Opintojen ohjaus on prosessi, joka tarjoaa sinulle opiskelun eri vaiheessa tarpeellista tietoa ja ohjausta.

Olet vastuullinen opiskelija ja toimija omissa opinnoissasi. Ammattikorkeakoululla on vastuu riittävän ohjauksen järjestämisestä niin, että voit rakentaa itsellesi mielekkään tutkinnon ja suorittaa sen normin mukaisessa ajassa.

Opintojen ohjaus on osa jokapäiväistä toimintaa. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta ja se perustuu sinun tarpeisiisi. Laadukas opintojen ohjaus auttaa sinua suunnittelemaan paremmin omaa opiskeluasi sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK-opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Hyväksiluettavien ja korvaavien opintojen osalta kirjataan arvosanat merkinnällä H, mikäli numeroarvosanaa ei voida antaa. Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi ja opinnäytetyö asteikolla 0–5. Opinnäytetyöhön liittyvä kirjallinen kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi.

Arviointiasteikko Xamkissa:

5 = Kiitettävä
3-4 = Hyvä
1-2 = Tyydyttävä
0 = Hylätty
H = Hyväksytty

Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan ammatillisen osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Osaamisen tunnistaminen ja työn opinnollistaminen

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelustasi mielekkäämpää. Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää uudestaan opiskella. Voit keskittyä kehittämään asioita ja osaamista, jotka vaativat lisää opiskelua. Tutkinnon edellyttämää osaamista voit myös hankkia työelämässä opiskelun ohessa. Osaamisen tunnistaminen on mahdollista tutkintoon johtavissa koulutuksissa.

Kaikki erilaisissa ympäristöissä hankittu osaaminen on arvokasta. Osaaminen on mahdollista tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Tarkemmat ohjeet saat aloittaessasi opintosi.

Tutkintosääntö

Xamkin tutkintosääntö löytyy tästä linkistä. Sääntö on tullut voimaan 1.1.2019 ja sitä on päivitetty 15.11.2018.

Jaa sivu