Ohjauksesta monipuolisesti tukea opiskeluun!

Opiskelijan ohjaus on kaikkea sitä tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta, jota teemme tukeaksemme sinua opinnoissasi, opiskelitpa sitten tutkintoon johtavassa koulutuksessa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai täydennyskoulutuksessa. Xamkin ohjaussuunnitelma kuvaa, mitä opiskelijan ohjaus Xamkissa on: mitä ohjauksella tavoitellaan, ketkä ohjausta tekevät ja mikä on kenenkin rooli kokonaisuudessa. Se kuvaa myös, miten ohjausta Xamkissa arvioidaan ja kehitetään. Ohjaussuunnitelma on laadittu 2020–21 yhdessä ohjaushenkilöstön, johdon ja opiskelijoiden kanssa. Tutustu tästä ohjaussuunnitelmaan (pdf)!

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK-opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Hyväksiluettavien ja korvaavien opintojen osalta kirjataan arvosanat merkinnällä H, mikäli numeroarvosanaa ei voida antaa. Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi ja opinnäytetyö asteikolla 0–5. Opinnäytetyöhön liittyvä kirjallinen kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi.

Arviointiasteikko Xamkissa:

5 = Kiitettävä
3-4 = Hyvä
1-2 = Tyydyttävä
0 = Hylätty
H = Hyväksytty

Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan ammatillisen osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Amk-tutkintojen arviointikriteerit pdf-tiedostona: arviointi_amk

Yamk-tutkintojen arviointikriteerit pdf-tiedostona: arviointi_ yamk

Osaamisen tunnistaminen ja työn opinnollistaminen

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelustasi mielekästä. Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää uudestaan opiskella. Voit keskittyä kehittämään asioita ja osaamista, jotka vaativat lisää opiskelua. Tutkinnon edellyttämää osaamista voit myös hankkia työelämässä opiskelun ohessa. Osaamisen tunnistaminen on mahdollista tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa on mahdollista antaa osaamisen näyttöjä. Kaikki erilaisissa ympäristöissä hankittu osaaminen on arvokasta.

Osaaminen on mahdollista tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Tarkemmat ohjeet saat aloittaessasi opintosi.

Tutkintosääntö

Xamkin tutkintosääntö löytyy tästä linkistä. Sääntö on tullut voimaan 1.1.2024 ja sitä on päivitetty 16.11.2023.