Miksi jalkaterapeutin jatko-opinnot?

Tähän tekstiä

Tähän tekstiä

Mitä vaihtoehtoja?

MEERI OPISKELI UUDEN AMMATIN LÄHIHOITAJAN TYÖN OHELLA – TEKEE NYT VÄHEMMÄN TÖITÄ SAMALLA PALKALLA

Jalkaterapeutiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opiskellut Meeri Puustelli nauttii yrittäjyydestä. Parasta ovat vapaus ja monipuolinen työnkuva.

Vehkalahdelta kotoisin oleva Meeri Puustelli pohti jalkaterapeutin ammattia jo ylioppilasvuotenaan, mutta päätyi kouluttautumaan lähihoitajaksi. Kun kolmivuorotyö kävi liian raskaaksi, Puustelli aloitti jalkaterapeutin opinnot Savonlinnassa.

– Aikaisemmasta koulutus- ja työkokemuksestani oli valtavan suuri hyöty ja monet asiat olivat tuttuja entuudestaan. En missään vaiheessa kokenut, että opiskelu työn ohella olisi ollut liian raskasta, hän kertoo.

Lue Meerin tarina

JALKATERAPEUTTI EDISTÄÄ JALKOJEN TERVEYTTÄ

Jalkaterapeutti (podiatrist) on korkeakoulututkinnon suorittanut terveys- ja kuntoutusalan ammattilainen.

Työssään jalkaterapeutti tutkii ja selvittää asiakkaan alaraajaongelmien syitä käyttäen apuna jalkaterapian arviointimenetelmiä. Saamiensa tulosten perusteella jalkaterapeutit suunnittelevat ja toteuttavat jalkaterveyttä edistävän terapian yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Jalkaterapeutin asiakkaat ovat usein korkean riskin asiakkaita ja heillä voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja, rakenteellisia alaraajamuutoksia, iho- ja kynsimuutoksia tai esim. diabeteksen aiheuttamia alaraajaongelmia.

Jalkaterapeutin työssä korostuvat vuorovaikutustaidot, kädentaidot, luovuus sekä yrittäjämäinen työote.

 

Jalkaterapeutin tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen alaraaja-asiantuntija. Pyrit edistämään asiakkaan jalkaterveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.

Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon ja osaat toimia asiakaslähtöisesti ja moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen.

Jalkaterapeutin osaamisen perustan muodostavat ymmärrys alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta sekä ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä. Osaat hyödyntää jalkaterapian keinoja asiakaslähtöisesti, monipuolisesti ja turvallisesti korkean riskin asiakkaat huomioiden.

 • Osaat hoitaa iho- ja kynsimuutoksia sekä jalkahaavoja.
 • Osaat valmistaa yksilöllisiä apuvälineitä kuten tukipohjallisia, kevennyksiä tai varvasortooseja sekä arvioida niiden toimivuutta.
 • Tunnistat liikkumisen ja alaraajojen toiminnan poikkeavuuksia ja ongelmia sekä niiden syitä ja seurauksia.
 • Osaat suunnitella ja ohjata terapeuttisia harjoitteita yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioiden.
 • Hyödynnät myös manuaalisen terapian keinoja, kuten hierontaa tai nivelten manuaalista mobilisointia asiakastyössä.

Ymmärrät eri sairauksien vaikutukset alaraajaongelmien syntymiselle ja osaat huomioida sairaudet jalkaterapiaprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jalkaterapeutin työssä korostuu jalkaterveyttä ja toimintakykyä edistävä, kokonaisvaltainen yksilö- ja ryhmäohjaus ja neuvonta sekä enenevässä määrin myös hyvinvointiteknologia ja etäohjaus.

Jalkaterapeuttina osaat hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä oman toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja perusteluissa.

Kuntoutus | Anatomia | Terveys | Jalkaterveys | Apuvälineet | Tukipohjallinen | Toimintakyky | Jalkahaava | Jalkojenhoito

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Jalkaterapeutin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta (180 op) sekä täydentävästä osaamisesta (30 op).

Jalkaterapian ydinosaamisen opinnot koostuvat seuraavista moduuleista:

 • Ihminen kokonaisuutena
 • Jalkaterapian ammatilliset perusteet
 • Terveyttä edistävä jalkaterapia
 • Jalkaterapian erityisosaaminen
 • Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
 • Jalkaterapeutin työelämäosaaminen
 • Opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita tarjolla olevista jalkaterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Täydentävän osaamisen opintojaksoja ovat muun muassa:

 • Jalkaterapian syventävät opinnot
  • Jalkahaavan hoito ja keventäminen
  • Urheilujalkaterapia
  • Lasten ja nuorten jalkaterapia
 • Monialainen syventäminen
  • Liikkujan ravitsemus
  • Kuntoutuksen innovaatioprojekti
  • Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
  • Diabeetikon jalkaterveys.

Vuositeemat

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet jalkaterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa. Perehdyt diabeetikon jalkaterapiaan ja jalkaterveyden perusteisiin ja harjoittelet jalkaterapian perusmenetelmiä. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvointiin. Opit niihin liittyviä jalkaterveyden edistämisen, liikkumisen, sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Perehdyt myös jalkaterapeuttisen erityisosaamisen eri osa-alueisiin.

Kolmannen vuoden aikana sovellat jalkaterapian menetelmiä myös vaativissa työelämän tilanteissa erilaisissa jalkaterapian toimintaympäristöissä. Asiakaskuntasi muodostuu erityisryhmistä, ja toimit moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattien edustajien kanssa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä yrittäjyyteen, jalkaterapiapalvelujen arviointiin sekä jalkaterapian tutkimukseen ja kehittämiseen. Käynnistät opinnäytetyöprosessin.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelulla, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla, syventävillä opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, jota on yhteensä 75 opintopistettä, eli 50 viikkoa.

Opintojen alkupuolella harjoittelu toteutuu Savonlinnan kampuksella: palveluyksikkö Elixiirissä, simulaatioympäristöissä, toimintakykylaboratoriossa ja oppimisprojekteissa.

Opintojen edetessä harjoittelu siirtyy yhä enemmän työelämään. Työelämäharjoittelupaikat sijaitsevat eri puolilla Suomea, erilaisissa terveysalan ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä, joten saat monipuolisen kuvan jalkaterapeutin työstä.

OPINTOJEN TOTEUTUS

Jalkaterapian opinnot voit suorittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa monimuoto-opintoina, opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Monimuotototeutuksessa käytännön lähiopetusta Savonlinnan kampuksella on keskimäärin 3–4 viikon välein. Lähiopetus painottuu käytännönharjoitteluun ja konkreettiseen tekemiseen. Käytännön lähiopetus tapahtuu pääosin kahdessa pienryhmässä (A- ja B-ryhmässä).

Opinnot sisältävät myös aikaan sidottua verkko-opiskelua keskimäärin 2–4 päivää kuukaudessa sekä lisäksi aikaan ja paikkaan sitomatonta itsenäistä verkko-opiskelua.

Opinnoissa hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja ja -ympäristöjä: ne vaihtelevat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Lähi- ja verkko-opetus tapahtuu pääosin klo 8.00 – 16.00 välillä.

Lähiopiskelu Savonlinnan kampuksella:

 • vk 2 orientaatio ma – ke
 • vk 6 ma – ti
 • vk 10 ma – to (A-ryhmä)
 • vk 12 ma – to (B-ryhmä)

 

 • vk 14 ti – pe (A-ryhmä)
 • vk 16 ma – to (B-ryhmä)
 • vk 20 ma – ti

 

Aikaan sidottu verkko-opiskelu Teams-yhteydellä

 • vk 4 ma – ti
 • vk 8 ma – ti
 • vk 18 ma – ti

HARJOITTELU

Jalkaterapian opintoihin sisältyy 75 op käytännön harjoittelua, josta 40 op suoritetaan Savonlinnan kampuksella erilaisissa käytännön tilanteissa.

Koulun ulkopuolella työelämässä työelämäharjoittelua opinnoissa on 35 op.

Työelämäharjoittelu toteutuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelussa noudatetaan harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää.

Jalkaterapeutti työelämässä

Jalkaterapeutti (AMK) on nimikesuojattu terveysalan ammatti. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvirasta.

Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien sekä fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa. Jalkaterapeutti työskentelee yrittäjämäisesti ja innovatiivisella työotteella.

Jalkaterapeutin työnkuva vaihtelee työpaikasta riippuen ja työ voi painottua esimerkiksi kliiniseen jalkaterapiaan, apuvälineterapiaan kuten pohjallisia hyödyntävään terapiaan tai myyntityöhön, tai se voi sisältää niitä kaikkia. Yksilö- ja ryhmänohjaus sekä muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaaminen ja kouluttaminen ovat osa jalkaterapeutin työtä.

Jalkaterapeutti työskentelee myös korkean riskin asiakkaiden, kuten diabetesta ja reumaa sairastavien henkilöiden parissa.

Voit työskennellä esimerkiksi

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • kuntoutuslaitoksessa
 • apuvälineyksikössä
 • konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä
 • koulutustehtävissä
 • jalkinesuunnittelussa.

Monet jalkaterapeutit toimivat myös yrittäjinä tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena. Jalkaterapeuttien osaamista ostavat yrityksiltä myös julkiset yhteisöt