Ajankohta: 3.8.2021 – 27.5.2022
Koulutuspaikka: XAMK, Kouvolan kampus.Paraatikenttä 7 45100 Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: Merja Laitoniemi, Sari Ranta ja Merja Nurmi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Geronomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.7.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
• Tunnet iäkkään ihmisen oppimiseen liittyviä tekijöitä.
• Tunnet koulutusgerontologian keskeisiä käsitteitä.
• Tunnet ikääntyvän ohjaamisen ja opettamisen peruslähtökohtia erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.
• Tunnet ikääntyvän opettamiseen ja ohjaamiseen liittyviä menetelmiä.
• Tunnet psyykkisiä vanhenemismuutoksia, iäkkäiden psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyisyyttä.
• Tunnet psykogerontologian keskeiset käsitteet ja tutkimuskohteet.
• Ymmärrät vanhuuden elämänvaiheen erityisyyden ja moniulottuvaisuuden.
• Osaat analysoida gerontologisten teorioiden merkityksiä.
• Osaat jäsentää vanhenemisen yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja hahmottaa näiden tasojen välisiä yhteyksiä.
• Olet perehtynyt vanhenemismuutosten etenemisen yksilölliseen ja yksilöiden väliseen vaihteluun, vaikutuksiin ja vaikuttaviin tekijöihin.
• Tunnet sairauksien ja terveydentilaan liittyvien muutosten ja vanhenemisprosessien vuorovaikutuksen.
• Olet perehtynyt keskeisten vanhusten sairauksien synty- ja etenemismekanismeihin, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.

Sisältö:

 • Miten ikääntyminen vaikuttaa oppimiseen, aistitoimintoihin, muistiin, oppimiseen ja älykkyyteen?
 • Minkälaisia kysymyksiä liittyy iäkkäiden työhön ja harrastustoimintaan osallistumiseen?
 • Miten ikääntyminen huomioidaan koulutuksen järjestämisessä ja ohjaamisessa?
 • Mitä ovat pyykkiset vanhenemismuutokset ja psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky?
 • Miten vanheneminen koetaan, mitä on kokemuksellinen vanheneminen?
 • Millaista vanheneminen on yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä?
 • Minkälaisia sosiaaligerontologisia teorioita on ja mikä on niiden merkitys vanhustyössä?
 • Mikä ja millaista on biologinen vanheneminen?
 • Miten perimä ja ympäristötekijät ovat yhteydessä vanhenemiseen?
 • Mitkä tekijät selittävät vanhusten toimintakyvyn muutosta?
 • Miten vanhenemismuutokset ja sairaudet ovat yhteydessä toisiinsa?
 • Millainen on terveyden, toiminnanvajeiden ja sairauksien jatkumo?
 • Millaista on ikääntyvien henkilöiden sairastavuus?
 • Millaisia ovat iäkkäiden sairauksien erityispiirteet?
 • Miten vanhenemismuutokset vaikuttavat sairauksien etenemiseen, hoitoon ja kuntoutukseen?

 

Toteutus:

 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Merja Laitoniemi, Sari Ranta ja Merja Nurmi
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää