Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

 

 • tutkintonimike:
  • ensihoitaja (ylempi AMK)
  • fysioterapeutti (ylempi AMK)
  • geronomi (ylempi AMK)
  • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
  • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
  • naprapaatti (ylempi AMK)
  • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  • sosionomi (ylempi AMK)
  • terveydenhoitaja (ylempi AMK)
  • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
  • artenomi (ylempi AMK)
  • muotoilija (ylempi AMK)

Valintaperusteet

Kysy lisää:

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi

Vahvista monikulttuurisuusosaamistasi

Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta.

Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen -opintojen tavoitteena on oman työn tietoperustaan pohjautuen vahvistaa monikulttuurisuusosaamistasi muuttuneessa toimintaympäristössä.

Tutkinto rakentuu ydinosaamisen opinnoista (40 op), täydentävistä opinnoista (20 op) ja opinnäytetyöstä (30op). Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämälähtöinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisön tai muutoin työelämän monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseen. Opinnoissa voit edetä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, ja ammatillisuutesi kehittymistä tuetaan ohjauskeskusteluin.

Koulutuksen aikana saat valmiuksia syventää omaa ja työyhteisösi kulttuuritietoista työotetta, kehittää omaa ohjaajuuttasi ja menetelmällistä osaamistasi maahanmuuttajatyössä sekä kehittää sosiaalipalveluja vastaamaan moninaistuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Opintojen sisältö ja toteutus

Koulutukseen sisältyvät seuraavat ydinosaamisen (40 op) opinnot:

 • Kulttuurinen monimuotoisuus
 • Poliittinen ja lainsäädännöllinen ohjaus maahanmuuttajatyössä
 • Kulttuuritietoinen työote
 • Kotoutumisen käytännöt
 • Maahanmuuttajatyön erityiskysymyksiä
 • Monikulttuurinen asiantuntijuus -kenttäjakso ja seminaari

20 opintopisteen täydentävän osaamisen opinnot voit valita henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai XAMK:n ylempien tutkintojen Master School -tarjottimelta. Tarjonta koostuu

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • yrittäjyysopinnoista
 • Venäjä-opinnoista
 • viestintätaidoista ja
 • ammattialojen ajankohtaisista teemoista

 

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Lähiopetusta on keskimäärin 3 päivänä kuukaudessa. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset opiskelutavat kontaktiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin sekä työelämässä toteutettavaan kenttäjaksoon, jonka aikana tarkastelet monikulttuurisen työn käytäntöjä tutkimuksellisesta näkökulmasta.

Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, jonka työstäminen käynnistyy heti opintojen ensimmäisenä lukukautena.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Työllistyminen ja uramahdollisuudet

Koulutus antaa valmiuksia ottaa vastuuta monikulttuurista asiantuntijuutta vaativista sosiaalialan asiakastyön, kehittämistyön ja johtamisen tehtävistä.

Tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua kuntiin, kuntayhtymiin, kunnallisiin liikelaitoksiin ja yhtiöihin, sosiaalialan järjestöihin, yrityksiin ja valtion organisaatioihin sosiaalialalle soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin työtehtäviin. YAMK-tutkinto antaa myös hyvät valmiudet työskennellä erilaisissa kehittämishankkeissa asiantuntijan ja projektihallinnon tehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Edellä kuvatusta poiketen sosiaalityöntekijän tehtäviin vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 3§).

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Mauno Saksio
puh. 040 842 0632
Mauno.Saksio@xamk.fi

Lehtori Eija Karjalainen
puh. 050 570 7920
Eija.Karjalainen@xamk.fi

Yliopettaja Johanna Hirvonen
puh. 050 592 9894
johanna.hirvonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi