Tältä sivulta löydät kaikkien alojen jatkoväyläopintoihin soveltuvien yhteisten opintojen kuvaukset. Voit suorittaa osana 30 opintopisteen jatkoväyläopintoja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Yhteisiin opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterissa.

Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Mikäli et löydä haluamaasi opintojaksoa, voit olla yhteydessä avoimen ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelijoihin esimerkiksi laittamalla sähköpostia osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Jatkoväyläopinnot uudistuu!

Vuoden 2021 alusta alkaen jatkoväyläopintojen laajuus muuttuu 30 opintopisteestä 20 opintopisteeseen! Samalla laajenee tarjonta, josta opinnot kootaan. Opiskelija voi hyödyntää koko avoimen AMK:n koulutustarjontaa eikä erillisiä jatkoväyläopintoja ole. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Yhteiset opinnot ovat niin kutsuttuja vapaasti valittavia opintoja, esim. kieliopintoja. Opintojen suunnittelua ja valintaa helpottamaan tulemme merkitsemään opintojaksot, joita suosittelemme jatkoväyläopinnoiksi.

Jatkoväylän yhteisiin opintoihin ilmoittautuminen koulutuskalenterissa

Etsi tuloksista hakemalla opintojakson nimellä.

Siirry koulutuskalenteriin

Kaikille sopivia yhteisiä opintoja ovat:

  • Englannin tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot
  • Finnish for beginners, 5 op, verkko-opinnot
  • Ideasta innovaatioon, 5 op, verkko-opinnot tai lähiopetus Mikkelissä
  • Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi, 2 op, verkko-opinnot
  • Opiskelutaidot – minä vastuullisena opiskelijana, 2 op, verkko-opinnot
  • Ruotsin tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot
  • Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot tai lähiopetus
  • Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot tai lähiopetus

 

Yhteisten opintojen sisältökuvaukset

Englannin tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot

Opintojakson sisältö

Mitkä ovat keskeisimmät englannin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa puhetilanteissa? Kuinka laadit lyhyitä tekstejä englanniksi? Kuinka kehität ääntämistäsi ja sanavarastoasi ja kuvaat tapahtumia oikeassa aikamuodossa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi ja käytät apuvälineitä tehokkaasti?

Opintojakson osaamistavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti ja suullisesti englanniksi keskeisimmissä viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia englannin opiskelun apuvälineitä esimerkiksi tekstin tuottamisessa ja ääntämisen sekä sanavaraston kehittämisessä. Kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Finnish for beginners, 5 op, verkko-opinnot

Opintojakson sisältö

Suomen kielen erityispiirteet: aakkoset ja ääntäminen, tervehdykset, tutustuminen ja esittäytyminen, tavallisimpien arkitilanteiden sanasto, verbityypit 1-5, verbien persoonapäätteet, persoonapronominit ja omistusliitteet, numerot 1-100, yksikön partitiivi, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, tavallisimmat adjetiivit, kongruenssi

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista itseään suomeksi yksinkertaisissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee yksinkertaiset fraasit, väite- ja kysymyslauseet sekä perussanastoa. Opiskelija on tutustunut keskeisimpiin kieliopin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taitojaan todellisissa tilanteissa pääasiassa suullisesti mutta myös kirjallisesti. Opiskelija pystyy kasvattamaan sanavarastoaan ja kielitietoaan erilaisia lähteitä hyödyntämällä, myös itsenäisesti. Ydinosaamiseen sisältyvät kansainvälisyysosaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

After the completion of the course, the student will be able to communicate in Finnish in some basic everyday situations. The student can use simple phrases, express statements and ask questions and knows basic vocabulary. The student is familiar with some key features of the Finnish grammar. After the completion of the course, the student can apply his/her skills in practice, mainly orally but also in writing. The student is able to independently expand his/her vocabulary resources and improve his/her Finnish skills using different sources. Core competences include those required for international interaction and operation.

Ideasta innovaatioon, 5 op, verkko-opinnot tai lähiopetus Kouvolassa

Opintojakson sisältö

Miten voit edistää omaa luovuuttasi ongelmien löytämisessä ja niiden ratkaisemisessa ?
Miten toimit tiimissä luovuutta edistävällä tavalla?
Miten hyödynnät kehittämistyön erilaisia menetelmiä ongelmien ratkaisussa?
Miten yhdistät ja hyödynnät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittämistyön perustaksi?

Opintojakson osaamistavoitteet

Tunnistat organisaatioiden toimintaympäristöissä olevia ongelmia ja mahdollisuuksia.
Osaat ideoida niihin uusia ratkaisuja.
Osaat hyödyntää eri tietolähteistä ja sidosryhmiltä hankittua tietoa.
Osaat käyttää erilaisia kehittämistyön menetelmiä.

Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi, 2 op, verkko-opinnot

Opintojakson sisältö

Opintojakso jakaantuu eri teemoihin, joita ovat Opiskelukyky ja -taidot, Stressi, Rentoutuminen, Uni ja palautuminen, Jännittäminen, Motivaatio, Ajatukset ja niiden kanssa työskentely, Tunteet, itsetuntemus ja itsetunto.
Jokaisessa teemassa on lyhyt esittely/heräte teeman sisältöalueesta. Sen avulla tutustut aihealueeseen ja siihen liittyviin asioihin. Eri teemoihin on kerätty ajankohtaista ja oppimistasi tukevaa opiskelumateriaalia, joka voivat olla esim. videoita, tekstejä, tutkimuksia tai harjoitusohjelmia.
Käytä näitä tai itse valitsemiasi lähteitä oppimisessa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja tarjota keinoja oman oppimisen,
jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen.
Opintojakson päätyttyä
* tunnistat paremmin oman jaksamisesi ja asioita, jotka siihen vaikuttavat
* olet oppinut erilaisia keinoja käsitellä stressiä
* tunnistat paremmin itsellesi sopivat työskentelytavat ja -rytmin

Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana, 2 op, verkko-opinnot

Opintojakson sisältö

Minä vastuullisena opiskelijana opintojakso jakaantuu neljään eri teemaan, jotka ovat Minä oppijana, Ryhmä opiskeluni tukena, Oppimisen taidot ja Tulevaisuuden tavoitteet. Jokaisessa teemassa on lyhyt esittely/heräte teeman sisältöalueesta. Se avulla tutustut aihealueeseen ja siihen liittyviin asioihin. Eri teemoihin on kerätty ajankohtaista ja oppimistasi tukevaa opiskelumateriaalia, joka voi olla videoita, tekstejä, tutkimuksia, artikkeleita jne. Käytä näitä tai itse valitsemiasi lähteitä oppimisessa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tukea sinua omien vahvuuksiesi tunnistamisessa sekä vahvistaa itseluottamustasi, motivaatiotasi ja uskoa omaan onnistumiseesi amk-opinnoissa.
Opintojakson päätyttyä
* Tunnistat omat vahvuutesi oppijana
* Tunnistat omat kehittymistarpeesi oppijana ja vahvistat opiskelu- ja oppimistaitojasi
* Osaat määrittää ja tiedät tavoitteesi
* Toimit vastuullisena ammattikorkeakouluopiskelijana

Ruotsin tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot

Opintojakson sisältö

Mitkä ovat keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi?
Miten reagoit tavallisissa arkielämän tilanteissa?
Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa?
Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi?

Opintojakson osaamistavoitteet

Kertaat ruotsin kielen perusteita ja rakenteita, jotka ovat keskeisimpiä työelämän ja eri ammattialojen viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia ruotsin opiskelun apuvälineitä ja kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot tai lähiopetus

Opintojakson sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op, verkko-opinnot tai lähiopetus

Opintojakson sisältö

Miten suoritat murtolukujen peruslaskutoimitukset?
Miten sievennät lausekkeita poistamalla sulut, suorittamalla kertolaskut ja yhdistämällä samanmuotoiset termit?
Miten käsittelet potenssi- ja juurilausekkeita?
Miten saatat summalausekkeen tulomuotoon yhteisen tekijän avulla?
Miten käytetään binomin neliön ja summan ja erotuksen tulon kaavoja?
Miten ratkaiset 1. asteen yhtälön ja vastaavat kaavat?
Mitkä ovat 2. asteen yhtälön kolme perustapausta ja miten ne ratkaistaan tehokkaasti?
Miten määrität suoran kulmakertoimen, muodostat suoran yhtälön ja piirrät suoran koordinaatistoon?
Miten ratkaiset yhtälöparin ja esität sen graafisen tulkinnan koordinaatistossa?
Miten määrität paraabelin huipun ja nollakohdat ja piirrät sen kuvaajan koordinaatistoon?
Miten määritellään trigonometriset funktiot suorakulmaisen kolmion tapauksessa ja miten se ratkaistaan?

Opintojakson osaamistavoitteet

Osaat joustavasti käsitellä murtolukulausekkeita myös symbolisessa muodossa.
Osaat sieventää matemaattisia lausekkeita, myös sellaisia, joissa tarvitaan yhteisen tekijän ottamista, binomin neliön tai summan ja erotuksen tulon muodostamista.
Tunnet potenssi- ja juurilausekkeisiin liittyvät kaavat ja osaat käyttää niitä vaivattomasti. Hallitset myös negatiiviset potenssit.
Hallitset perusteellisesti 1. ja 2. asteen yhtälöiden ratkaisemisen.
Osaat ratkaista halutun suureen annetusta kaavasta.
Osaat ratkaista yhtälöparin ja muodostaa niitä sanallisten perusongelmien tapauksissa.
Tunnet funktion käsitteen ja osaat kuvata suoran ja paraabelin koordinaatistoon.
Tiedät, millä edellytyksillä suorakulmainen kolmio on ratkaistavissa ja pystyt suoriutumaan ratkaisemisesta vaivattomasti.

Katso myös

Mikä on jatkoväylä?

Kysyttävää? Täältä löydät yhteystiedot

Hakeminen Xamkiin yhteishaussa

Jaa sivu