Ajankohta: 1.3.-31.5.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Taso: Ylempi AMK (YAMK)
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Markku Nikkanen, email: markku.nikkanen@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), yrittäjyys
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Tämä on Xamkin avoimen AMK:n tarjontaan sisältyvä opintojakso.
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintojaksoille.

Tavoitteet:

 • Ymmärrät kestävään kehitykseen liittyvät vaikuttavimmat muutosvoimat erityisesti globaalilla tasolla ja tunnistat niiden vaikutuksen omaan liiketoimintaan
 • Pystyt tunnistamaan keskeiset vastuullisuutta ja kestävää koskevat teoriat, selitysmallit ja käsitteet mukaan lukien ne, jotka luovat pohjan yrityksen eettiselle ja moraaliselle viitekehykselle
 • Kykenet hyödyntämään e.m. malleja oman liikeidean, yrityksen tai organisaation kehittämisessä sekä operatiivisesti että yrityksen strategian kannalta huomioiden sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat
 • Pystyt arvioimaan oman alan parhaita, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä koskevia käytäntöjä ja niissä käytettäviä menettelytapoja oman liikeidean tai yrityksen toiminnan kehittämisessä
 • Kykenet arvioimaan kriittisesti aiheeseen liittyviä käytäntöjä, keskustelua ja keskusteluissa ilmeneviä argumentteja ja osaat kommunikoida jäsennellysti sekä omassa organisaatioissasi että liiketoimintaverkostossasi
 • Pystyt kuvaamaan kiertotalouden ominaispiirteitä ja toimintamalleja erityisesti oman yrityksen ja yritystoiminnan kannalta
 • Kykenet johtamaan itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti niitä muutosprosesseja, jotka liittyvät vastuullisempaan liiketoimintaan

Sisältö:

 • Mitä tarkoitetaan vastuullisuudella, kestävällä kehityksellä ja eettisellä päätöksenteolla?
 • Mitä mahdollisuuksia globaali kehitys tarjoaa?
 • Miten aihetta koskevia teorioita voidaan soveltaa ja hyödyntää käytännön liiketoiminnan kehittämisessä?
 • Miten yritys ja yrittäjä voi toimia eettisesti ja moraalisesti kestävällä tavalla?
 • Miten muut yritykset ja organisaatiot ovat toimineet ja mitä niistä voidaan oppia?
 • Onko toiminta todellista vai ei?
 • Miten inhimillisyys voidaan huomioida yritystoiminnassa?
 • Miten kiertotalouden toimintaperiaatteet voisivat toimia käytännössä esim. oman liikeidean kohdalla?
 • Miten resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin vastuullisuus huomioiden?
 • Miten asioita tulee huomioida muutosprosessien johtamisessa?
 • Mitä hyötyjä toiminta tuottaa ja miten sitä voidaan mitata?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan sekä teoriaopintoina että kehittämisprojektina oman liikeidean pohjalta.

Opiskelijat laativat vastuullisuutta ja kestävää kehitystä koskevan kehittämissuunnitelman yritykselle tai oman liikeidean pohjalta. Suunnitelma pohjautuu opiskelijan omaan tutkimustyöhön, jossa tarkastellaan oman yrityksen (tai liikeaidean) nykytilaa ja kehittämistarpeita huomioiden verkostosuhteet ja yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa.

Yksilöllisen oppimisen vaihtoehto on mahdollinen ja siitä voidaan sopia ennen kurssin alkua.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Kurssimateriaali ilmoitetaan myöhemmin ennen kurssin alkua.

Arviointi:
Opiskelija osaa:

 • analysoida aihetta koskevia tärkeimpiä käsitteitä ja käytäntöjä sekä kykenee arvioimaan kriittisesti niiden merkitystä suhteessa yritystoimintaan ja eri yhteisöihin
 • arvioida kestävää kehitystä ja vastuullisuutta koskevia kehitystarpeita ja suunnitella ja luoda niiden pohjalta toimivia menettelytapoja ja malleja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteuttamiseksi omassa yrityksessä tai organisaatiossa (tai oman liikeidea pohjalta)
 • kehittää joustavasti – muutosten vallitessa – vastuullisia ja eettisesti perusteltuja menettelytapoja, toimintamalleja ja hyödyntämään niihin liittyviä työkaluja
 • kerätä, koota ja analysoida aihetta koskevaa tietoa päätöksenteon pohjaksi ja arvioida kriittisesti eri tietolähteitä
 • johtaa vastuullisuutta koskevaa muutosprosessia sen eri vaiheissa ja motivoida omaa yhteisöä kannustavasti sekä argumentoimaan ja kommunikoimaan tuloksellisesti eri toimijoiden kanssa
 • toimia tiimin jäsenenä ja asiantuntijana vastuullisuutta koskevassa päätöksenteossa
 • arvioida ja mitata muutoksen vaikutuksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (talous, sosiaaliset tekijät, ympäristö)
 • soveltaa alalla vallitsevia eettisiä periaatteita omassa työssään ja suhteessa toimijaverkkoonsa
 • arvioida inhimillisten pääoman, jakamisen ja osallistuvan kasvun (inclusive growth) merkityksen yritystoiminnassa

Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan yksilölliseen kehittämisprojektiin.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää