Koulutuksen kehittämiskysely oli avoinna helmi- maaliskuussa 2017 ja siihen vastasi yhteensä 1026 AMK-tutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Koulutuksen kehittämiskyselyllä kerätyn tiedon avulla kehitetään koulutusta, opintojen ohjausta ja opiskelijan itseohjautuvuutta, oppimisympäristöä ja työskentelyilmapiiriä. Koulutuksen kehittämiskyselyyn vastaavat opiskelijat opintojen puolivälissä.

Kyselyn tulokset on jaettu Xamkin kolmeen koulutusalaan, talouden ja kulttuurin, tekniikan ja hyvinvoinnin alaan.

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat kansainvälisissä Business Management -koulutuksessa ja Information Technology -koulutuksessa sekä yhteisöpedagogikoulutuksessa. Eri koulutusten välisten keskiarvojen vaihteluvälit olivat suuria.

Koulutuksen kehittämiskyselyssä on kolme osiota: 1. oppimisympäristö ja työskentelyilmapiiri, 2. opintojen ohjaus ja 3. koulutus. Jokaisesta kolmesta osasta on laskettu osakeskiarvo jonka tavoitetaso on 3.

Parhaimmat ja eniten kehittämistä tarvitsevat asiat:

Kyselyn kolme parasta keskiarvoa oli seuraavissa väitteissä:

  • Opiskelijoita kannustetaan ottaman vastuu omista opinnoistaan 3,67 (3,13 – 4,43)
  • Saan ohjausta kun tarvitsen sitä 3,50 (2,25 – 4,47)
  • Saan koulutuksesta valmiuksia uusien tietojen ja taitojen oppimiseen 3,47 (2,22 – 4,33).

Eniten kehittämistä tarvitaan seuraavissa asioissa:

  • Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä 2,62 (1,33 – 4,17)
  • Tiedonkulku on toimivaa 2,67 (1,69 – 3,85)
  • Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 2,82 (1,83 – 3,83).

Osakohtaiset keskiarvot koulutusaloittain ja koulutuskohtaiset vaihteluvälit esitetään seuraavassa taulukossa.

Kyselytuloksia käsitellään Xamkin opetuksen johtoryhmässä, laatutiimissä ja kehittämisfoorumeissa. Tarkempia koulutuskohtaisia kyselytuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään eri yksiköiden kehittämisfoorumeilla.

Kysymykset on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen ja ”en osaa sanoa” -vastausvaihtoehto, jota ei ole otettu mukaan keskiarvolaskennassa.

 

 

Keskiarvo Xamk (n=1026) Keskiarvo Hyvinvointi (n=443) Talous ja kulttuuri (n=205) Tekniikka (n=378) Keskiarvojen vaihteluväli (huonoin –  paras) Muuta
KOULUTUSOHJELMAN OPPIMISYMPÄRISTÖ
JA TYÖSKENTELYILMAPIIRI
Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 2,82 3,00 2,83 2,61 1,83 – 3,83 3. huonoin KA
Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 3,41 3,41 3,63 3,30 2,53 – 4,20
Tiedonkulku on toimivaa 2,67 2,46 3,03 2,72 1,69 – 3,85 2. huonoin KA
Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti 3,57 3,29 3,79 3,76 2,42 – 4,60
Työskentelyilmapiiri tukee opiskelua ja oppimista 3,29 3,21 3,43 3,30 2,30 – 4,22
Koulutusohjelman oppimisympäristöön ja työskentelyilmapiiri, kokonaiskeskiarvo 3,15 3,07 3,34 3,14 2,49 – 4,03
OPINTOJEN OHJAUS
JA OPISKELIJAN ITSEOHJAUTUVUUS
Olen selvillä koulutukseni tavoitteista ja sisällöstä 3,46 3,51 3,51 3,37 2,13 – 4,26
Opiskelijoita kannustetaan ottaman vastuu omista opinnoistaan 3,67 3,75 3,72 3,56 3,13 – 4,43 Paras KA
Saan ohjausta kun tarvitsen sitä 3,5 3,47 3,58 3,48 2,25 – 4,47 2. paras KA
Minua on ohjattu arvioimaan omaa oppimistani ja osaamistani 3,24 3,38 3,24 3,08 2,38 – 4,23
Minua tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) tekemisessä 3,11 3,25 3,15 2,93 2,00 – 4,06
Olen saanut riittävästi tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) 2,92 2,96 3,09 2,78 2,08 – 4,10
Opintojen ohjaukseen ja opiskelijan itseohjautuvuus, kokonaiskeskiarvo 3,32 3,39 3,38 3,20 2,44 – 4,23
KOULUTUS
Koulutukseni sisältö vastaa työelämätarpeita 3,09 3,17 3,00 3,04 2,00 – 4,67
Opetus on tukenut ammatillisen osaamisen kehittymistä 3,27 3,39 3,20 3,15 2,11 – 4,22
Saan koulutuksesta valmiuksia uusien tietojen ja taitojen oppimiseen 3,47 3,47 3,47 3,46 2,22 – 4,33 3. paras KA
Koulutuksessa tuetaan kansainvälistymistäni 3,07 3,12 3,35 2,88 2,07 – 4,39
Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä 2,62 2,52 3,13 2,44 1,33 – 4,17 Huonoin KA
Opintojaksoissa on monipuolisia ja joustavia suoritusmahdollisuuksia 2,91 2,92 3,08 2,80 2,00 – 3,96
Osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina 3,36 3,53 3,55 3,05 1,17 – 4,42
Kieli- ja viestintäopinnot tukevat ammatillisen osaamisen kehittymistä 3,09 2,99 3,33 3,09 2,20 – 4,30
Koulutukseni sisältää työelämän toimeksiantoina tehtäviä projektitöitä ja -tehtäviä 2,97 3,11 3,17 2,69 1,83 – 4,30
Tiedän, millä perusteella osaamistani arvioidaan 3,12 3,06 3,21 3,15 2,14 – 4,38
Koulutusjärjestelyt tukevat valmistumista suunnitellussa aikataulussa 3,35 3,35 3,46 3,30 2,33 – 4,38
Koulutuksessani koulutuksen ja opetuksen laatua seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti 2,88 2,85 3,04 2,83 1,97 – 4,00
Koulutukseen liittyvien kysymysten kokonaiskeskiarvo 3,1 3,12 3,25 2,99 2,33 – 4,15