Prosessiautomaation projektitoiminta

Ylempi AMK-tutkinto

YAMK-koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet automaatioprojektien suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä projektijohtamiseen.

Osaajatarvetta on erityisesti teollisuuden palvelu-, laitetoimittaja- ja tuotantoyrityksissä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin projekteissa. 

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on 28.8.– 11.9.2024.

Monimuoto-opiskelu

Kotka

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 2 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (ylempi AMK)

Haluatko kehittyä prosessiautomaation asiantuntijana?

Koulutus on suunniteltu vastaamaan teollisen tuotannon muutoksiin. Kustannuksiltaan kilpailukykyisten energialähteiden ja teollisuuden tarvitsemien käyttöhyödykkeiden saatavuus ja työskentelyvalmius muuttuvassa maailmassa haastavat alan liiketoimintaa. Prosessiteollisuuden automaatio on yksi aloista, jolla voidaan varmistaa oman tuotantotoiminnan säilymistä Suomessa sekä korkeatasoista projektiosaamista vientiteollisuuteen.  

Prosessiteollisuuden automaatioprojekteissa keskeisinä tavoitteina ovat yleensä tuotannon ja tuotteiden laadun parantaminen sekä raaka-aineiden, energialähteiden ja muidenkin kustannusten säästöt. Tärkeitä tavoitteita ovat myös toiminnallisen turvallisuuden parantaminen, tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen sekä päästöjen ja jätteiden vähentäminen ja hyödyntäminen. Prosessiautomaatio on aina sidoksissa tuotantoprosesseihin. 

YAMK-koulutus on suunniteltu automaatio-, sähkö- tai prosessi-insinöörikoulutuksen tai muun vastaavan taustakoulutuksen saaneille, jotka käsittelevät prosessiautomaatioasioita ja haluavat täydentää osaamistaan prosessiautomaation projektitoiminnassa.   

Koulutuksessa saat hyvät valmiudet prosessiautomaatioprojektien suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä projektijohtamiseen. Osaajatarvetta on erityisesti teollisuuden palvelu-, laitetoimittaja- ja tuotantoyrityksissä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin projekteissa.  

Monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. 

Miestutkija tehdasympäristössä.

Prosessiautomaation YAMK-koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet prosessiteollisuuden automaatioprojektien suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä projektijohtamiseen. 

 • automaatiotekniikka
 • energiatekniikka
 • elintarviketekniikka
 • kemiantekniikka
 • prosessitekniikka
 • sähkötekniikka

Miksi kannattaa suorittaa Prosessiautomaation projektitoiminnan YAMK-koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

YAMK-koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op), joka jakautuu ydinosaamiseen (25 op), täydentävään osaamiseen (5 op) sekä opinnäytetyöhön (30 op).  

Pääosin ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintojaksot on aikataulutettu opintojen ensimmäiselle vuodelle ja opinnäytetyö toiselle opiskeluvuodelle.  

Ydinosaaminen koostuu seuraavista opintojaksoista: 

 1. Prosessiautomaatioprojektit tuotantolaitoksissa, 5 op  
 1. Mittaus-, ohjaus- ja säätösuunnittelu, 5 op 
 1. Tekninen viestintä, 5 op   
 1. Matemaattiset menetelmät automaatiossa, 5 op  
 1. Prosessiteollisuuden säätötekniikka, 5 op 

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. 

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:  

 • digitaalisuus ja teknologia yhteiskunnassa
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainväliset toimintaympäristöt ja viestintä
 • tutkimus ja kehittäminen. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämän tutkimus- tai kehittämistehtävä. Se liittyy usein oman työhösi tai työyhteisösi kehittämiseen. 

Opinnäytetyössä perehdyt aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, keräät ja analysoit työssä tarvittavaa tietoa sekä sovellat työelämän kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseksi. Opinnäytetyössä osoitat, että sinulla on valmius itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. 

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. 

Koulutuksen toteutus

YAMK-koulutus on suunniteltu työelämässä oleville henkilöille, joten se toteutetaan lähes täysin verkossa tapahtuvana etäopetuksena.

Koko koulutuksen aikana on yhteensä vain kolme läsnäoloa vaativaa lähiopetuspäivää (kaksi ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella ja yksi ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella). Lähipäivät järjestetään lauantaisin klo 9–16 Xamkin Kotkan kampuksella. 

Koulutuksen pääasialliset opiskelumuodot ovat yhteiset verkkotapaamiset ja itsenäinen työskentely. Verkkotapaamiset, jotka sisältävät luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä, toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana noin joka toinen viikko klo 16–19.  Verkkotapaamisia on koulutuksen aikana yhteensä n. 15 – 20 kertaa. 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358504524448
Sähköposti
Kirsi.Hovikorpi@xamk.fi
Yksikkö
Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö
Kirsi Hovikorpi
Lehtori
+358504524448
Kirsi.Hovikorpi@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: