Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeita selvitettiin työnantajista ja koulutusalan ammattilaisista koostuvassa Delfoi-paneelissa alkukesästä 2019. Paneelin vastaajien mukaan asenteiden ja yhteistyötaitojen parantamisen lisäksi koulutuksen kehittämisessä on huomioitava suuret trendit kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, automatisaatio ja robotisaatio.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kumppaneineen on luomassa Kymenlaaksoon uutta ennakointitiedon tuottamisen mallia, joka auttaa oppilaitoksia tarjoamaan riittävän nopeasti yritysten tarvitsemaa koulutusta ja osaamista.
Delfoi-paneelin strukturoitujen teemahaastattelujen avulla pyrittiin löytämään tärkeimmät osaamistarpeet Kymenlaakson menestyksen kannalta. Paneelin yli 30 osallistujasta noin puolet oli työnantajien edustajia ja puolet oppilaitosten, yrityspalveluiden tai hallinnon edustajia.

Vastausten perusteella laadullisista osaamistarpeista tärkeimmiksi kohteiksi nousivat työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja etenkin asenteiden kehittäminen. Tässä painottuivat työnantajien näkemykset. Työnantajien mielestä toiseksi tärkeintä on työyhteisöosaaminen. Määrällisesti koulutusta on kasvatettava eniten ICT-alan tarpeisiin, etenkin korkeakouluissa. Myös muissa tarkastelun kohteena olleissa 15 toimialaryppäässä eli klusterissa on pääsääntöisesti koulutuksen lisäystarvetta niin niin toisella kuin korkea-asteella. Toiseksi eniten koulutusta on paneelin mukaan lisättävä ympäristö- ja energiaklusterissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi –hankkeen Delfoi-paneelin alustavia tuloksia tarkennetaan Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” -tapahtumassa 28.8.2019 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla Kotekon kampuksella osoitteessa Kymenlaaksonkatu 29, Kotka.

Tulevaisuudentutkija Jari Kaivo-ojan fasilitoimaan tilaisuuteen on ilmoittautunut  140 työnantajien, oppilaitosten ja sidosryhmien edustajaa. Verstas järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin kanssa.

Ohjelma: https://www.xamk.fi/tapahtumat/tulevaisuusverstas/

taustaa: Trendit ja heikot signaalit ohjaavat koulutuksen kehittämistä

Paneelin mukaan koulutuksen kehittämisessä on huomioitava Kymenlaaksoon tulevaisuuteen vuoteen 2030 mennessä vaikuttavat seuraavat vahvat ennakoivat trendit: Ilmastonmuutoksen torjuminen, automatisaatio ja robotisaatio, suurten investointien tulo Kymenlaaksoon, ihmisten henkilökohtaisen hyvinvoinnin arvostuksen kasvu, kansainvälisen järjestelmän murros sekä Kymenlaakson väestön väheneminen ja keskittyminen kaupunkeihin. Myös uusiin ilmiöihin ja heikkoihin signaaleihin, kuten logistiikan kehitykseen, ICT-osaajien puutteeseen tai yllättäviin villeihin kortteihin, kuten uusiin ammatteihin tai suuriin investointeihin alueelle, tulee varautua suunnitelmin. Paneelin vastaajat uskovat, että väestön nykyinen nopea väheneminen hidastuu mm. alueen investointien, yliopisto- ja muun koulutuksen kehittämisen ja muun houkuttelevuuden kasvattamisen sekä maahanmuuton lisääntyessä.

Trendit luovat kysyntäympäristön klustereiden kehitykselle. Alueen kehittämisen kannalta tärkeän taloudellisen ylijäämän uskotaan tulevan etenkin seuraavista klustereista: sellu-, paperi-, metalli- sekä kartonki- ja pakkausteollisuudesta. Nämä ovat suuren taloudellisen volyymin ja työllisyysvaikutusten klustereita, joiden työvoimatarpeista, mm. eläköityvien poistuma huomioiden, on oppilaitoksissakin huolehdittava. Voimakkaasti vuonna 2030 kasvavia ja suhteellisen laajoja työllistäjiä eli ”tähtiklustereita” ovat mm. ICT (mm. informaatio- ja viestintäteknologia, ohjelmistotuotanto), ympäristö ja energia, matkailu- ja kulttuuri sekä kuljetus- ja logistiikka. Osittain nämä alat nähdään myös ”auringonnousun” aloina, startup-aloina.  Auringonnousun alaksi nähdään myös liike-elämän palvelut ja asiantuntijatyö. Näiden alojen kasvusta on huolehdittava ja huomioitava mm. alojen tarvitsemat tuotekehitys- ja rahoitustarpeet työvoimatarpeiden lisäksi.

Delfoi-paneelin haastattelut ja tulevaisuusverstas liittyvät Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi -hankkeeseen. Hankkeessa pyritään luomaan malli, jolla autetaan oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Ennakointimallia kehittävät Etiäinen-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymen-laakson ammattiopisto Ekami ja Aikuiskoulutus Taitajat. Hankkeen ohjausryhmässä ovat oppilaitosten edustajien lisäksi muun muassa ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton, Kymenlaakson kauppakamarin, Kymen Yrittäjien ja Kouvola Innovation Oy:n edustajat. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.


Lisätietoja Delfoi-paneelin tuloksista ja tulevaisuusverstaasta:

Yrjö Myllylä, YTT, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, yrjo.myllyla@xamk.fi, p. 044 702 8332 (Etiäinen-hanke ja Tulevaisuusverstas)
Hilkka Huisko, hankevastaava, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, hilkka.huisko@ekami.fi, 040 7555 056 (Etiäinen-hanke, Tulevaisuusverstaan isäntäkampuksen edustaja)
Sirpa Kantola-Pakkanen, yhteyspäällikkö, varatj., Kymenlaakson kauppakamari sirpa.kantola-pakkanen@kauppakamari.fi p. 0440 296 110 (Tulevaisuusverstas, työnantajien tarpeet)
Kymenlaakson kauppakamarin sivut:

Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030”, Ekamin Kotekon kampus Kotka 28.8.2019
https://www.kymichamber.fi/tapahtumat/tapahtumat/2019/28/tulevaisuusverstas


Lisätietoja Etiäinen-hankkeesta:

Tuija Vänttinen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, tuija.vanttinen@xamk.fi,. 040 629 9447
Olli Mustapää, hankevastaava, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, olli.mustapaa@ksao.fi, 020 615 1202
Tuija Arola, asiantuntija, Aikuiskoulutus Taitaja, tuija.arola@kvlakk.fi, 040 849 3838.
Kymenlaakson liitto

Mia Hämäläinen, aluekehitysasiantuntija, ohjausryhmän puheenjohtaja, +358 440 566 566.
Kouvola Innovation Oy

Martti Husu, toimitusjohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, martti.husu@kinno.fi, +358 20 615 1353.