Laajuus: 5 opintopistettä

Koulutustapa: Verkko-opinnot

Ajankohta: 27.2.–31.5.2017

Ilmoittautuminen: avautuu marraskuun loppuun mennessä: www.xamk.fi/koulutuskalenteri

Hinta: 50 €

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Ryhmäkoko: 20

Opettaja: lehtori Leila Pihlaja, leila.pihlaja@mamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 630 2520, avoinamk@xamk.fi

Opiskelumateriaali:

Päälähteet:

 • Kauhanen Juhani (2010 tai 2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WsoyPro. Helsinki.
 • Viitala Riitta (2009 tai 2012 tai vast. verkkokirja). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki. Edita. Helsinki.
 • Viitala Riitta (toim. 2005 tai 2008, 3 p.). Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Otava. Keuruu.

Lisämateriaalia:

 • Keskinen Soili (2005). Alaistaito, luottamus, sitoutuminen ja sopimus. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Verkkolähde: http://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia%2059.pdf
 • Suutarinen Marjaana & Vesterinen Pirkko-Liisa toim. (2010) Työhyvinvoinnin johtaminen. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu
 • Muu osoitettu materiaali, verkkomateriaali

 

Tavoite:

 • Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista.
 • Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää niitä henkilöstöstrategian mukaisesti.
 • Osaat edistää henkilöstön motivoitumista, sitoutumista ja työhyvinvointia.
 • Osaat kehittää ja vahvistaa innovatiivisen ja oppivan työkulttuurin syntymistä

Sisältö ja toteutus:

 • Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista?
 • Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa?
 • Miten edistät työhyvinvointia sekä pidät yllä työmotivaatiota ja työhön sitoutumista?
 • Miten edistät työyhteisöissä vuorovaikutusta, hyvää työilmapiiriä ja luottamuksellista johtamiskulttuuria?

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Saat oppimisympäristön verkkotunnukset ennen opintojakson alkua.

Opinnot koostuvat kolmesta (3) opiskelukokonaisuudesta, jotka sisältävät ohjaavaa materiaalia, tehtäviä ja verkkotyöpajoja. Opintojakson itseopiskelu perustuu opintojakson kirjallisuuteen. Kirjallisuuden opiskeluun liittyy tehtävien tekeminen. Opiskelijat vertaisarvioivat  verkkotyöpajoissa toistensa tehtäviä ja myös ohjaaja antaa palautetta tehtävistä ja verkkotyöpajatyöskentelystä. Verkkotyöpajatyöskentelyyn liittyy lisäksi ryhmissä tapahtuva keskustelu.

Kussakin opiskelukokonaisuudessa kirjallisuuden lukemiseen ja tehtävien tekemiseen on varattu aikaa n. 3 viikkoa ja 1 viikko verkkotyöpajoissa tehtävään vertaisarviointiin ja verkkokeskusteluun. Yhden opintotokonaisuuden suorittamiseen on varattu aikaa n. 1 kuukausi. Kaikki tehtävät tulee olla suoritettuna 31.5.2017 mennessä.