Koulutuksen kehittämiskyselyllä kerätyn tiedon avulla kehitetään koulutusta, opintojen ohjausta ja opiskelijan itseohjautuvuutta, oppimisympäristöä ja työskentelyilmapiiriä. Koulutuksen kehittämiskyselyyn vastaavat opiskelijat opintojen puolivälissä. Tämä vuotinen koulutuksen kehittämiskysely oli avoinna syyskuun puolesta välistä lokakuun loppuun saakka.  Kyselyyn vastaavat opintojen puolivälissä olevat, AMK ja YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat.  

Kysymykset on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko on seuraava: 1 = erittäin huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 4 = melko hyvin, 5 = erittäin hyvin ja ”en osaa sanoa” –vastausvaihtoehto, jota ei otettu mukaan keskiarvolaskennassa.  

 

Tulokset AMK-tutkinnon osalta 

Kyselyyn vastasi 708 opiskelijaa, joista päivätoteutuksessa olevia opiskelijoita oli 75 prosenttia, monimuotototeutuksessa 23 prosenttia ja verkkototeutuksessa olevia oli 2 prosenttia vastaajista. 

 

Xamk tuloksissa parhaimmat keskiarvot olivat seuraavissa väittämissä: 

 • ”Osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina” 4,2 
 • ”Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuu omista opinnoistaan” 4,2 
 • ”Olen selvillä koulutukseni tavoitteista ja sisällöstä” 4 
 • ”Voin nopeuttaa opintojani” 4. 

  

Tasa-arvoisuus ja opintojen ohjaus ovat melko hyviä. 

Nämä ovat olleet myös edellisenä vuonna parhaimpien keskiarvojen joukossa. Tämä voidaan todeta väittämien: ”Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti” 3,9 ja ”Saan ohjausta, kun tarvitsen sitä” 3,9 pohjalta. 

  

Alhaisimmat keskiarvot olivat seuraavissa väittämissä:  

 • ”Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä” 3.1 
 • ”Olen saanut riittävästi tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta” 3,3 
 • ”Tiedonkulku on toimivaa 3,3 

 Parhaimmin pärjäsivät seuraavat koulutukset: 

Tietojenkäsittely Mikkeli ja Yhteisöpedagogi Mikkeli. Hyviä keskiarvoja oli myös seuraavissa koulutuksissa: Yhteisöpedagogi Kouvola ja Game Design, Kouvola, Sairaanhoitaja, Kotka sekä InformationTechnlology, Mikkeli.  

 

Verkko-opinnoissa on eroa päiväopiskelijoihin verrattuna. 

Taustatiedoissa oli päivä-, monimuoto-, ja verkko-opiskelijat. Verkko-opiskelijoita vastasi kyselyyn 13. Tulevaisuudessa osa koulutuksista on kokonaan verkkototeutuksia, jolloin tuloksista saadaan luotettavampaa vertailutietoa. 

  

Koulutuksen kehittämiskyselyn tuloksia YAMK-tutkinnon osalta 2019 

Vastaajamäärä 99 opiskelijaa. Edellisenä vuonna vastaajia 68. Kyselyn kysymykset ovat samat kuin aikaisempina vuosina. 

  
Parhaimmat keskiarvot olivat väittämissä: 

 • ”Osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina” 4,7 
 • ”Olen selvillä koulutukseni tavoitteista ja sisällöstä” 4,4 
 • ”Voin suorittaa opintoja työn ohella” 4,4 
 • ”Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuu omista opinnoistaan” 4,5 

 Alhaisimmat olivat: 

 • Kansainvälistymistäni tuetaan 3,3 
 • ”Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä” 3,1.