Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • hakuaika 20.3.-3.4.2019

 

 

Nuorisokasvatuksen kehittämis- ja johtamistaitoja

Yhteisöpedagogikoulutus on suunnattu nuorisotyön ja järjestökentän tehtävissä toimiville ammattilaisille.

 

Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi:

 • järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöjen tuntemuksessa
 • alan tulevaisuuden ennakoinnissa
 • työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä
 • esimiestyössä

Koulutuksesta valmistut nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijaksi, joka kykenee sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan yhteisöpedagogikoulutukseen hakeutuvat ovat alan tai lähialan perustutkinnon sekä alalle soveltuvan yliopistotutkinnon suorittaneita. Kouluttautumisen taustalla on usein työuran tai työtehtävien muutos, joka edellyttää samalla kertaa ylemmän korkeakoulututkinnon hankkimista soveltuvalta alalta, osaamisen syventämistä ja kehittämisosaamisen vahvistamista. Tällaiseen työuran rakentamiseen ylempi yhteisöpedagogikoulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden.

Yhteisöpedagogi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiassa samalle toimintakentälle kuin perustutkinnon suorittaneet, mutta esimiestehtäviin.

Yhteisöpedagogit työskentelevät usein esimies-, johto- tai asiantuntijatehtävissä muun muassa

 • kunnallisessa nuorisotyössä
 • viranomaistehtävissä
 • järjestöissä
 • lastensuojelussa
 • nuorten työpajoilla
 • opetustehtävissä.

Teemme tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat. Koulutuksella on myös kiinteä yhteys Tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniaan. YAMK-tutkinnon opiskelu on siten toisaalta monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja toisaalta työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja yllä pitämistä.

Työelämäkumppaneiden verkosto koostuu erityisesti hallinnon, kunnallisen nuorisotyön, järjestöjen, lastensuojeluyksiköiden, koulujen sekä erilaisten kehittämisyksiköiden toimijoista. Juvenia puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimiin tutustumiseen ja integroitumiseen.

Opiskele joustavasti työn ohessa

Opiskelu koostuu 30 opintopisteen ydinosaamisen ja 30 opintopisteen täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen opinnäytteestä. Ydinosaamisen opinnot sisältävät kaksi 15 opintopisteen laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta: nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt sekä nuorisotyö kehittämisen kenttänä.

Ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden lähiopetusta järjestetään keskimäärin 3 arkipäivänä kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä päiviä.

Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Koulutus on mitoitettu kestämään kaksi lukuvuotta, mutta koulutukseen kuuluvat opintojaksot on mahdollista suorittaa kolmen lukukauden aikana.

Täydentävän osaamisen opinnot voit koota ylempien tutkintojen yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.

Master School on koko Xamkin yhteinen ylemmän tutkinnon koulutuskonsepti. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • yrittäjyysopinnoista
 • ammattialojen ajankohtaisista teemoista
 • Venäjä-opinnoista ja
 • viestintätaidoista

Opinnot läpäisee 30 opintopisteen laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Juha Saurama

"Voin todeta, että Xamk on minun kokemuksellani paras oppilaitos. Minulla on vertailukohtaa toisesta ammattikorkeakoulusta, avoimesta yliopistosta sekä ammatillisista oppilaitoksista.

"Täällä on innostavat, osaavat ja täysipäiset opettajat". Juha pohtiikin pilke silmäkulmassa, miten ihmeessä Mikkelin kaltainen ”tuppukylä” keskellä ei mitään, pystyy keräämään niin hyvät opettajat tänne.

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila
puh. 040 519 5429
maija-sisko.kauppila@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu