Ajankohta: Alustava aloituspäivä 8.1.-31.12.2024.
 
HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot.
Laajuus ja taso: 30 opintopistettä (op), opintojen taso on ylempi AMK.
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Useita
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuvin osin Tradenomi (YAMK), kestävän liiketoiminnan kehittäjä (ydinosaaminen) sekä muut Xamkin YAMK-tutkinnot (täydentävä osaaminen)
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023
Perumisehto: Ilmoittautuminen osaajakoulutukseen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksun ensimmäinen erä (180 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Syyslukukauden laskua ei tällöin veloiteta.

Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Laskun erä 1 sisältää opintojaksot Yritysvastuu ja muuttuva toimintaympäristö, Talouden ohjaus, Sosiaalinen vastuullisuus ja sen vaikutukset.

Laskun erä 2 sisältää opintojaksot Ympäristövastuu, Vihreän siirtymän mahdollisuudet yhteiskehittämisen kohteena, Vastuullisuudesta viestiminen & raportointi.

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin!

Osaajakoulutus koostuu kuudesta opintojaksosta, joista yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojaksojen taso on ylempi AMK.

 

1. Yritysvastuu ja muuttuva toimintaympäristö 8.1.-31.5.2024
Vastuullinen liiketoiminta on yrityksen menestymisen ehto muuttuvassa maailmassa. Vastuullisesti toimiva yritys huomioi liiketoiminnassaan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.

Osaamistavoitteet

 • Tunnet yritysvastuun keskeiset käsitteet.
 • Ymmärrät yritysvastuun eri osa-alueiden merkityksen menestyvässä liiketoiminnassa.
 • Osaat arvioida yritysvastuun ja kestävyysajattelun perusteiden toteutumista yrityksessäsi.
 • Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toimintaympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä.

Sisältö

 • Mitä yritysvastuu tarkoittaa?
 • Mitä mahdollisuuksia yritysvastuu tuo liiketoiminnalle?
 • Miten eri ohjeistuksilla ja sääntelyllä ohjataan vastuullista liiketoimintaa?
 • Mitä yritysvastuu ja kestävyysajattelu tarkoittavat yrityksesi liiketoiminnassa?
 • Millainen on yrityksen muuttuva toimintaympäristö?
 • Miten toimintaympäristön muutoksia ennakoidaan ja analysoidaan

Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä (analyysi- ja oppimistehtävät). Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learnissa opintojen alkaessa.
 

2. Talouden ohjaus 8.1.-31.5.2024
Vastuullisesti toimiva yritys huolehtii omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se voi olla elinvoimainen pitkällä tähtäimellä. Yrityksen vakaa taloudellinen pohja luo edellytykset myös liiketoiminnan sosiaalisen ja ekologisen vastuun toteuttamiselle.

Osaamistavoitteet

 • Perehdyt talouden rooliin päätöksenteossa.
 • Osaat tulkita tilinpäätösraportteja ja tunnuslukuja.
 • Osaat selvittää kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja hyödyntää tietoa päätöksenteossa.
 • Ymmärrät taloudellisen vastuun merkityksen.

Sisältö

 • Millainen on talouden rooli yrityksen päätöksenteossa?
 • Miten yrityksen taloutta ohjataan tilinpäätöksen ja tunnuslukujen avulla?
 • Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään kannattavuuden arvioinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä?
 • Miten suoritekohtaisia kustannuksia voidaan selvittää?
 • Miten taloudellinen vastuu huomioidaan talouden raportoinnissa?

Opiskelumateriaali: Yritystaloutta esimiehille, Niskavaara (Alma Talent 2017) ja Älykäs taloushallinto, Kaarlejärvi & Salminen (Alma Talent 2018) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa). Muu opintojakson materiaali learn-alustalla.
 

3. Sosiaalinen vastuullisuus ja sen vaikutukset 1.3.-31.5.2024

Osaamistavoitteet 
Osaat

 • kuvata mitä sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeudet tarkoittavat yritystoiminnassa ja miten ne vaikuttavat yrityksen menestykseen
 • määritellä ja tunnistaa sosiaalisen vastuun viitekehyksiä ja vaikutuksia eri sidosryhmien näkökulmista
 • arvioida ihmisoikeusriskien vaikutuksia laaja-alaisesti
 • viestiä sosiaalisen vastuun asioista sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisältö

 • Miten sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeudet toimivat ja vaikuttavat yritystoiminnan menestykseen?
 • Millaisia sosiaalisen vastuun viitekehyksiä ja vaikutuksia voidaan havaita eri sidosryhmien näkökulmasta?
 • Millaisia ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia yrityksillä on Suomessa sekä kansainvälisesti?
 • Millaisia sosiaalisen vastuun tekoja yrityksissä tehdään, ja miten niistä viestitään sisäisesti sekä ulkoisesti?

Toteutus:
1. Opiskelumateriaaleihin tutustuminen ja itsenäiset tehtävät 40 h
2. Tiimityöskentely 30 h
3. Työelämäyhteistyötä 20 h
4. Sosiaalisen vastuullisuuden kehittämissuunnitelma 45 h

Työelämälähtöiset oppimistehtävät omille työpaikoille. tehdään Sosiaalisen vastuullisuuden kehittämissuunnitelma. Ei tenttiä.

4. Ympäristövastuullisuus liiketoiminnassa 1.5.-31.8.2024

Osaamistavoitteet 

 • Tunnet kestävän kehityksen ja ympäristövastuun keskeiset käsitteet ja tavoitteet
 • Osaat tunnistaa ja arvioida liiketoiminnan ympäristövaikutuksia
 • Osaat kehittää liiketoiminnan ympäristövastuullisuutta

Sisältö

 • Mitä kestävällä kehityksellä ja ympäristövastuulla tarkoitetaan?
 • Miten lainsäädännöllä, ympäristöjärjestelmillä ja -mittareilla ohjataan liiketoiminnan ympäristövastuullisuutta?
 • Miten tunnistat ja arvioit yrityksesi liiketoiminnan ympäristövaikutuksia?
 • Miten kehität yrityksesi liiketoiminnan ympäristövastuullisuutta?

Kaikki opintojaksot osa-alueet ja niihin liittyvät materiaalit sekä tehtävät ovat saatavilla heti opintojakson avautuessa. opiskelumateriaali: Osia myöhemmin ilmoitettavista e-kirjoista. Learnissa oleva ajankohtainen aineisto. Opiskelijan itse hankkima materiaali.

Opiskelu jaksottuu oppimistehtävien mukaan. Opintojaksolla tuetaan opiskelijan työelämäkontaktien laajenemista siten, että opiskelija tekee oppimistehtäviä valitsemansa organisaation kehittämiseksi. Opintojaksolla jaetaan eri organisaatioiden hyviä ympäristövastuullisuuden käytäntöjä yhteistoiminnallisissa oppimistehtävissä.

5. Vihreän siirtymän mahdollisuudet yhteiskehittämisen kohteena 1.9.-31.12.2024
Vihreä siirtymä luo yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden innovointiin voidaan käyttää yhteiskehittämisen menetelmiä. Vastuullisen liiketoiminnan kehittäjä osaa fasilitoida yhteiskehittämistä yrityksessä.

Osaamistavoitteet 

 • Tunnet yhteiskehittämisen menetelmiä ja osaat valita tarkoitukseen sopivat.
 • Osaat soveltaa työelämään sopivia yhteiskehittämisen menetelmiä valitsemassasi kehittämiskohteessa.
 • Osaat itsenäisesti fasilitoida vihreän siirtymän mahdollisuuksien yhteiskehittämisen tapahtuman ja raportoida tulokset.

Sisältö

 • Millaisia mahdollisuuksia vihreä siirtymä luo liiketoiminnalle?
 • Mitkä ovat keskeiset yhteiskehittämisen menetelmät?
 • Miten suunnittelet, fasilitoit ja raportoit vihreän siirtymän yhteiskehittämistä?
 • Miten arvioit yhteiskehittämisen tapahtuman tuloksia ja prosessia sekä omaa toimintaasi fasilitoijana?

 

6. Vastuullisuudesta viestiminen ja raportointi 1.9.-31.12.2024

Osaamistavoitteet 

 • Ymmärrät miten yritys viestii vastuullisuudesta.
 • Ymmärrät taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun viestimisen merkityksen yritystoiminnalle.
 • Ymmärrät vastuullisuusviestinnän kilpailukeinona.
 • Tunnet vastuullisuusviestintään liittyvät käsitteet ja raportointimallit.

Sisältö

 • Mitä tarkoittaa vastuullisuusviestintä?
 • Mikä merkitys taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristövastuun viestimisellä on?
 • Miten vastuullisuusviestintä toimii kilpailukeinona?
 • Mitkä käsitteet ja viitekehykset liittyvät vastuullisuusviestintään?

Koulutuksen toteutus
Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksoilla on useita oppimistehtäviä, jotka tulee palauttaa määräpäiviin mennessä.

 • Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti verkosta löytyvän opiskelumateriaalin avulla.
 • Opettajat pitävät oman harkintansa mukaan etäluentoja. Luennoista ilmoitetaan opiskelijoille hyvissä ajoin ja luennot tallennetaan opettajan harkinnan mukaan, jolloin ne ovat katsottavissa myöhemmin verkko-oppimisympäristössä.
 • Opintojaksoihin sisältyy useita oppimistehtäviä. Tehtävien suorittamiseen liittyvä materiaali on yleensä opintojakson Learn-alustalla, mutta omaehtoista opintomateriaalin hankintaa suositellaan tehtävien vastausten sisällön täydentämiseen.
 • Opettajat tukevat opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa tarvittaessa joko sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Arviointiperusteet
Opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty tai arvosana 1-5.

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojaksokohtaisesti verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelumateriaali:
Opettajat määrittävät materiaalin, useimmat löytyvät e-kirjoina tai opettajan valmiiksi kokoamana materiaalina.

Työmäärä:
Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää..

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 044 702 8523 / Leena Parviainen.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää