat asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä? 
 • Millaisia käyttäjäryhmiä ja heidän tarpeitaan tunnistetaan asiakas- ja potilasturvallisuudessa asiakaslähtöisesti? 
 • Miten edistetään turvallista lääkehoitoa, laitehoitoa ja infektioiden torjuntaa? 

Opintojakson arviointi:
Kontaktiopetuksen aikana aktivointitehtäviä, kontaktiopiskelu Teamsin välitteisesti, essee ja casekuvaus arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. 

Asiakas- ja potilasturvallisuustieto riskien tunnistamisessa ja ennakoinnissa, 5 op
9.9.-18.10.2024. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 9.9. (2h), 10.9. (2h), 7.10. (3h) ja 8.10.2024 (3h) ajoittuen klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • osaa hyödyntää asiakas- ja potilastietoa riskien tunnistamisessa, ennakoinnissa ja seurannassa
 • hallitsee asiakkaan ja potilaan tuottaman tiedon hyödyntämistä turvallisuudessa
 • oppii tunnistamaan inhimillisen toiminnan vaikutusta asiakas- ja potilasturvallisuustietoon 
 • perehtyy organisaation rakenteiden vaikutukseen asiakas- ja potilasturvallisuustiedossa
 • osaa hyödyntää kansallisia ja alueellisia asiakas- ja potilasturvallisuusindikaattoreita
 • oppii seuraamaan ja hyödyntämään indikaattoritietoa 
 • perehtyy tietojärjestelmien hyödyntämiseen asiakas- ja potilasturvallisuuden tunnistamisessa ja ennakoinnissa 

Opintojakson sisältö:

 • Miten käytetään asiakas- ja potilastietoa tehokkaammin asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä?
 • Miten asiakkaan ja potilaan tuottamaa tietoa voi hyödyntää?
 • Miten inhimillinen toiminta ja organisaation rakenteet vaikuttavat asiakas- ja potilasturvallisuustietoon? 
 • Millaisia asiakas- ja potilasturvallisuusindikaattoreita on kansallisesti ja alueellisesti? 
 • Millaisia indikaattoreita voi käyttää asiakas- ja potilasturvallisuuden ennaltaehkäisyssä ja kehittämisessä?
 • Miten hyödynnetään indikaattoritietoa yksikössä? 
 • Miten tietojärjestelmiä voi hyödyntää asiakas- ja potilasturvallisuudessa? 

Opintojakson arviointi:
Aktivointitehtävät verkko-opetuksessa, kontaktiopiskelu Teamsin välitteisesti, ennakkotehtävä, oppimistehtävä arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden analysoinnin ja juurruttamisen menetelmät, 10 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Asiakas- ja potilasturvallisuuden analysointi, 5 op
4.3.-31.5.2024. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 18.3. (3h), 19.3. (2h), 22.4. (3h), 23.4.(6h) ja 20.5.2024 (2h) ajoittuen klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • perehtyy asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluihin ja menettelyihin 
 • oppii analysoimaan sosiaali- ja terveysalan haittatapahtumia moniammatillisesti 
 • oppii analysoimaan haittatapahtumia luotettavuutta ja eettisyyttä huomioiden
 • perehtyy, miten fasilitaattori lisää moniammatillisen tiimin juurisyyn tunnistamista

Opintojakson sisältö:

 • Millaisia asiakas- ja potilasturvallisuuden analysoinnin työkaluja ja menettelyjä on?
 • Miten sosiaali- ja terveysalan haittatapahtumia analysoidaan moniammatillisesti?
 • Miten analysoinnin luotettavuutta ja eettisyyttä voidaan lisätä?
 • Miten fasilitaattori voi lisätä moniammatillisen tiimin juurisyyn tunnistamista? 

Opintojakson arviointi:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu Teamsin välitteisesti, moniammatillinen case-tehtävä ja vertaisopponointi arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. 

Ennakointi ja jatkuva oppiminen asiakas- ja potilasturvallisuuden toiminnassa,  5 op
9.9.-31.10.2024. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 9.9. (2h), 10.9. (4h) ja 7.10.2024 (3h) ajoittuen klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • syventää osaamista ennakoivasta asiakas- ja potilasturvallisuuskäytännöistä 
 • perehtyy potilasturvallisuuslähettilästoimintaan
 • kehittää osaamistaan laadukkaiden työkalujen ja menetelmien käytössä
 • lisää osaamista, miten voi lisätä turvallisuutta asiakas- ja potilastilanteissa 
 • lisää osaamista, miten haittatapahtumista voi oppia
 • perehtyy second victim -malliin ja vertaistukeen 
 • perehtyy toimiviin jälkihoitomalleihin ja niiden hyötyihin 

Opintojakson sisältö:

 • Millaisia ennakoivia asiakas- ja potilasturvallisuuskäytänteitä on? 
 • Millaiset keinot voi lisätä oppimista haittatapahtumista? 
 • Miten asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja ja menetelmiä käytetään? 
 • Miten toimitaan turvallisesti asiakas- ja potilastilanteissa? 
 • Miten second victim -malli ja vertaistuki tukevat virheistä toipumista ja oppimista? 
 • Millaisia toimivia jälkihoitomalleja on? 
 • Miten voidaan soveltaa toimivaa jälkihoitomallia omaan yksikköön? 

Opintojakson arviointi:
Kontaktiopiskelu ja toiminnallinen harjoitus Teamsin välitteisesti, itsenäiset oppimistehtävät arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen, 10 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op
16.1.-31.5.2024. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 16.1. (2h), 18.3. (3h), 19.3. (4h), 22.4. (3h) ja 20.5.2024 (4h) ajoittuen klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • syventää osaamista asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimisesta ja kehittämisestä 
 • osaa käyttää ketteriä malleja ja menetelmiä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä ja tutkimisessa 
 • osaa tunnistaa moniammatillisen yhteistyön asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä ja tutkimisessa
 • osaa tunnistaa eettisyyttä ja luotettavuutta kehittämisessä ja tutkimisessa 
 • kehittää osaamistaan tulosten esittämisessä 
 • arvioi tutkimisen ja kehittämisen suunnitelmaa ja toteutusta rakentavasti 

Opintojakson sisältö:

 • Miten tutkitaan ja kehitetään ketteriä malleja ja menetelmiä käyttäen asiakas- ja potilasturvallisuutta?
 • Millaista moniammatillista yhteistyötä tarvitaan asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä ja tutkimisessa?
 • Miten huomioidaan eettisyyttä ja luotettavuutta kehittämisessä ja tutkimisessa?
 • Miten tuloksia esitetään selkeästi ja havainnollisesti?
 • Miten arvioidaan rakentavasti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja tutkimista? 

Opintojakson arviointi:
Kontaktiopetus Teamsin välitteisesti, menetelmäkokeilut ja itsenäiset oppimistehtävät arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. Lopputehtävä arvioidaan arvosanalla 1-5 / Täydennettävä.

Kehittämistehtävä, 5 op
9.9.-20.12.2024. Kontaktiopetuspäivät verkossa
: 9.9. (2h), 8.10. (3h) ja 16.12.2023 (6h) ajoittuen klo 12-18 väliselle ajalle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija: 

 • osaa rajata ja määritellä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistarpeen 
 • osaa suunnitella asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisprosessin ja siinä käytettävät aineiston keruu- ja analysointimenetelmät
 • osaa toteuttaa asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistehtävän moniammatillisuuden huomioiden
 • osaa esittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen tulokset havainnollisesti ja visuaalisesti 
 • osaa arvioida omaa ja kollegoiden kehittämistehtäviä rakentavasti ja perustellen 

Opintojakson sisältö:

 • Miten rajataan ja määritellään konkreettinen asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistarve? 
 • Millaisia ketteriä keinoja ja menetelmiä käytetään asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä?
 • Miten suunnitellaan ja toteutetaan kehittämistehtävä?
 • Miten tuloksia esitetään selkeästi ja havainnollisesti?
 • Miten arvioidaan asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä rakentavasti? 

Opintojakson arviointi:
Kehittämistehtävä yksin tai parityönä, ohjaus ja opponointi arvioidaan YAMK-arviointikriteerien mukaan. Arviointiasteikko on 1-5 / Täydennettävä. 

Toteutus:
Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaaja, 30 op -koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat mm. kontaktiopetus Teamsin välitteisesti, ennakkotehtävät, menetelmäkokeilut, case-tehtävät, esseet ja itsenäiset oppimistehtävät.

Koulutukseen sisältyy kuusi opintojaksoa. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkkokontaktiopetukseen reaaliaikaisesti. Tämä koulutus soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli noin 100 työpäivää.

Arviointi:
Opintojaksojen arviointi tapahtuu seuraavien YAMK-arviointikriteerien mukaan.
Opiskelija osaa: 

 • hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan 
 • ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa 
 • vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
 • arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
 • viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä:
Osaajakoulutuksen koordinoija Päivi Lifflander, etunimi.sukunimi@xamk.fi, puh. 050 312 5104

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828, Tiina Valjakka

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää