Koulutuksen kehittämiskyselyn mukaan opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuu opinnoistaan ja opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti

 

Xamkin opiskelijat arvioivat koulutustaan vuosittaisessa koulutuksen kehittämiskyselyssä. Koulutuksen kehittämiskyselyllä kerätyn tiedon avulla kehitetään koulutusta, opintojen ohjausta ja opiskelijan itseohjautuvuutta, oppimisympäristöä ja työskentelyilmapiiriä.

Kyselytulosten mukaan opiskelijoita kannustetaan Xamkissa ottamaan vastuu omista opinnoistaan. Ilmapiiri on hyvä, ja opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti.

 

Tulokset AMK-tutkinnon osalta 

Kyselyyn vastasi 639 AMK-tutkinnon opiskelijaa ja tuloksissa ei ole tapahtunut suurta muutosta verrattuna viime vuoteen.

 

Kyselyn parhaan arvioin sai, että opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuu omista opinnoistaan.

Tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Arvion “Erittäin hyvin” antoi 49 % vastaajista.

Opiskelijan vastuu omista opinnoista on parantunut
Kuva: Väittämä ”opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuuta omista opinnoistaan” on parantunut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti. Arvion ”Erittäin hyvin” antoi 44 % vastaajista. Eri koulutusten välillä ei ollut tähän väittämään liittyen paljon vaihtelua.

Lisäksi moni opiskelija on hyvin tyytyväinen oppimisympäristöön ja ilmapiiriin ja halusi sen mainita avoimessa palautteessa.

Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti
Kuva: Väittämä ”opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti” on parantunut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paluu lähiopetukseen on hieman muuttanut verkko-opintojen saatavuutta. Opiskelijoilla on edelleen hyvät mahdollisuudet opiskella verkossa, mutta verkko-opintojen määrä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanteen muutos nousi esiin myös opiskelijoiden avoimessa palautteessa. Toiveena saada lisää tiloja itsenäiseen ja ryhmässä opiskeluun kampuksilla. Opiskelijoiden mielipide oli erityisen selvä seuraavista seikoista: Jos he ovat hakeneet lähiopetuksena järjestettäviä opintoja, niin heidän pitäisi pystyä opiskelemaan myös lähiopetuksessa.

Opintojen suorittaminen työn ohella on hieman vaikeutunut edelliseen vuoteen verrattuna, tulos oli edellisenä vuonna poikkeuksellisen hyvä ja palasi nyt entiselle tasolle.

Moni on hyvin tyytyväinen opintojen ohjaukseen. Opintojen ohjaus näyttäytyy avoimen palautteen perusteella selvänä vahvuutena. Opiskelijoista 42 kehuu ohjauksen toimivuutta. Vastaajissa on myös niitä, jotka toivoivat ohjaustapaamisten ja ohjauksen lisäämistä.

Kyselyn mukaan yrittäjyysasenteet ja yrittäjyys voitaisiin sisällyttää paremmin opintoihin ja suhteita työelämään tiivistää. Myös kansainväliseen toimintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tulokset ovat kuitenkin parantuneet edellisestä vuodesta. Kaikissa näissä oli myös eniten eroja eri koulutusten kesken.  ”Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä” -väittämässä oli eniten niitä, jotka arvioivat ”Erittäin huonosti”. Heitä oli 6 prosenttia vastaajista.

”Koulutukseen liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit” -väittämä oli huonoimpien arvioiden joukossa, mutta se oli noussut edellisestä vuodesta. Myös opiskelijoiden antamassa avoimessa palautteessa toivottiin työelämäyhteistyön ja työelämätaitojen parantamista.  ”Kansainvälistymistäni tuetaan” -väittämässä oli eniten ”En osaa sanoa” -vastauksia, joita oli 22 prosenttia.

Parhaimmat tulokset olivat seuraavissa koulutuksissa:

 • Digital International Business, Kouvola
 • Fysioterapeutti, Savonlinna
 • Insinööri (AMK) Logistiikka, Kotka
 • Peliohjelmointi, Kotka
 • Yhteisöpedagogi, Kouvola
 • Yhteisöpedagogi, Mikkeli

Yhteispedagogi, Kouvola ja Peliohjelmointi -koulutukset olivat myös viime vuonna parhaimman keskiarvon saaneiden koulutusten joukossa.

 

Tulokset YAMK-tutkinnon osalta  

Kyselyyn vastasi 162 YAMK-tutkinnon opiskelijaa. YAMK-opiskelijoiden vastaukset ovat AMK-opiskelijoihin verrattuna positiivisempia ja kyselyn tulokset ovat samalla tasolla viime vuoden kanssa.

YAMK-opinnoissa korostuu se, että opintoja on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina, vastuu omista opinnoista tunnistetaan, opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja opintoja voi suorittaa työn ohella.

 

Näissä kaikissa väittämissä oli paras mediaani (jakauman ”tyypillinen” eli keskimmäinen arvo), joka oli viisi.

 • Osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina.
 • Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuu omista opinnoistaan.
 • Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti.
 • Voin suorittaa opintoja työn ohella.

 

Ohjausta on saatu hyvin tarvittaessa. Myös väittämässä “Saan ohjausta, kun tarvitsen sitä”, mediaani oli viisi.

Opiskelijat ovat saaneet enemmän tietoa AHOTista kuin aikaisemmin. ”Olen saanut riittävästi tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT)” -väittämän tulos oli eniten noussut viime vuodesta.

Matalimmat arviot liittyivät edellisten vuosien tapaan kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen. Tulokset olivat myös laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna.  Väittämien “Kansainvälistymistäni tuetaan” ja “Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä” mediaanit olivat 3.

 

Parhaimmat tulokset olivat seuraavissa koulutuksissa:

 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka
 • Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, Mikkeli
 • Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, Mikkeli.

Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen -koulutus oli myös viime vuonna parhaiden joukossa.

Kysymykset on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko on seuraava: 1 = erittäin huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 4 = melko hyvin, 5 = erittäin hyvin ja ”en osaa sanoa” -vastausvaihtoehto, jota ei otettu mukaan mediaanien laskennassa.

 

Lisätietoja kyselystä Marjaana Kivelä, laatupäällikkö 

etunimi.sukunimi@xamk.fi