Ajankohta: 17.1.2022–31.12.2022. Osaajakoulutus alkaa yhteisellä lähipäivällä verkossa ma 17.1. klo 9–15.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot.
Laajuus ja taso: 30 opintopistettä (op), opintojen taso on alempi AMK.
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajille, nuorisoalalla työskenteleville ja muille koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä kiinnostuneille. Suositus, että sinulla on koulu- tai oppilaitostyöympäristö käytettävissä opintojen aikana.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorit.

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin!

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen/ Täydentävä osaaminen/ Valinnaiset opinnot https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/123477/YPMI21SP/year/2021
Ilmoittautumisaika: 1.6.-12.12.2021
Hinta: 360 €, laskutus kahdessa erässä aina lukukausien alussa. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Huom! Koulutuksemme muuttuvat maksullisiksi työttömille ja lomautetuille sekä seniorieläkeläisille vuoden 2022 alusta.

Myös perumisehtomme muuttuvat, maksuton perumisoikeus päättyy 30 vrk ennen opintojen alkamista.

Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. 

 

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä.

Koulunuorisotyöstä puhutaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, noin 80% kunnista ilmoittaa tekevänsä koulunuorisotyötä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kautta on mahdollista tavoittaa lähes koko ikäluokka. Oppilaitoksissa on tarve nuorten maailman ymmärtäjälle ja monitaitoiselle yhteistyön ja kohtaamisen ammattilaiselle. Osaajakoulutuksessa kirkastat tehtävänkuvaasi nuorisotyön ammattilaisena koulun kasvattajayhteisössä. Vahvistat toimijuuttasi koulun nonformaaleissa ja formaaleissa tilanteissa nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Koulutuksen myötä rakennat itsellesi myös vertaisverkostoa tulevaisuutta varten.

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ja Osaamiskeskus Nuoskan kanssa.

 

Osaajakoulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Osaajakoulutuksen sisältö
Osaajakoulutus koostuu kahdesta moduulista
1) Oppilaitokset toimintaympäristöinä (10 op)
2) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä (20 op).

Moduulien sisällöt

1. OPPILAITOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖINÄ, 10 op

Oppilaitosympäristön lainalaisuudet, 2 op
17.1.-7.4.2022, verkkokontaktit 17.1. klo 9-15 ja 7.4. klo 13-15

 • Hahmotat ja ymmärrät suomalaisen koulujärjestelmän toimintaperiaatteet ja perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön.
 • Tunnet koulu- ja oppilaitosnuorisotyön keskeiset osa-alueet ja osaat rakentaa oman työnkuvan oppilaisympäristössä.
 • Tutustut koulun muihin ammattiryhmiin ja rooleihin kasvattajayhteisössä sekä osaat hyödyntää koulun työryhmiä, toimintaympäristöjä ja verkostoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, 5 op
1.2.-31.8.2022, nonstop verkossa

 • Perehdyt monipuolisesti ja monialaisesti Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö -opintojakson teemoihin.
 • Pohdit turvallisen ja hyvinvoivan työyhteisön elementtejä.
 • Tutustut keskeiseen lainsäädäntöön sekä asiakirjoihin.
 • Saat välineitä kriisitilanteen kohtaamiseen ja käsittelemiseen sekä työsuojelun perustietopaketin. 
 • Jäsennät omaa rooliasi turvallisen ja hyvinvoivan kouluyhteisön jäsenenä.
 • Saat tietoa ja käytännön ohjeita turvallisuutta lisäävistä toimenpiteistä ja toimintamalleista, uhkatilanteista, ennakoinnista sekä uhkatilanteissa toimimisesta.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opiskelumateriaali on saatavilla Learn-verkko-oppimisalustalla.

Oppilaitosnuorisotyön laadun arviointi ja kehittäminen, 3 op
1.9.-31.12.2022, verkkokontaktit 1.9. klo 9-12 ja 1.12. klo 9-11

 • Tunnet keskeiset oppilaitosnuorisotyön mittarit ja osaat soveltaa niitä omaan työhön.
 • Osaat käyttää laadun seurannasta ja arvioinneista saatua tietoa oman työn kehittämiseen.
 • Osaat viestiä omasta työstä ja sen vaikuttavuudesta eri kohderyhmille.

 

2. YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN OPPILAITOSYMPÄRISTÖISSÄ, 20 op

Ryhmien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana, 3 op
24.1.-31.3.2022, verkkokontaktit 24.1. klo 9-11, 17.2. klo 9-12 ja 24.3. klo 9-12

 • Perehdytyhteisöllisyyteen, yhteisökasvatukseen ja ryhmädynamiikkaan.
 • Osaat positiivisen ja jatkuvan ryhmän muodostumisen ja ylläpitämisen menetelmiä.

Oppilaitosnuorisotyön toimivat käytännöt, 4 op
1.3.-31.5.2022, verkkokontakti 24.3. klo 13-15

 • Osaat edistää vertaistoimintaa yhteisöllisyyttä tukevissa toimintamalleissa.
 • Tunnet osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan malleja, jotka soveltuvat oppilaitosympäristöön.
 • Tutustut kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen erilaisiin sovelluksiin.

Koulunuorisotyön toteuttamismallit, 4 op
1.9.-9.12.2022, verkkokontaktit 1.9. klo 13-15 ja 1.12. klo 12-14

 • Osaat hyödyntää nuorisotyöllisiä toimintatapoja oppilaitoksen formaaleissa ja non-formaaleissa tilanteissa.
 • Tunnet eri tavoilla organisoitua oppilaitosnuorisotyötä; satunnaisista vierailuista kokoaikaiseen toimintaan ja osaat hyödyntää toimintamuotojen mahdollisuuksia
 • Osaat tehdä kouluyhteistyösuunnitelman ja pohtia mihin työpanosta kohdennetaan.
 • Pystyt tuottamaan hyvin suunnitellun vuosikellon oppilaitosnuorisotyön toteuttamiseksi.

Nuorisotyöntekijä pedagogisena osaajana, 5 op
2.5.-31.10.2022, verkkokontaktit 2.5. klo 9-12

 • Osaat kohdata moninaisia opiskelijoita ja toimia heidän kanssaan.
 • Osaat tunnistaa erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa.
 • Osaat toimia kouluttajana nuorisotyön lähtökohdista käsin.
 • Tiedostat ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen merkityksen kouluttamisessa.
 • Perehdyt erilaisiin nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemoihin ja tuotat koulutuskokonaisuuksia valitsemastasi teemasta:
  • seksuaalikasvatus
  • jaksaminen
  • Mitä meidän luokalle kuuluu?
  • oppimisen teema
  • mielen hyvinvointi, stressin hallinta
  • arjenhallinta
  • ehkäisevä päihdetyö
  • yhdenvertaisuuskasvatus
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot

Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet, 4 op
7.4.-30.9.2022, verkkokontaktit 7.4. klo 9-12 ja 30.9. klo 9-11

 • Osaat käyttää verkko-ohjaamisen välineitä.
 • Tunnet keskeisiä nuorisotyön verkkototeutuksen malleja.
 • Osaat edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkossa.
 • Pystyt hyödyntämään luovasti mediaosaamisen mahdollisuuksia koulu- ja oppilaitosympäristössä.

Koulutuksen toteutus
Osaajakoulutus on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina määrätyssä järjestyksessä. Osa tehtävistä on aikataulutettuja ja voivat sisältää vertaisarviointeja ja keskusteluja. Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä, osa tehtävistä on mahdollista suorittaa pienryhmissä. Osaajakoulutuksessa tutustut monipuolisesti koulunuorisotyön teoriaan, materiaaleihin ja työtapoihin. Suunnittelet ja toteutat oppimistehtäviä työelämälähtöisesti.

Opiskelumateriaali:
Opintojaksojen opettajien antama materiaali

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet
Erilaisia kirjallisia tehtäviä, osaan opintojaksoja liittyy tentti.

Opintojaksojen arviointiasteikko on 1-5.

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Työmäärä
Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828 / Tiina Valjakka.
 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää