Kymenlaaksossa on laadittu yritysten, kuntien ja muiden biotalouden toimijoiden kanssa Kymenlaakson biotalouden tiekartta, jossa nostetaan esiin Kymenlaakson bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksia kehittää aluetta kohti hiilineutraaliutta. Tiekartta kuvaa erityisesti alueen toimijaverkostoja, kehittämiskohteita ja -keinoja aluekehittämiseen.  

Kymenlaaksossa on biotalouden mahdollisuuksista korostunut erityisesti energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä, yhdyskunta- ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö, vapautuvan kaasuverkoston mahdollisuudet sekä energian kulutusjoustot. Nämä nähdään lähivuosina potentiaalisina kehittämiskohteina, joilla muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää ja samalla edistää bio- ja kiertotaloutta.

Tiekartassa mahdollistajina ja keinoina nostetaan esiin esimerkiksi kansalliset ja kansainväliset hankerahoitukset, vetovoimaisuuden ja osaamistason nostaminen, julkiset hankinnat ja esimerkit. Yhteistyötä alueella tulee tehdä entistä laajemmin, ja tahtotila tähän on olemassa alueella.

Tiekartta tulee olemaan osana maakuntaliiton parhaillaan valmistelemaa Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaa, joka kokoaa laajemmin alueen toiminnot, joiden avulla voidaan suunnata aluetta hiilineutraaliuuteen.

Kymenlaakson biotalouden tiekartta 2025 -julkaisu on toteutettu osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO -hanketta, joka on saanut EAKR-rahoituksen Kymenlaakson liiton puoltamana.

Tiekartta löytyy verkosta osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/226963 (pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-172-9)

Tiekartan ovat kirjoittaneet KYMBIOn projektipäällikkönä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkönä Kotkassa työskentelevä Kirsi Tallinen sekä Ville Räty, joka on asiantuntijana Kouvola Innovation Oy:ssä sekä toteuttajana KYMBIO-hankkeessa.

KYMBIO -hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.7.2019.  Lisätietoja: www.xamk.fi/kymbio. Hankkeen loppujulkaisu, jossa kerrotaan hankkeen aikana myös muista tehdyistä kehittämistoimista, löytyy myös verkosta osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/226961 (pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-344-174-3)


Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Puh. 044 702 8420
kirsi.tallinen@xamk.fi