AMK-tutkinto-opiskelua koskevan koulutuksen kehittämiskyselyn tulokset ovat jälleen kauttaaltaan parantuneet viime syksyn tuloksiin verrattuna. Kaikkien kyselyn kolmen osa-alueen, 1. oppimisympäristö ja työskentelyilmapiiri, 2. opintojen ohjaus sekä 3. koulutus, osalta vastausten keskiarvo nousi hieman verrattuna viime vuoteen.

”Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä” (keskiarvo 2,9) oli ainoa väittämä, jonka osalta Xamk-tasolla jäätiin niukasti alle tavoitetason 3 = hyvä. Vuonna 2017 alle tavoitetason jäätiin Xamk-tasolla useissa väittämissä.

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat seuraavissa väitteissä (suluissa v.2017):

 • Opiskelijoita kannustetaan ottaman vastuu omista opinnoistaan 3,8 (3,7)
 • Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti 3,8 (3,5)
 • Saan ohjausta kun tarvitsen sitä 3,7 (3,4), joka oli myös eniten noussut keskiarvo
 • Olen selvillä koulutukseni tavoitteista ja sisällöstä 3,6 (3,5)

Kyselyn eniten nousseet keskiarvot olivat:

 • Saan ohjausta kun tarvitsen sitä 3,7 (3,4)
 • Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 3,5 (3,2)
 • Tiedonkulku on toimivaa 3,0 (2,9)
 • Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti 3,8 (3,5)
 • Työskentelyilmapiiri tukee opiskelua ja oppimista 3,5 (3,3)
 • Opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) tekemisessä 3,6 (3,4)

Avoimen palautteen keskeiset teemat

Koulutuksen kehittäminen

 • Lisää lähiopetusta
 • Lukujärjestysten tiivistäminen siten, että opetusta olisi enemmän kuin pari tuntia päivässä
 • Lisää verkko-opiskelumahdollisuuksia ja niiden kautta joustavuutta ja mahdollisuuksia opintojen nopeuttamiseen
 • Työelämä- ja käytännönläheisempiä opintoja
 • Opintojen kuormitus jakautuu epätasaisesti lukuvuoden ajalle
 • Opintoihin liittyvien aikataulujen tiedottaminen toimivammaksi

Oppimisilmapiiri ja työskentelyolosuhteet

 • Tiedonkulun parantaminen
 • Opiskelutilojen viihtyisyyden ja toimivuuden lisääminen

Opintojen ohjaus

 • Enemmän ohjausta
 • AHOT-ohjeistukset selkeämmiksi ja lisää tietoa ahotoinnista

Koulutusten välillä tulosten ja vastaajamäärien vaihtelevuus on suurta

Koulutuskohtaisissa tuloksissa jokaisella koulutusalalla on koulutuksia, jotka jäävät yhdessä tai useassa kyselyn osiossa alle Xamkin tavoitetason. Samoin jokaiselta koulutusalalta löytyy yksittäisiä koulutuksia, joissa jonkin osion keskiarvo on 4 tai sen yli eli erittäin hyvä. Koulutusten kesken tulosten vaihtelevuus on suurta, samoin vastaajamäärien.

Parhaita keskiarvoja oli seuraavissa koulutuksissa:

 • Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Mikkeli
 • Yhteisöpedagogi (AMK), Mikkeli
 • Fysioterapeutti (AMK), Savonlinna
 • International Business, Kouvola
 • Game design, Kouvola
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli

 

Kyselytuloksia käsitellään ja mahdollisista Xamk-tason kehittämistoimenpiteistä päätetään Xamkin opetuksen johtoryhmässä. Tarkempia koulutuskohtaisia tuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään koulutuksissa sekä yhdessä opiskelijoiden kanssa kehittämisfoorumeissa. Kyselyllä saatavan tiedon avulla kehitetään koulutusta, opintojen ohjausta ja opiskelijan itseohjautuvuutta, oppimisympäristöä ja työskentelyilmapiiriä.

Koulutuksen kehittämiskyselyyn vastaavat opintojen puolivälissä olevat, AMK- tai YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat. Vuoden 2018 kysely oli avoinna lokakuussa ja siihen vastasi yhteensä 724 AMK-tutkinto-opiskelijaa, joka on 54 prosenttia edellisen vuoden vastaajamääristä. Vuonna 2017 kysely toteutettiin kaksi kertaa, jolloin vastaajamäärät olivat syksyllä 309 vastaajaa ja keväällä 2017 vastaajia oli 1026. Tuloksia ei julkaista niistä koulutuksista, joiden vastaajamäärä oli alle 5, mutta ne ovat mukana Xamkin kokonaistuloksissa. Tällaisia koulutuksia oli 15, joista talouden ja kulttuurin koulutusalalta kahdeksan.

Kysymykset on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen ja ”en osaa sanoa” -vastausvaihtoehto, jota ei ole otettu mukaan keskiarvolaskennassa.