Xamk-cake!

Xamk cake (serves 25) Sponge: 7 eggs sugar, 70% of the weight of eggs (about 2,5 dl) wheat flour, 70%...