Logistiikka ja merenkulku

Vahvuusalalla kehitetään uusia palveluja ja prosesseja logistiikan ja liikenteen aloilla. Osaamisemme on vahvaa satamalogistiikan, rautatielogistiikan, liikennejärjestelmien sekä toimitusketjujen, logistiikan ympäristövaikutusten ja turvallisuuden sektoreilla. Merenkulun tutkimus painottuu riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin. Merenkulun TKI-tiimi tekee pitkäjänteistä yhteistyötä öljyntorjunnan viranomaiskoulutuksessa. Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 150 yrityksen kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä yritysten ja opiskelijoiden yhteisissä kehitysprojekteissa.

Rautatielogistiikka

Tutkimusryhmän tavoitteena on tunnistaa kehityskohteita, joiden avulla logistiikkaa voidaan tehostaa sekä samalla vähentää kuljetuksista koituvien ympäristöhaittojen määrää. Rautatiekuljetuksen markkinaosuutta lisäämällä tämä on mahdollista, koska raideliikenne on usein ympäristöystävällisempi vaihtoehto esimerkiksi kumipyöräkuljetukselle. Kehitystä tehdään pääosin kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- sekä koulutushankkeiden avulla.

Rautatielogistiikka ja siihen liittyvät toiminnot (esim. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali) sekä niiden kehittäminen ovat yksi Kouvolan kaupungin kärkihankkeista. Kouvola on Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon (EU on määritellyt yhdeksän ydinkuljetuskäytävää, joista Kouvola on sijoittunut yhdelle) sisämaan terminaali, ja HaminaKotkan satama on yksi neljästä Suomen TEN-T -ydinverkon satamasta. Nämä molemmat kytkeytyvät toisiinsa sekä rautatie- että maantieyhteydellä. Tärkeänä kansainvälisenä esimerkkinä alan yhteistyöstä ja osaamisesta on vuonna 2017 käynnistetty Suomen ja Kiinan välinen rautatierahtiyhteys.

Satamalogistiikka ja ympäristöt

Merkittävä osa Suomen logistisesta suoritus- ja kilpailukyvystä muodostuu saumattomista kansallisista ja kansainvälisistä toimitusketjuista, jota sujuva tiedonsiirto ja sähköiset toimintatavat tukevat (esim. Portnet). Logistiset toiminnot tulevat väistämättä entisestään digitalisoitumaan. Tämä luo alalle uusia tarpeita ja mahdollisuuksia.

Satamalogistiikassa tutkimus- ja kehitystyö liittyvät pääosin yritysyhteistyössä tunnistettuihin kehitystarpeisiin. Uusien innovaatioiden, älykkäiden tiedonhallintaratkaisujen ja vähähiilisen teknologian tuominen osaksi lastinkäsittelyä, liikenteen sujuvuuden parantaminen, kustannustehokkuus, turvallisuuslaitteiden testaus ja verkostoyhteistyö satama-alueen toimijoiden kesken ovat toiminnan keskiössä. Satamien ympäristövaikutusten arviointi on yksi vahvoista osaamisalueistamme. Satamaan sijoittunut Logistiikkaverstas yhdistää koulutusta ja yrityksiä yhteisten projektien avulla.

Liikennejärjestelmät ja liikkuminen

Alan kansainvälisen yhteistyön keskiössä on usein liikenneturvallisuus niin maalla, merellä kuin ilmassa. Tässä Kymenlaakson toimijoiden erityisosaaminen nousee merkittävään rooliin. Liikenneturvallisuuden parantaminen, riskien ennalta havaitseminen ja onnettomuuksien tehokkaampi ehkäisy luovat kysyntää älyliikenteen innovaatioille.

Liikennejärjestelmätyössä käsitellään maakunnallisesti merkittäviä kehittämistoimenpiteitä keskittyen sekä Kymenlaakson ulkoisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin että maakunnan sisäisen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tarjoamme liikennesektorin tutkimukseen kehitysalustan, joka edistää yhteistyötä, strategisia kumppanuuksia sekä verkostojen rakentamista yritysten, tutkimusyhteisön ja julkisen sektorin kanssa.

Merenkulun riskienhallinta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun merenkulun tutkimus- ja kehitystyön painopisteitä ovat merenkulun turvallisuus ja öljyntorjunta. Meriturvallisuuden kehittämiseen sisältyvät muun muassa turvallisuusjohtamiseen, merenkulun hätätilannehallintaan ja meripelastukseen liittyvät asiakokonaisuudet. Merenkulun turvallisuuteen kuuluu oleellisena osana myös meriympäristön turvallisuus. Merenkulun ympäristövaikutusten minimoiseksi merenkulun TKI etsii ratkaisukeinoja esimerkiksi vieraslajiongelman hallintaan.

Öljyntorjunta

Merellisiin ympäristövahinkoihin varautumisessa Xamk on öljyntorjuntaosaamisen edelläkävijä. Tutkimme ja kehitämme öljyvahinkoihin varautumista sekä koulutamme viranomaisia merellisiin öljyntorjuntatehtäviin. Poikkeamatilanteiden hallinnan ja vahingontorjunnan lisäksi merenkulun TKI-työssä kehitämme ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä yhdessä merenkulun opetuksen kanssa.

Jaa sivu