Uudet kuitutuotteet ja prosessit

Tutkimme ja kehitämme ympäristö- ja energiatehokkaita prosessikonsepteja metsäbiomassan ja puukuidun käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Uutena kehityskohteenamme yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa on mikrokiteisen selluloosan tuotteistamiseen tähtäävä tutkimus- ja pilotointitoiminta Aaltocell™ -teknologialla

Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuudella tarkoitetaan Xamkissa luonnonvarojen kestävää käyttöä, yritysten kehittämistä ympäristöystävällisemmiksi ja puhtaan elinympäristön turvaamista. Kehitystyön tavoitteita ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä älykkäät monitorointimenetelmät.

Uusiutuvat ja tehokkaat energiajärjestelmät

Tällä alalla tutkimme, kehitämme ja analysoimme polttoprosessien ympäristötehokkuutta sekä teemme uusiutuviin energiajärjestelmiin liittyvää soveltavaa tutkimusta ja yrityksille suunnattua palvelutoimintaa. Vahvuuksiamme ovat polttoprosessit, biokaasun ja -hiilen prosessoinnit sekä hiilidioksidin talteenotto savukaasuista hyödyntämiskonsepteineen.

Metsätalous ja puurakentaminen

Metsätaloudessa ja puurakentamisessa TKI-toimintamme osaamiskärkiä ovat kestävä ja tehokas metsänhoito ja puunkorjuu sekä yksityismetsätalouden liiketoimintaosaaminen. Puurakentamisen osaaminen kattaa puun kilpailukyvyn kehittämisen erilaisilla modifiointitekniikoilla sekä teollisen puurakentamisen kehittämisen.

Materiaalit ja kiertotalous

Materiaalitekniikan testaukset teknologia- ja rakennusteollisuuden (komposiitti-, metalli-, betoni- ja puurakenteet) tarpeisiin on vahva palvelu- ja tutkimusala Xamkissa. Kiertotalouden kehitystoiminnassa panostamme erityisesti biomateriaalien (metsäteollisuuden sivuvirrat, maatalouden sivuvirrat) sekä rakennusalan kiertotalouden sovelluksiin ja osaamisen kehittämiseen.

Jaa sivu