Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 16.-30.3.2022

Jalkaterapeutti edistää jalkojen terveyttä

Jalkaterapeutti edistää jalkojen terveyttä

Jalkaterapeutti (podiatrist) on korkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuoltoalan ammattilainen. Hän edistää ja ylläpitää kaiken ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä lisäten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Jalkaterapeutti tutkii ja selvittää asiakkaan alaraajaongelmien syitä käyttäen jalkaterapian arviointivälineitä. Saatujen tulosten perusteella jalkaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa hoidon ja terapian yhdessä asiakkaan kanssa.

Ihmisläheisessä ammatissa autetaan asiakasta konkreettisesti. Jalkaterapeutti tarvitsee työssään vuorovaikutustaitoja, kädentaitoja, luovuutta sekä yrittäjämäistä työasennetta.

Miksi opiskelisit jalkaterapeutiksi juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Valmistuttuaan jalkaterapeutti on jalkojen terveyden edistämisen ja alarajaongelmista johtuvien liikuntarajoitteiden asiantuntija. Jalkaterapeutti kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja osaa suunnitella hoitoa ja kuntoutusta jalkaterapian näkökulmasta.

Jalkaterapeutti on asiakaspalvelija ja osaa ohjata ja motivoida asiakasta. Hän osaa myös hyödyntää uusinta hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä.

Jalkaterapeutit työllistyvät pääsääntöisesti yrittäjiksi, joten yrittäjämäisen työotteen omaksuminen opiskeluaikana on tärkeää.

Jalkaterapeutti ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan perustuen tutkittuun tietoon.

jalan virheasennot | jalkojenhoito | kuntoutus | podiatria | terveellinen jalkine | tukipohjalliset | urheiluvammat | jalkaterapeutti | alaraajojen toimintahäiriöt | liikkumisen apuvälineet

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Vuositeemat

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet jalkaterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa. Perehdyt diabeetikon jalkaterapiaan ja jalkaterveyden perusteisiin ja harjoittelet jalkaterapian perusmenetelmiä. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvointiin. Opit niihin liittyviä jalkaterveyden edistämisen, liikkumisen, sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Perehdyt myös jalkaterapeuttisen erityisosaamisen eri osa-alueisiin.

Osan opinnoista voit suorittaa monialaisessa yhteistyössä liikunnanohjaaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa.

Perehdyt orientoivassa työelämäharjoittelussa jalkaterapeuttisten menetelmien käyttämiseen eri kohderyhmille.

Kolmannen vuoden aikana sovellat jalkaterapian menetelmiä myös vaativissa työelämän tilanteissa erilaisissa jalkaterapian toimintaympäristöissä. Asiakaskuntasi muodostuu erityisryhmistä, ja toimit moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattien edustajien kanssa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä yrittäjyyteen, jalkaterapiapalvelujen arviointiin sekä jalkaterapian tutkimukseen ja kehittämiseen. Käynnistät opinnäytetyöprosessin.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelulla, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla, syventävillä opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, jota on yhteensä 75 op, eli 50 viikkoa. Opintojen alkupuolella harjoittelu toteutuu omalla kampuksella palveluyksikkö Elixiirissä, simulaatioympäristöissä, toimintakykylaboratoriossa ja oppimisprojekteissa.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille vaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.

Jalkaterapeuttikoulutus on osa Euroopan jalkaterapeuttikoulutusten verkostoa. Voit suorittaa kansainvälisiä englanninkielisiä verkkokursseja.

Jalkaterapeuttiopiskelijana voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon esimerkiksi Belgiaan, Hollantiin tai Espanjaan. Voit osallistua myös kampuksellamme vierailevien kansainvälisten opettajien luennoille ja toimia opiskelijavaihtoon tulevien opiskelijoiden ”kv-tuutorina”.

Lue lisää kansainvälistymisestä Xamkissa.

Xamk Podcast: Jalkojen hyvinvoinnin ammattilainen

Podcastissa keskustelemassa yliopettaja Arja Kiviaho-Tiippana. Puheena jalkaterapia ja jalkaterapeuttikoulutus, jolla on pitkät koulutusjuuret Xamkin Savonlinnan kampuksella.

Miksi yleensäkin jalkaterapeutteja tarvitaan meillä ja maailmalla? Miten heidän koulutus ja taidot eroavat muista jalkahoitajista? Millaista osaamista nykyaikainen jalkaterapeutti tarvitsee, kuinka koulutus Savonlinnassa vastaa tähän tarpeeseen ja millaiset työllistymisnäkymät valmistuvilla jalkaterapeuteilla on?

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa.

Monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on keskimäärin 6–8 päivää kuukaudessa. Orientaatioviikko sekä harjoittelut koulun tiloissa muodostavat poikkeuksen, jolloin opetusta voi olla muinakin päivinä ja useampana päivänä viikossa. Etäopinnot suoritetaan verkossa. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

Opinnoissa hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja ja -ympäristöjä: ne vaihtelevat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 40 op suoritetaan kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 35 op.

Kaksi päivää jalkaterapeutti- opiskelijan matkassa

Lue Inkan opiskelijatarina

Vakain askelin kohti jalkaterapeutin ammattia

Lue Ullan opiskelijatarina

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Jalkaterapeutin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä eli keskimäärin 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta (180 op) sekä täydentävästä osaamisesta (30 op).

Harjoittelua koulutuksessa on yhteensä noin 50 viikkoa. Harjoittelupaikkoja on ympäri Suomea erilaisissa terveydenhoidon ja kuntoutuksen yksiköissä, joten saat monipuolisen kuvan jalkaterapeutin työstä.

Jalkaterapian ydinosaamisen opinnot koostuvat 15–30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat:

 • Ihminen kokonaisuutena
 • Jalkaterapian ammatilliset perusteet
 • Terveyttä edistävä jalkaterapia
 • Jalkaterapian erityisosaaminen
 • Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
 • Jalkaterapeutin työelämäosaaminen.
 • Opinnäytetyö

Täydentävää osaamista ovat muun muassa

 • Jalkaterapian syventävät opinnot
  • Jalkahaavan hoito ja keventäminen
  • Urheilujalkaterapia
  • Lasten ja nuorten jalkaterapia
 • Monialainen syventäminen
  • Liikkujan ravitsemus
  • Kuntoutuksen innovaatioprojekti
  • Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
  • Diabeetikon jalkaterveys.

Jalkaterapeutti työelämässä

Jalkaterapeutti on nimikesuojattu terveydenhuoltoalan ammatti. Jalkaterapeutti työskentelee korkean riskin asiakkaiden, kuten diabeetikoiden ja reumaatikoiden parissa. Asiakkailla voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja, rakenteellisia muutoksia, iho- ja kynsimuutoksia ja diabeteksen aiheuttamia jalkaongelmia.

Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien sekä fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa. Jalkaterapeutti työskentelee yrittäjämäisesti ja innovatiivisella työotteella.

Apuvälineillä kuten pohjallisilla, silikonituilla ja kevennysmenetelmillä jalkaterapeutti voi lievittää kiputiloja ja korjata alaraajojen linjausta, kuormitusta ja helpottaa liikkumista.

Opinnoissa painottuu näyttöön perustuva tieto, käytännönläheinen tutkiva ja kehittävä työote. Jalkaterapeutilta vaaditaan vankkaa tietämystä anatomiasta ja fysiologiasta, biomekaniikasta ja jalkasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.

Jalkaterapeutin työnkuva vaihtelee työpaikasta riippuen liikeanalyyseistä haavanhoitoon ja kevennysterapiaan sekä yksilöllisten apuvälineiden valmistamiseen. Yksilö- ja ryhmänohjaus sekä muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaaminen ovat osa jalkaterapeutin työtä.

Voit työskennellä esimerkiksi

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • kuntoutuslaitoksessa
 • apuvälineyksikössä
 • konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä
 • jalkinesuunnittelussa

Monet jalkaterapeutit toimivat myös yrittäjinä tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena. Jalkaterapeuttien osaamista ostavat yrityksiltä myös julkiset yhteisöt

Lue jalkaterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anna Reinikainen
puh. 040 621 1163
anna.reinikainen @ xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610