Savonlinnassa on potentiaalia kehittyä Suomen Biolaaksoksi. Tämän saavuttamiseksi yritykset tarvitsevat lisää tietoa ympäristöystävällisistä toimintatavoista ja materiaaliratkaisuista, kiertotaloudesta ja elinkaariajattelusta omassa liiketoiminnassaan. Tietämättömyys lisää ennakkoluuloja ja nostaa siten kynnystä siirtyä esimerkiksi kierrätysmateriaalien käyttöön.

Tietoisuuden lisäämiseksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun BIOKASVU- ja RAKES-hankkeet toteuttavat Savonlinnassa 22.5.2019 elinkaarimallintamisen yleisen koulutuspäivän alueen yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille.

Yritysmaailman kiristyvässä kilpailussa menestyminen edellyttää innovaatioita, jotka vastaavat kuluttajien lisääntyviin toiveisiin muun muassa ekologisuutensa ja hintatasonsa osalta. Enää ei ole yhdentekevää, minkälaisesta materiaalista jokapäiväiset kulutustavarat kuten esimerkiksi vaatteet on valmistettu. Ympäristöystävällisyys, kiertotalous ja elinkaariajattelu kulkevat tässä asiassa käsi kädessä. Elinkaariajattelun avulla pystytään kehittämään kiertotalousajattelua, mikä taas mahdollistaa entistä ympäristöystävällisempien tuotteiden valmistamisen. Näiden ajattelu- ja toimintamallien avulla yritykselle voi muodostua kilpailuvaltti, joka ratkaisee markkinakilpailussa menestymisen.

22.5. järjestettävän koulutuspäivän aikana pyritään havainnollistamaan mallinnuksen käyttökohteita sekä tarjotaan mahdollisuus ohjeistetusti tutustua tarkemmin yhden elinkaarimallinnusohjelman käyttöön.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan kansallista ohjausta sekä tietoisuuden lisäämistä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksella kuultiin rakentamisen kehityssuunnista ja hybridirakentamisen mahdollisuuksista 25.3.2019 Xamkin RAKES-hankkeen järjestämässä Hybridirakentamisen seminaarissa. Seminaarissa ympäristöministeriön Matti Kuittinen avasi vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Noin kolmannes kasvihuonekaasupäästöistä tulee rakentamisesta. Hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää keskimäärin 18% joka vuosi 10 vuoden ajan, jotta maapallo ei lämpenisi yli 1,5 astetta. Suomessa on tavoitteena vuonna 2025 ottaa käyttöön lainsäädännöllinen ohjaus, jolloin esimerkiksi eri rakennuksille olisi määrätty tavoitetasot rakentamisen aikaisille päästöille.

– Katsantokanta muuttuu koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen. Vielä pohditaan, kielletäänkö liian suuret hiilijalanjäljet kokonaan, vai asetetaanko ylityksistä merkittäviä veroseuraamuksia, linjasi Kuittinen.

Puuperäisiä tuotteita käyttämällä voidaan korvata uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä ja samalla varastoidaan hiilidioksidia tuotteisiin. Lisäksi puuperäisten tuotteiden elinkaaren pituuteen pystytään useimmiten vaikuttamaan perinteisiä fossiilisista materiaaleista valmistettuja tuotteita paremmin. Puutuotteet voidaan elinkaarensa loppupäässä kierrättää ja lopulta hyödyntää energiantuotannossa. Tästä esimerkkinä on Pääskylahden voimalaitos Savonlinnassa. Uusiutuva metsäteollisuus ja vastuullisesti tehty työ luovat menestystä biotalouden kautta. Metsäteollisuus julkaisi sitä koskevat vastuullisuussopimukset maaliskuussa 2018 ja ne ulottuvat vuoteen 2025 asti.

Bio- ja puumateriaalit ovat tulevaisuuden mahdollisuus – Savonlinnasta ”Biolaakso”

Xamkin Kuitulaboratorio on metsäteollisuuden uusiin innovaatioihin ja teknologioihin perehtynyt paikallinen ja kansainvälinen tutkimusyksikkö. Kuitulaboratoriolla halutaan osoittaa, että teollisessa toiminnassa on mahdollista kehittyä ympäristöä kunnioittavalla tavalla, hyödyntäen lisäksi esimerkiksi digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia.

Uusien biomateriaalien ja niistä tehtävien sovellusten avulla pyritään vastaamaan kestävän talouskehityksen haasteisiin. Xamkin ja VTT:n vastikään solmiman yhteistyösopimuksen on tarkoitus vahvistaa biomateriaalien kehitystyötä sekä Kuitulaboratorion laitteistojen hyödyntämistä teollisen tuotannon pilotoinneissa.

EU:n parlamentin 27.3.2019 hyväksymä uusi laki kieltää kertakäyttöisten muovituotteiden, kuten lautasten, pillien sekä aterimien käyttämisen vuoden 2021 jälkeen. Suomalaisesta puukuitumateriaalista kehitettävät uudet innovatiiviset tuote- ja prosessiratkaisut, kuten mikrokiteisen selluloosan (MCC) käyttö, voivat avata pääsyn uusille globaaleille markkinoille fossiilisten materiaalien korvaajana. Biomateriaalit soveltuvat myös 3D-tulosteiden tekemiseen, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi biohajoavien kertakäyttöaterimien valmistamisen. BIOKASVU-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään myös 3D-tulostamisen osaamisaluetta biomateriaalien sekä laitealustojen osalta yhteistyössä Elektroniikan 3K-tehtaan kanssa.

Xamkissa panostetaan myös puurakentamisen osaamisen lisäämiseen. Osaamiselle ja tuotteille on kasvavassa määrin kysyntää Suomessa sekä kansainvälisillä markkinoilla. Etenkin Euroopassa teollinen puurakentaminen on hyvässä nosteessa. TKI-toiminnan myötä Xamkissa voidaan tutkia myös elinkaarimallintamisen (LCA) tuomia mahdollisuuksia pyrittäessä kohti vähähiilistä rakentamista. RAKES-projekti on järjestänyt rakentamiseen liittyviä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä Savonlinnassa että Mikkelissä. Tilaisuuksissa mukana olleet asiantuntijat ovat tuoneet ajankohtaista tietoa uusimmista rakentamiseen liittyvistä teemoista.

Elinkaarimallintamisen koulutuspäivä 22.5. klo 8.00-15.30 Kuitu 3-rakennuksessa, osoitteessa Vipusenkatu 6, Savonlinna. Koulutuksesta lisätietoja osoitteesta: www.xamk.fi/elinkaarimallintaminen

BIOKASVU -projektin päärahoittaja on työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 50% osuudella, muut rahoittajat ovat Xamk 40% ja Savonlinnan kaupunki 10% osuudella.

RAKES 2020 -projektin rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Lisätietoja:   
BIOKASVU-projekti: Kiertotalous ja elinkaarimallinnus, projektitutkija Maija Massinen, 040 649 7410
projektipäällikkö Kari Kärkkäinen, 040 537 0510
RAKES-projekti: projektipäällikkö Anti Rohumaa, 040 185 4173