Rautatielogistiikka

Rautateillä on pitkät perinteet Kouvolassa ja logistiikka-ala on koko maakunnassa vahva veturi sekä työllistäjä. Xamkin rautatielogistiikan ensimmäiset hankkeet ovat alkaneet vuonna 2017 ja tästä lähtien Kouvolassa on työskennellyt rautatielogistiikan tutkimuspäällikkö ja asiantuntijoita. Kehitystä tehdään pääosin kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- sekä koulutushankkeiden avulla. Tutkimusryhmän tavoitteena on tunnistaa kehityskohteita ja tukea alueellisia vahvuuksia mutta tuoda myös uusia ja erilaisia näkökulmia kehitystyöhön hyödyntäen Xamkin monialaista osaamista. Esimerkiksi pelillisyys ja palvelumuotoilun tuoma lisäarvo yhdistettynä logistiikkaan ovat synnyttäneet uudenlaisia hankkeita.

 

Kestävä satamalogistiikka

Satamat ovat Suomen kannalta merkittävin ulkomaankaupan mahdollistaja. Suomen logistisesta suoritus- ja kilpailukyvystä muodostuu saumattomista kansallisista ja kansainvälisistä toimitusketjuista, jota sujuva tiedonsiirto ja sähköiset toimintatavat tukevat. Logistiset toiminnot tulevat väistämättä entisestään digitalisoitumaan tulevaisuudessa ja ympäristö sekä ilmastonmuutos kysymykset vaikuttavat merkittävästi satamiin ja koko logistiikka-alaan. Tämä luo alalle uusia tarpeita ja luo samalla mahdollisuuksia.

Satamalogistiikassa tutkimus- ja kehitystyö liittyvät pääosin yritysyhteistyössä tunnistettuihin kehitystarpeisiin sekä kuinka saadaan integroitua mm. uudet innovaatiot, älykkäät tiedonhallintaratkaisut, vähähiiliset- ja muut teknologiat osaksi lastinkäsittelyä, liikenteen sujuvuuden parantamista, kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja satama-alueen toimijoiden verkostoyhteistyöhön.

Tulevaisuuden älykkäät liikennejärjestelmät

Alan kansainvälisen yhteistyön keskiössä on usein liikenneturvallisuus niin maalla, merellä kuin ilmassa. Tässä Kymenlaakson toimijoiden erityisosaaminen nousee merkittävään rooliin. Liikenneturvallisuuden parantaminen, riskien ennalta havaitseminen ja onnettomuuksien tehokkaampi ehkäisy luovat kysyntää älyliikenteen innovaatioille.
Liikennejärjestelmätyössä käsitellään maakunnallisesti merkittäviä kehittämistoimenpiteitä keskittyen sekä Kymenlaakson ulkoisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin että maakunnan sisäisen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tarjoamme liikennesektorin tutkimukseen kehitysalustan, joka edistää yhteistyötä, strategisia kumppanuuksia sekä verkostojen rakentamista yritysten, tutkimusyhteisön ja julkisen sektorin kanssa.

Merenkulun turvallisuus ja hätätilannehallinta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun merenkulun tutkimus- ja kehitystyön painopisteinä ovat turvallisuusjohtamiseen, merenkulun hätätilannehallintaan ja meripelastukseen liittyvät asiakokonaisuudet. Merenkulun turvallisuuteen kuuluu oleellisena osana myös meriympäristön turvallisuus. Merenkulun ympäristövaikutusten minimoiseksi merenkulun TKI etsii ratkaisukeinoja muun muassa vieraslajien leviämisen torjuntaan ja päästövähennystekniikoihin. Poikkeamatilanteiden hallinnan lisäksi merenkulun TKI-työssä kehitämme ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä yhdessä merenkulun opetuksen kanssa.
Lisätietoa osaamiskärjen omilla sivuilla xamk.fi/meriturvallisuus.

Öljyntorjunta

Merellisiin ympäristövahinkoihin varautumisessa Xamk on öljyntorjuntaosaamisen edelläkävijä. Tutkimme ja kehitämme öljyvahinkoihin varautumista sekä koulutamme viranomaisia merellisiin öljyntorjuntatehtäviin. Kehitämme toimintamalleja erityisesti laajojen ja pitkäkestoisten torjuntaoperaatioiden koordinointiin. Tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnämme simulaatiomalleja ja öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusympäristöä.
Lisätietoa osaamiskärjen omilla sivuilla xamk.fi/oljyntorjunta.