Ajankohta: 6.2.–31.5.2017
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 22.1.2017
Hinta: 50,00
Paikkamäärä: 40
Laajuus: 5 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Taustaa:

Lakisääteinen velvoite omavalvonnan järjestämiseksi on koskenut 1.3.2012 alkaen ikäihmisille suunnattuja yksityisiä luvan- ja ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluita. Ns. vanhuslain § 23 mukaisesti määräys omavalvonnasta astui voimaan 1.1.2015. 1.4.2015 omavalvontavelvoite laajenee koskemaan kaikkia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Omavalvonta edellyttää kouluttamista, koska omavalvontaan tulee sitouttaa koko henkilökunta ja myös opiskelijat, jotta omavalvonta toteutuu käytännössä.

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on osa toimintayksikössä toteutettavaa jatkuvaa laadunhallintaa ja perustuu riskinhallintaan. Omavalvontasuunnitelmaan kuvataan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja ja ohjeita.

 Omavalvonnan määräyksellä (Dnro 3344/05.00.00.01/2014) on Valvira ohjeistanut yksityisiä sosiaalipalveluita ja julkisia ns. vanhuspalvelulain piirissä olevia yksiköitä omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja toteuttamaan käytännössä omavalvontaa.

 Koulutuksen perusaineistona käytetään
• laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), 6 § omavalvontavelvoite
• laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (”vanhuspalvelulaki”), omavalvontavelvoite 23 §
• asiaa koskevat viranomaismääräykset

Tavoite:

 • Perehdyttää lakisääteiseen omavalvonnan periaatteisiin ja määräyksiin
 • Antaa valmiuksia omavalvontasuunnitelman laatimiseen
 • Antaa perustiedot ja taidot sosiaalipalveluiden lainsäädäntöön ja vähimmäislaatuvaatimuksiin
 • Antaa valmiudet toteuttaa omavalvontaa käytännössä 

 Sisältö ja toteutus:

 • Omavalvonnan lainsäädäntö, määräys ja mitä omavalvonta on?
 • Omavalvontasuunnitelman tekeminen
 • Omavalvontasuunnitelman sisältö
 • Omavalvontasuunnitelma johtamisen ja perehdyttämisen työvälineenä

Verkkoympäristö rakentuu omavalvonnan määräyksessä oleviin 10 teemaan; teoriaosuus ja casetehtävä, jossa kytketään omavalvonnan määräyksessä oleva asia käytäntöön.

Teemat:

 • Toimintayksikön perustiedot
 • Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
 • Riskinhallinta
 • Asiakkaan asema ja oikeudet
 • Hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Asiakkaan kohtelu
 • Asiakkaan osallisuus
 • Asiakkaan oikeusturva
 • Palvelun sisällön omavalvonta:
 • Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta, ravitsemus, hygieniakäytännöt, terveyden- ja sairaanhoito, lääkehoito
 • Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 050 312 5090, avoinamk@xamk.fi

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.