Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa työllistymisestä, työurasta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2015 valmistuneet.

–Uraseurantakysely kerää tietoa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työssä tarvittavasta osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutukseen hakeutuville ja opiskelijoille, jotka miettivät omia opintojaan ja tulevai-suuden urasuunnitelmiaan. Tulokset antavat tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tietoja ammattikorkeakoulujen rahoituksen jakamisessa, projektipäällikkö Satu Helmi Turun ammattikorkeakoulusta toteaa.

Viime vuonna toteutetun Uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että 82% ammattikorkeakouluista valmistuneista oli vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Xamkin vastaajista valtaosa on ollut tiiviisti työelämässä

Viime vuonna kyselyyn vastasivat vuonna 2014 valmistuneet. Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulun vastaajista noin 70 prosenttia on valmistumisen jälkeen ollut hyvin tiiviisti työelämässä valmistumista seuraavan viiden vuoden ajan. Valmistumisen jälkeen 45 pro-senttia on toiminut yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmis-tumisesta lähtien. Vastaajista 25 prosentin työura on koostunut työskentelystä useilla eri työnantajilla, määräaikaisuuksista, toimeksiannoista tai työskentelystä apurahalla, mutta kuitenkin niin, että katkoksia ei juuri ole ollut.

Xamkin vastaajista työuraansa tyytyväisiä oli 83 prosenttia. Heistä 16 prosenttia on erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä oli 38 prosenttia ja melko tyytyväisiä 29 prosenttia. Vastaajista 73 prosenttia oli sitä mieltä, että tutkinto oli antanut riittävät valmiudet työelämään. Vastaajista vain 32 prosenttia kertoi, että tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.

Vastausprosentti Xamkin osalta oli 31. Vastaajat ovat valmistuneet aikoinaan Xamkin edel-täjistä eli Kymenlaakson tai Mikkelin ammattikorkeakoulusta.

Nyt vastaajina vuonna 2015 valmistuneet

Uraseurantakyselyn kohderyhmänä ovat viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulusta valmistuneet.

Uraseurantakysely lähetetään tänä vuonna 15.10. kaikille vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Kyselyn tunnettuuden kasvaessa valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nouse-van lähelle 40 prosenttia. Edellisessä kyselyssä vastausprosentti oli 34. Osa ammatti-korkeakouluista pääsi tähän tavoitteeseen jo viime kyselykierroksella. Ammattikor-keakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseuranta-kyselyn kanssa.

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkea-koulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassa
Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkea-koulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Marjaana Kivelä, laatupäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 0408266070

Vuoden 2019 uraseurantakyselyn tuloksia
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Töissä.fi

Vuoden 2019 uraseurantakyselyn tulostiedote Xamkin osalta