Tälle sivulle on kerätty Xamkin täydennyskoulutustarjonnassa aiemmin olleiden erikoistumiskoulutusten koulutuskuvaukset.

Sivun sisältö järjestyksessä:

  • Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus, 30 op
  • Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op
  • Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön  erikoistumiskoulutus, 30 op
  • Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op
  • Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op

MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN, 2 OP

TAVOITTEET
Opiskelija
– osaa tunnistaa ja kuvata oman kotikuntoutusta ohjaavan
käyttöteoriansa ja oman osaamisensa osana moniammatillista
toimintaa – ymmärtää kotikuntoutusta koskevan aikalaiskeskustelun
sekä kotikuntoutuksen kehittämisen ja uudistamisen tarpeet näyttöön
perustuvan toiminnan pohjalta – osaa laatia omat oppimistavoitteensa
koulutuksen ajaksi sekä arvioi koulutuksen alussa että lopussa omaa
asiantuntijuuttaan moniammatillisen kotikuntoutuksen asiantuntijana,
– osaa määritellä oman työyhteisönsä/toimijaverkostonsa kanssa
yhteistyön periaatteet koulutuksen ajaksi ja toteuttaa niitä
tarkoituksenmukaisesti omaa ja työyhteisönsä kotikuntoutuksen
asiantuntijuutta edistäen
– osaa soveltaa aktiivisesti kotikuntoutuksen teoreettista ja
käytännöllistä tietoa työelämään yhteistyössä tarvittavien osapuolten
kanssa (opintojaksosta riippuen asiakas, omaiset, kollegat, esimiehet,
suunnittelijat ja päättäjät sekä hanketyöntekijät)
– hallitsee kotikuntoutukseen tarvittavat monipuoliset tiedonhankinta- ja
viestintätaidot sekä kriittisen lähteiden käytön.

SISÄLLÖT
– Tutoropettajan kanssa käydyt henkilökohtaiset ja ryhmämuotoiset
hops-/kehityskeskustelut lukukausittain ammattikorkeakoulukohtaisesti.
– Kotikuntoutusta koskeva aikalaiskeskustelu tutkitun tiedon sekä
näyttöön perustuvan toiminnan ja arjessa olevan kokemuksen valossa.
– Laaditut oppimistavoitteet ja niiden seuranta, arviointi ja reflektointi
oman asiantuntijuuden kehittymisen suunnassa
– Aktiivinen ja suunniteltu työelämäyhteistyö
– Palvelumuotoilun ja yhteiskehittelyn periaatteet kehittämistyössä
– Moniammatillisuutta palveleva vertaistyöskentely amk-kohtaisessa
ja/tai valtakunnallisessa opiskelijaverkostossa.

ASIAKKAAN ARKI, TOIMIJUUS JA KUNTOUTUMINEN, 5 OP

TAVOITTEET
Opiskelija
– osaa perustellusti kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulkua, arjen
hyvinvoinnin ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen
lähtökohtana
– osaa kuvata asiakaslähtöisen kotikuntoutuksen perusteet ja lähtökohtia
sekä vertailla erilaisia kotikuntoutusmalleja ja niiden vaikuttavuutta
– osaa kuvata toimintakyvyn dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena
käsitteenä sekä tuntee ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana
– osaa tunnistaa ja reflektoimalla syventää omaa asiantuntijuuttaan ja
laajentaa ammatillista lähestymistapaansa monitoimijaisessa
kotikuntoutuksessa.

SISÄLLÖT
– Työikäisen ja iäkkään ihmisen elämänkulku ja kuntoutuminen
– Asiakaslähtöisyys ja yhteinen asiakasymmärrys (hyvät käytännöt ja
suositukset)
– Toimijuuden erilaiset teoreettiset lähestymistavat, toimintakyky -käsite ja
ICF-luokitus
– Koti-, arki-ja lähikuntoutus sekä kansainväliset ja suomalaiset
kotikuntoutusmallit
– Näyttöön perustuva tieto kotikuntoutuksen asiakkaiden kokemuksista
sekä mallien vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta
– Kuntoutumisvalmius ja motivaatio vuorovaikutteisen ja motivoivan
työtavan lähtökohtana
– Arjen, kodin ja lähiympäristön merkitykset ja vaikutukset toimintakykyyn
ja osallistumiseen
– Koti ammattilaisen työympäristönä eettisyyden, tietosuojan,
turvallisuuden ja tiedon välittämisen näkökulmista
– Moniammatillinen ja monitoimijainen työkulttuuri ja
yhteistoimijuus kotikuntoutuksessa.

KOTIKUNTOUTUS SOTE-PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ, 4 OP

TAVOITTEET
Opiskelija
– tietää kansallisten SOTE-uudistuksen lähtökohdat, perusteet ja
niihin liittyvän lainsäädäntötyön, erityisesti asiakkaan,
asiakasohjauksen ja kotikuntouksen näkökulmasta
– selvittää ja hyödyntää oman alueensa SOTE-maakuntamallin
perusteet, siihen liittyvät kehittämisen ja hanketyön prosessit sekä
strategiset ja taloudelliset linjaukset, erityisesti asiakasohjauksen ja
kotikuntoutuksen näkökulmasta
– osaa kuvata, perustella ja viestiä suullisesti ja kirjallisesti
moniammatillisesta kotikuntoutuksesta erilaisissa
palveluverkostoissa ja tuottaa tarvittavia dokumentteja hanke-,
kehittämis-ja innovaatiotoimintaan tällä sektorilla -osaa jakaa omaa
kotikuntoutuksen asiantuntijuuttaan arvostaen eri toimijoiden
osaamista ja toimien uudistamis-ja kehittämistyössä joustavasti ja
aktiivisesti uusien kotikuntoutuksen toimintamallien
juurruttamiseksi.

SISÄLLÖT
– Sote-järjestelmä makro-meso-ja mikrotasolla eli valtakunnallisella,
maakunnallisella ja asiakastasolla
– Erilaisten kotikuntoutustuotteiden kustannukset sekä hankinta-ja
kilpailutuskäytännöt osana SOTE-järjestelmää
– Palvelujärjestelmän kehittämisen perusteet ja menetelmät uuden
kuntoutusmuodon (kotikuntoutus) osalta (mm. toteutetut ja
ajankohtaiset kotikuntoutuksen kehittämishankkeet).

KOTIKUNTOUTUKSEN PROSESSIT JA MENETELMÄT, 5 OP

TAVOITTEET
Opiskelija
– osaa analysoida omien vuorovaikutustaitojensa, asenteidensa ja työtapojensa
vaikutuksia kuntoutujan kohtaamiseen ja kuntoutumisprosessiin
– osaa suunnitella yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa
asiakaslähtöisen toimintakyvyn arvioinnin prosessia monitoimijaisessa
yhteistyössä
– osaa käyttää ja analysoida keskeisiä oman alansa kotikuntoutukseen soveltuvia
toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaa analysoida niiden tuottamaa tietoa
laaja-alaisen arvioinnin näkökulmasta
– osaa suunnitella ja käyttää moniammatillisen työskentelyn ja oman alansa
hyviin käytänteisiin ja suosituksiin perustuvia kotikuntoukseen soveltuvia yksilö-,
ryhmä- ja yhteisömuotoisten interventioiden menetelmiä
– osaa hyödyntää motivoivaa työtapaa ja yksilölliset tarpeet ja tavoitteet
huomioonottavia ohjauksen menetelmiä kotona ja lähiympäristössä
– osaa käyttää monipuolisesti yhteistyön, ohjauksen, neuvonnan ja konsultaation
menetelmiä monitoimijaisen työskentelyn ja tiimityöskentelyn kehittämisen
menetelminä.

SISÄLLÖT
– Ammatillinen vuorovaikutus, kuntoutujan kohtaaminen ja eettisyys
– Laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnin asiakaslähtöinen suunnittelu
– Kotikuntoutukseen soveltuvia ja/tai suositeltavia arviointimenetelmiä
– Kuntoutujan tavoitteiden tunnistamisen ja nimeäminen (motivoiva haastattelu,
SMART- periaatteet, GAS)
– ICF-toimintakykyluokitus työvälineenä
– Kuntoutumisprosessia kuvaavia malleja (esim. muutosvaihemalli ja
motivaatioteoriat)
– Kuntoutujan osallistumista, voimavaroja ja osallisuutta edistäviä näyttöön
perustuvan oman alan käytännön ja moniammatillisen työskentelyn
interventioita
– Dialogisia ohjauksen, neuvonnan ja yhteistyön menetelmiä

TEKNOLOGIA KOTIKUNTOUTUKSESSA, 4 OP

TAVOITTEET
Opiskelija
– ymmärtää sote-alan digitalisaation ilmiönä ja tietää
etäkuntoutuksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet
kotikuntoutuksessa
– osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa teknologiaratkaisuja
kotikuntoutuksessa valitsemaltaan osa-alueelta sekä seurata alan
kehittymistä
– tietää ja ymmärtää teknologioiden käyttöönotossa tarvittavat
eettiset ja lainsäädännölliset periaatteet ja perustelut
– tietää teknologia- ja robotiikkaratkaisujen sekä peliteknologioiden
mahdollisuuksia kotikuntoutuksessa
– tunnistaa ja osaa analysoida teknologioiden käyttöönottoon
liittyviä asiakkaiden ja henkilöstön asenteisiin ja osaamiseen liittyviä
haasteita ja mahdollisuuksia
– osaa hyödyntää teknologisia ratkaisuja moniammatillisessa
viestinnässä ja raportoinnissa.

SISÄLLÖT
– Sote-digitalisaatio ja etäkuntoutus ilmiöinä, käsitteinä ja
kehittyvinä käytänteinä
– Asiakastarpeisiin perustuvat teknologivalinnat ja teknologian
käytettävyys
– Etäkuntoutusteknologian asiakaslähtöinen suunnittelu ja toteutus
– Teknologiaratkaisut kotona-asumisen tukena (sensoriteknologia)
– Robotiikan hyödyntäminen kotikuntoutuksessa
– Asiakkaan kuntoutumista tukevat peliteknologiasovellukset
kotikuntoutuksessa
– Teknologiat moniammatillisessa viestinnässä.

KEHITTÄMISTEHTÄVÄ, 10 OP

TAVOITTEET
Opiskelija
– osaa yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa perustella
kehittämistarpeen kuntoutujan, työyhteisön ja yhteiskunnan
näkökulmasta
– osaa toteuttaa ja johtaa yhteisöllisen ja moniammatillisen
kotikuntoutuksen kehittämistyön prosessin noudattaen
tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistyön periaatteita
(metodologia, luotettavuus ja eettisyys)
– osaa raportoida ja arvioida kriittisesti kehittämistyön etenemistä,
tuloksia ja hyödynnettävyyttä yhteistyössä työelämän kanssa
– osaa toteuttaa itse- ja vertaisarviointia kehittämistyössä.

SISÄLLÖT
– Kehittämistehtävän aiheen työelämälähtöinen kuvaaminen ja
perustelu
– Kehittämistehtävän suunnittelu, teoreettinen ja metodinen
toteutus sekä arviointi
– Työelämä- ja vertaisarviointi

LASTENSUOJELUTYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS

LAPSET, NUORET JA PERHEET YHTEISKUNNASSA – EETTISESTI KESTÄVÄ LASTENSUOJELUTYÖ MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA, 3 OP

Osallistuja perehtyy lasten, nuorten ja vanhempien/
perheiden hyvinvointia ja osallisuuden toteutumista
sekä lasten kaltoinkohtelun ja syrjäytymisen riskejä
koskevaan teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen
tietoon.

 

Osallistuja syventää ymmärrystään perherakenteiden
moninaisuudesta ja perheiden kohtaamien
elämäntilanteiden erityisyydestä (esim. parisuhteen
ja ihmissuhteiden rikkoutuminen erotilanteessa,
huono-osaisuuden ylisukupolvisuus,
monikulttuuriset perheet).

Lisäksi osallistuja vahvistaa osaamistaan lasten ja
nuorten kehitykseen ja toimintaedellytyksiin
heijastuvista riskitekijöistä.

ASIAKASPROSESSI LASTENSUOJELUTYÖSSÄ, 5 OP

Osallistuja syventää osaamistaan lastensuojelun
asiakasprosessin tilannearvion tekemisestä,
palvelujen ja tuen tarpeiden jäsentämisestä
asiakaslähtöisesti sekä asiakassuunnitelman
laadinnasta siten, että lasten, nuorten, vanhempien/
perheen palvelujen ja tuen tarpeisiin vastataan
oikea-aikaisesti ja riittävästi.

 

Osallistuja kykenee koordinoimaan lastensuojelun
asiakaskohtaisen työprosessin suunnittelua,
toteutusta, arviointia ja dokumentointia
monialaisessa ja moniammatillisessa
yhteistyöverkostossa siten, että lasten, nuorten ja
vanhempien ja heidän läheistensä osallisuus
työskentelyssä toteutuu.

Osallistuja osaa analysoida asiakastyöprosessin
toteutusta laadun sekä työskentelyn tulosten ja
vaikutusten näkökulmasta.

OSALLISTAVAT ASIAKASTYÖN MENETELMÄT JA KÄYTÄNNÖT LASTENSUOJELUTYÖSSÄ, 2 OP

Osallistuja syventää osaamistaan voimaantumiseen
ja valtaistumiseen sekä voimavaralähtöiseen ja
ratkaisujen hakemiseen perustuvasta asiakastyöstä.
Tarkastelussa painottuu muun muassa ilmaisujen
osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen
merkityksen jäsentäminen asiakastyön käytännöissä.

 

Osallistuja tutustuu kokemusasiantuntijatoimintaan.
Lisäksi osallistuja syventää osaamistaan käsitteistä
dialogi ja reflektio ja osaa soveltaa asiakastyössä
dialogisia ja reflektiivisiä työkäytäntöjä.

KRIISI- JA TRAUMATYÖ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ, 5 OP

Osallistuja vahvistaa osaamistaan haavoittavia
elämänkokemuksia kohdanneen ja vaikeassa
elämäntilanteessa olevan lapsen, nuoren ja
vanhempien tai perheen kanssa tehtävässä työssä
tutustuen kriisi- ja traumatyön menetelmiin ja
käytäntöihin.

 

Osallistuja osaa luoda vuorovaikutussuhteen kriisissä
olevan ja/tai traumatisoituneen lapsen, nuoren ja
vanhempien tai perheen kanssa (esim. väkivalta,
kaltoinkohtelu, kiusaaminen).

Osallistuja käyttää erilaisia toiminnallisia ja
taidelähtöisiä menetelmiä lapsen ja nuoren
kuulemisessa ja psykososiaalisessa tukemisessa.

EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUTYÖN TYÖMENETELMÄT JA -KÄYTÄNNÖT, 5 OP

Osallistuja tuntee etsivän ja jalkautuvan sekä
yhteisöllisen työn menetelmiä ja käytäntöjä
ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.

 

Osallistuja perehtyy huoltajien kanssa tehtävään
yhteistyöhön ja toimintaan, vertaisuuden
merkitykseen sekä ryhmän hyödyntämiseen
ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.

Osallistuja vahvistaa osaamistaan monialaisista ja
moniammatillisista yhteistyöryhmistä, jotka on
koottu esimerkiksi alueellisesti.

LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON JA SIJAISHUOLLON TYÖMENETELMÄT JA -KÄYTÄNNÖT, 5 OP

Osallistuja syventää osaamistaan lapsi- ja
perhelähtöisen lastensuojelun työmuodoista, –
menetelmistä ja -käytännöistä.

 

Osallistuja kykenee liittämään
menetelmätyöskentelyn osaksi asiakasprosessia,
osoittaa konkreettisesti hallitsevansa menetelmien
perustellun käyttämisen, osaa tehdä näkyväksi omaa
osaamistaan ja arvioi työmenetelmän käyttöä
suhteessa oman työpaikan toimintaan, osaamiseen
ja toimintakulttuuriin.

Osallistuja kykenee valitsemaan käyttöönsä näyttöön
perustuvan asiakastyön työmenetelmän tai hyvän
käytännön.

PALVELUJEN, TYÖMUOTOJEN, -MENETELMIEN JA -KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUTYÖSSÄ, 5 OP

Osallistuja kykenee arvioimaan työyhteisönsä ja –
tiiminsä tuottamien lastensuojelun palvelujen sekä
työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen
vastaavuutta lastensuojelun lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin
lastensuojelun toimintaympäristöissä.

 

Osallistuja osaa kriittisesti reflektoida työtapojaan ja
-käytäntöjään, rooliaan työyhteisön ja -tiimin
jäsenenä sekä asemaansa ja toimintaansa
monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.

PALLIATIIVISEN HOIDON ASIANTUNTIJA – ERIKOISTUMISKOULUTUS

PALLIATIIVISEN HOIDON ASIAKASLÄHTÖINEN PROSESSI, 6 OP

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
• Käyttää palliatiivisen hoidon keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti
sekä ymmärtää eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja niiden
merkityksen potilaan hoidossa
• Toimii monialaisen ryhmän jäsenenä palliatiivisen hoidon
toimintaympäristöissä ja palveluketjuissa ja kehittää niiden
toimintaa palliatiivisen hoidon asiantuntijana alueellaan
• Osaa kuvata hoitolinjaukset ja elämän loppuvaiheen
hoitosuunnitelman merkityksen ja osaa ohjata potilasta sekä hänen
läheisiään niiden mukaisesti
• Osaa toteuttaa potilas- ja perhelähtöistä palveluohjausta
• Analysoi palliatiivisen hoidon asiantuntijuutta ja osaa arvioida omaa
osaamistaan ja osaamisen kehittämistarpeitaan

Sisällöt:
• Palliatiivisen hoidon käsitteet ja asiantuntijuus
• Palliatiivista hoitoa säätelevä lainsäädäntö ja suositukset
• Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat, eutanasia käsitteenä
• Palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmä ja toimintaympäristöt
• Palliatiivisen hoidon järjestäminen omalla alueella, Suomessa ja
globaalisti
• Potilaan ja läheisen palveluohjaus
• Potilas- ja perhelähtöiset ohjausprosessit ja niiden kehittäminen
• Palliatiivisen hoidon asiantuntijuus hoidon linjauksissa,
ennakoivassa hoitosuunnitelmassa ja hoitotahdon huomioimisessa

OIREHOITO JA KUOLEVAN POTILAAN HOITO, 10 OP

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
– Toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä ennakoivan
hoitosuunnitelman mukaisesti
– Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kokonaisvaltaista potilaslähtöistä oirehoitoa
palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa näyttöön perustuen
– Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri sairausryhmien erityispiirteistä
osana laadukasta oirehoitoa
– Soveltaa laaja-alaisesti oirehoidon menetelmiä huomioiden potilaan
odotettavissa oleva elinaika ja arvioi niiden vaikuttavuutta
– Soveltaa osaamistaan saattohoitopotilaan kuolemisen prosessissa
huomioiden läheiset

Sisällöt:
– Moniammatillinen yhteistyö oirehoidossa
– Ennakoiva oirehoidon hoitosuunnitelma
– Kokonaisvaltainen oirehoito:
– Oireiden arviointi ja erilaiset oiremittarit; Oirehoidon ohjaus
– Kipu; Total pain, kokonaisvaltainen kärsimys
– Hengitystieoireet
– Mahasuolikanavan oireet
– Suun oireet
– Neurologiset oireet
– Psykologiset oireet
– Iho-oireet
– Yleisoireet
– Palliatiivinen sedaatio
– Hätätilanteet
– Syöpä-, sydän-, keuhko-, neurologisten ja muistisairauksien sekä
erityisryhmien oirehoidon erityispiirteet
– Kuolemisen prosessi ja kuoleman jälkeinen hoito

PSYKOSOSIAALINEN TUKI, VUOROVAIKUTUS JA TIIMITYÖ, 9 OP

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
– Soveltaa oman alansa näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessaan,
toteuttaessaan ja arvioidessaan palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan ja hänen
läheistensä psykososiaalista ja eksistentiaalista tukea moniammatillisessa tiimissä
– Arvioi ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan toimiessaan moniammatillisessa
tiimissä ja verkostoissa
– Tulkitsee potilaan kommunikaation tarpeita ja muutoksia sekä suunnittelee
kommunikaatiokeinoja potilaan kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden
– Omaa edistyneet vuorovaikutustaidot kohdatessaan potilaita ja heidän läheisiään
palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
– Arvioi ja kehittää omia tunne- ja itsereflektiotaitojaan

Sisällöt:
– Psykososiaaliset tarpeet ja psykososiaalisen tuen menetelmät (fyysinen,
psyykkinen, sosiaalinen, henkinen, seksuaalinen)
– Sosiaalietuudet
– Eksistentiaalisen ja hengellisen tuen toteuttaminen ja mahdollistaminen
– Suru käsitteenä ja ilmiönä; eri-ikäisten kriisi- ja surutyö
– Toivon ylläpitäminen, voimaantuminen
– Eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien potilaiden ja läheisten kohtaaminen
– Vuorovaikutus palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan ja hänen
läheistensä kohtaamisessa
– Vaikeista asioista keskusteleminen
– Hoitoneuvotteluun osallistuminen moniammatillisen tiimin jäsenenä
– Puheeksi ottaminen
– Aktiivinen kuunteleminen
– Auttava vuorovaikutus
– Motivoiva keskustelu
– Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
– Tulkkauspalveluiden käyttö
– Moniammatillisuus
– Konsultointiosaaminen
– Tietoisuustaidot ja itsetuntemus
– Työssäjaksaminen, työnohjaus, myötätuntouupumus

VAPAASTI VALITTAVA KOKONAISUUS, 5 OP

Opiskelija syventää palliatiivisen hoidon osaamistaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti valitsemalla tarjolla olevista kahdesta vaihtoehdoista toisen:
1. Asiantuntijuuden kehittyminen työtä opinnollistamalla tai 2. Asiantuntijuuden kehittyminen teoriaan syventymällä.

Työn opinnollistaminen voi tapahtua omassa työpaikassa, johon suositellaan kuitenkin liitettäväksi perehtymistä ja oppimista jossakin toisessa opiskelijan oppimistarpeita vastaavassa työyhteisössä. Työtä opinnollistaessa osaamista syvennetään yhdistämällä työn tekeminen ja aiheeseen
liittyvä teoriatieto. Tähän kuuluu omien työtehtävien ja oman ammatillisen kehittymisen analyysi. Tähän opintokokonaisuuteen sisältyy erikoistumiskoulutuksen lopputentti.

1. Asiantuntijuuden kehittäminen työtä opinnollistamalla 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
– Syventää osaamistaan ja palliatiivisen hoidon asiantuntijuuttaan työn
opinnollistamisen keinoin
– Tuottaa ja esittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvan esityksen
alueellisessa palliatiivisen hoidon symposiumissa valitsemastaan osaamis- tai
asiantuntijuusalueen aiheesta

Sisällöt:
Opiskelija
– Sopii työorganisaation ja opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa työn
opinnollistamisesta ko. organisaatiossa
– Laatii työn opinnollistamisen suunnitelman, jonka hyväksyvät sekä opiskelija että
ko. organisaation ja korkeakoulun edustajat
– Toteuttaa työn opinnollistamisen suunnitelmaa ja dokumentoi osaamisensa ja
asiantuntijuutensa kehittymisen kuvaamalla käytännön toimintaa ja perustelemalla
tekemiään ratkaisuja aiheeseen liittyvällä näyttöön perustuvalla tiedolla. Lisäksi
hän arvioi itsesäätelytaitojen kehittymistä reflektiivisellä itsearvioinnilla.
– Koostaa näyttöön perustuvan esityksen

2. Asiantuntijuuden kehittäminen teoriaan syventymällä 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
– Syventää osaamistaan ja palliatiivisen hoidon asiantuntijuuttaan näyttöön
perustuvaan tietoon perehtymällä
– Laatii kuvailevan kirjallisuuskatsauksen valitsemastaan palliatiivisen hoidon
osaamis- ja asiantuntijuusalueen aiheesta
– Tuottaa ja esittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvan esityksen
alueellisessa palliatiivisen hoidon symposiumissa valitsemastaan osaamis- tai
asiantuntijuusalueen aiheesta

Sisällöt:
Opiskelija
– Valitsee palliatiivisen hoidon osaamis- tai asiantuntijuusalueelta aiheen, johon
syventyy kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa
– Perehtyy systemaattiseen tiedonhakuun, jonka avulla valitsee lähdeaineiston
kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen
– Laatii kuvailevan kirjallisuuskatsauksen
– Tuottaa ja esittää kirjallisuuskatsaukseen perustuvan esityksen alueellisessa
palliatiivisen hoidon symposiumissa

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN LÄHTÖKOHDAT, 2 OP

Koulutuksen käytyään opiskelija
• hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön
kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja
lähestymistavat
• osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja
ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä
sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja
kuntoutuksessa

• tuntee mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä
päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla
toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä
• ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön
liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
• tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten
asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen
kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista
kohtaamista.

ASIAKASLÄHTÖISYYS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ, 5 OP

Koulutuksen käytyään opiskelija
• ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa
hyödyntää työssään vertais- ja
kokemusasiantuntemusta
• osaa rakentaa toimivan ammatillisen
yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa

• tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon
merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea
asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta
• tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin
ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa
toiminnassaan
• osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen
mielenterveyttä.

TUEN TARPEEN ARVIOINTI JA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMIEN HOITO, 5 OP

Koulutuksen käytyään opiskelija
• tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja
riippuvuuskäyttäytymisen
• osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen
muutoksessa

• tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien
diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen
näyttöön perustuvan hoidon
• analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön,
läheisten ja yhteisön näkökulmista
• osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä
eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa
sopivan tuen ja hoidon.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MENETELMÄT, 8 OP

Koulutuksen käytyään opiskelija
• osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa
toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja
läheisten kanssa

• tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa
asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä
tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä
• osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja
ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveysja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eriikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa
työskentelyssä.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN PALVELUJÄRJESTELMÄ, 5 OP

Koulutuksen käytyään opiskelija
• osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla
tavalla
• osaa tarkastella omaa ammatillista
vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä
jatkuvasti
• hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus)
liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit sekä
osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään

• tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään
hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista
yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa
• tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden
mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden
käytössä
• toimii moniammatillisessa yhteistyössä
mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja
kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

KEHITTYVÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ, 5 OP

Koulutuksen käytyään opiskelija
• osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja
hyödyntää kokemustietoa työssään ja
ammatillisuutensa kehittämisessä
• tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveysja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä
tutkittuun tietoon perustuen

• toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja
toimii rakentavasti työyhteisön
vuorovaikutustilanteissa
• tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen
asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä
kehittämisen kohteet
• pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa
ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

ASIAKAS – JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSEN LÄHTÖKOHDAT, 5 OP

Osallistuja
• osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan
ja edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien
toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa

• osaa soveltaa asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa
työnsä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• hallitsee sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
edellytykset ja vaatimukset työssään
• osaa jäsentää palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen
soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

PALVELUTARPEIDEN ARVIOINTI JA TYÖKÄYTÄNNÖT, 5 OP

Osallistuja
• osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet
kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden,
elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja
suunnitella niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita

• osaa toteuttaa, koordinoida, dokumentoida ja arvioida asiakas- ja
palveluohjausprosessin
• hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä
asiakastyön muuttuvissa tilanteissa
• osaa vahvistaa asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä
osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa.

MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN ASIANTUNTIJUUS, 5 OP

Osallistuja
• osaa suunnitella palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas
sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston
• osaa toimia monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan
tarpeisiin vastaamiseksi

• osaa toimia vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja
johtaa monialaista ja -ammatillista tiimiä
• osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja
palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin,
palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

VUOROVAIKUTUS JA OSALLISUUS MONIAMMATILLISESSA ASIAKASTYÖSSÄ, 5 OP

Osallistuja
• osaa toimia vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa
• osaa soveltaa vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas – ja
palveluohjauksen eri rooleissa

• osaa käyttää digitaalisia palveluja ja ohjata asiakasta digitaalisten
palveluiden käytössä
• osaa hyödyntää digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja
palveluohjauksessa ja edistää niiden kehittämistä monialaisessa ja –
ammatillisessa yhteistyössä.

SOSIAALISESTI JA EETTISESTI KESTÄVÄ ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS, 5 OP

Osallistuja
• osaa ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen
monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä

• osaa sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat,
niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja
palveluohjausprosessin eri vaiheissa
• osaa viestiä palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille
• osaa viestiä omasta ammatillisesta osaamisestaan ja asiakas- ja
palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa.

KEHITTÄVÄ JA VAIKUTTAVA ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS, 5 OP

Osallistuja
• osaa hyödyntää asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa
tutkimustietoa
• tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja osaa tehdä
kehittämisaloitteita omassa työyhteisössä ja yhteistyöryhmissä

• osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta
ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä
asiakaslähtöisesti
• osaa arvioida oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua,
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella kehittää
palveluita ja työkäytäntöjä
• osaa arvioida ja kehittää asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista
osaamistaan ja asiantuntijuuttaan

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

STRATEGINEN MUUTOSJOHTAMINEN DIGIYMPÄRISTÖSSÄ, 5 OP

Osaamistavoitteet

Osaat tunnistaa ja kuvata oman taustaorganisaation (työpaikka, oma yritys
tai lähipiirissä oleva yritys) liiketoiminnan kannalta merkittävät
digitalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset.
Osaat kuvata ja analysoida digiympäristön tarjoamat mahdollisuudet
palveluliiketoiminnalle ja uusille innovatiivisille liiketoimintamalleille.
Osaat tunnistaa oman taustaorganisaation muutostarpeita sekä soveltaa
strategisen muutosjohtamisen käytäntöjä päätöksentekoon.

 

Sisältö

Mitkä ovat yrityksen toimintaympäristön toimijat ja vaikuttavat tekijät
digiympäristössä?
Millaisia mahdollisuuksia erilaiset megatrendit ja digitaalinen disruptio
voivat tuottaa liiketoimintaan?
Mitkä ovat uudet liiketoimintamallit ja palvelut digitaalisessa
ympäristössä?
Mitkä ovat keskeiset strategiset valinnat, joilla rakentaa kestävää
digitaalista liiketoimintaa?
Millaisia muutostarpeita strategiset valinnat edellyttävät ja miten muutosta
johdetaan?

MARKKINOINTI DIGITAALISISSA KANAVISSA, 5 OP

Osaamistavoitteet

Osaat kuvata ja arvioida miten asiakkaiden ostoprosessia,
asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta voidaan tukea markkinoinnilla
digitaalisissa kanavissa.
Osaat arvioida ja kehittää digitaalisiin kanaviin liittyvien ratkaisujen
merkitystä, toimivuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.
Osaat arvioida sisällön ja kanavavalintojen merkitystä keskeisenä osana
markkinointia digitaalisissa kanavissa.
Osaat mitata ja analysoida digitaalisissa kanavissa toteutetun
markkinoinnin tuloksia.

Sisältö

Mikä on digitaalisten kanavien rooli ja merkitys osana yrityksen
markkinointia ja mitä osa-alueita siihen kuuluu?
Miten asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessia tuetaan digitaalisissa
kanavissa?
Millaiset ovat käyttäjälähtöiset verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja
mitataan?
Millainen on toimiva verkkokauppa?
Miten hakukonemarkkinoinnin avulla voidaan tukea markkinointia
digitaalisissa kanavissa?

ASIAKASHANKINTA JA MYYNTI, 5 OP

Osaamistavoitteet

Osaat selvittää ja kuvata oman taustaorganisaatiosi (työpaikka, oma yritys
tai lähipiirissä oleva yritys) eri asiakasryhmien asiakaskäyttäytymiseen
vaikuttavat keskeiset tekijät.
Osaat hahmottaa yrityksen myyntiprosessin ja tunnistaa sekä analysoida
asiakkaiden käytöstä eri kanavissa prosessin eri vaiheissa.
Osaat analysoida ja hyödyntää monikanavaisuuden tarjoamat
mahdollisuudet asiakashankinnassa ja myynnissä.
Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa eri
kanavista.

Sisältö

Millaisia eri asiakasryhmät ovat asiakkaina ja mitkä tekijät vaikuttavat
asiakaskäyttäytymiseen?
Millainen on yrityksen asiakashankinta- ja myyntiprosessi eri kanavissa?
Miten monikanavaisuuden avulla voi tukea asiakkaan ostoprosessia ja
tehostaa yrityksen myyntiä?
Miten eri kanavista saatavaa asiakastietoa voidaan hyödyntää
asiakashankinnassa ja myynnissä?

ASIAKASKOKEMUS, 5 OP

Osaamistavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida asiakaspersoonien merkityksen
asiakaskokemuksen kehittämisen perustana.
Osaat määritellä ja arvioida asiakaskokemuksen muodostumiseen
vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä.
Osaat määritellä ja analysoida yrityksen asiakaspalvelukonseptia
asiakaskokemuksen näkökulmasta.
Osaat mitata, analysoida ja kehittää asiakaskokemusta.

Sisältö

Miten eri asiakaspersoonien arvostukset vaikuttavat asiakaskokemukseen?
Miten ja mistä eri tekijöistä asiakaskokemus muodostuu?
Mistä osista yrityksen asiakaspalvelukonsepti muodostuu ja miten sen
avulla voidaan vaikuttaa asiakaskokemukseen?
Miten asiakaskokemusta mitataan?
Miten asiakaskokemusta kehitetään?

SISÄLTÖMARKKINOINTI, 5 OP

Osaamistavoitteet

Osaat kehittää ja suunnitella yrityksen sosiaalisen median sisältöstrategian
perustuen yrityksen markkinointistrategiaan.
Osaat luoda strategian mukaisen sosiaalisen median sisältösuunnitelman.
Tunnistat sosiaalisessa mediassa toteutettavan markkinoinnin
mahdollisuudet omassa liiketoiminnassa.

Sisältö

Miten luodaan sisältöstrategia perustuen yrityksen markkinoinnin
tavoitteisiin?
Miten sisältöstrategia toteutetaan käytännössä?
Miten tarinallistamista hyödynnetään sisällöntuotannossa?
Miten sisällön vaikuttavuutta mitataan ja analysoidaan?

DIGIPORTFOLIO, 5 OP

Osaamistavoitteet

Rakennat koko koulutuksen ajan omaa näyttöportfoliota eli
digiportfoliota, johon liitetään kaikki eri opintojaksoilla toteutettavat
tehtävät sekä henkilökohtaiseen ammatilliseen oppimiseen/kehittymiseen
liittyvä tehtävä.
Osaat valita henkilökohtaisen ammatillisen kehittämiskohteen, joka tukee
yrityksen digiosaamisen kehittymistä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida kehittämisprosessin, jonka
dokumentoit digiportfolioon.

Sisältö

Miten kokoat digitaalisen näyttöportfolion oman asiantuntijuutesi
kehittymisestä opintojen ajalta?
Mitkä ovat kehittämisen tavoitteet ja miten teet kehittämissuunnitelman?
Miten toteutat ja raportoit kehittämisprosessin?

Jaa sivu