Yhä useampi nuori joutuu muuttamaan kotoaan jo 15–16-vuotiaana, koska toisen asteen oppilaitosten verkosto Suomessa on harventunut merkittävästi. Samaan aikaan oppivelvollisuus laajeni koskemaan peruskoulun jälkeisiä opintoja. Muutosten vuoksi myös oppilaitosten asuntolapalvelujen tarve on lisääntynyt. Laadukas asuntola voi toimia oppilaitoksen kilpailutekijänä, kun se tavoittelee elinvoimansa turvaavia hakijamääriä.

Selvitysten mukaan jopa 29 prosenttia asuntoloissa asuvista opiskelijoista keskeyttäisi opinnot, jos asuntolapaikkaa ei olisi. Keskeyttämisriski asuntoloissa asuvilla on huomattavasti muita opiskelijoita pienempi. Asuntolaohjaus onkin saanut kaivattua arvonnousua ja työntekijöiden nimikkeet ovat vaihtuneet valvojista ohjaajiksi.

Asuntolaohjaajien tueksi on julkaistu vertaiskehittämisen työkalu VeKe

VeKe on synnytetty avaamaan mahdollisuuksia ohjaajien oman työn ja toimintaympäristön kehittämiseen. Asuntolan asukkaat osallistuvat VeKen avulla itsearviointiin ja pääsevät näin vaikuttamaan säännöllisesti ja tasavertaisesti asuntolan toimintaan ja kehittämiseen. VeKe saattaa asuntoloita yhteen vertaisauditoinnin merkeissä. Lisäksi se mahdollistaa asuntolatyön näkyväksi tekemisen ja sen merkityksen ja arvostuksen edistämisen. Koska asuntolatyötä tehdään eri vuorokaudenaikaan kuin muuta työtä oppilaitoksissa, se on usein muille lähes näkymätöntä. VeKeä voidaan käyttää siis eri tasoilla, yksittäisten ohjaajien työn kehittämisen ja vertaistuen mahdollisuuksista aina oppilaitoksen strategisen tason kehittämisen tueksi asti.

Xamkin Yhessä eteenpäin -hanke edistää kokonaisvaltaista opiskelijahyvinvointia.

Asuntola-asuminen on merkittävä osa monen itsenäistyvän nuorten opiskeluarkea ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä. Asuntolaohjaus ansaitsee noston iltavuorosta päivänvaloon, erityisesti peruskoulunsa päättävien, mutta myös kaikkien opetus- ja ohjausalalla työskentelevien, huoltajien ja sidosryhmien tietoisuuteen, kiteyttää hankkeen TKI-asiantuntija Antti Väisänen.

 

VeKe-työkalu on kehitetty Xamkin Yhessä eteenpäin -hankkeen luotsaamana, yhteistyössä SAKU ry:n ja useiden toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa. VeKeä on kokeiltu lukuvuoden 2021–2022 aikana ja piloteissa saadut kokemukset ovat jo tuottaneet muutoksia työn käytäntöihin. Työkalu on julkaistu Asuntolaohjaajat.net -sivustolla ja käyttöönoton vauhdittamiseksi kuvattu video julkaistaan 13.6. samaisella sivustolla sekä Xamkin Youtube-kanavalla.

 

Lisätietoa:

Mervi Hotokka, Helinä Juurinen ja Antti Väisänen
Yhessä eteenpäin -hanke
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Xamk
050 524 7429 /Mervi tai 050 438 9806 /Antti, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Maria Käkelä, verkostokoordinaattori
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry,
0500 830 710, maria.kakela@sakury.net

Lähteet:

Koramo&Vehviläinen 2015, 81

Laadukas asuntolatoiminta 2020

Vehviläinen 2012, 55