Nuorten tupakointiin liittyy erilaisia sosiaalisia konteksteja, joiden ymmärtäminen on tärkeää nuorten tupakoinnin ehkäisevässä työssä. Artikkelin kirjoittajat kehittivät VERSUS-hankkeessa (2017-2019) kuvallisuuteen perustuvaa tutkimusmenetelmää, Picture Based Recognition of Smokers (PBRS), ymmärtääkseen paremmin nuorten tupakointiin liittyviä sosiaalisia ja visuaalisia yhteyksiä.

Tutkimuksessa verrattiin tupakoimattomien ja tupakoivien nuorten ajattelua ja ilmaisua tekstipohjaisen ja kuvallisen kyselymenetelmän avulla. Aineistoa vertailtiin sanapilvien ja korrelogrammien avulla. Menetelmän toimivuutta testattiin regressiomallilla yhdistäen malli permutaatioanalyysiin.

Tutkimustulos vahvisti sen, että tupakoitsijoiden ja tupakoimattomien nuorten visuaaliset tulkinnat poikkeavat toisistaan, ja kuvallisella kyselyllä pystytään saamaan luotettavampia vastauksia nuorten tupakointiin liittämistä asioista kuin perinteisellä tekstipohjaisella kyselyllä. Menetelmän avulla voitaisiin kehittää ehkäiseviä interventioita enemmän, sillä kuvaan perustuva menetelmä ei leimaa yksilöitä.

Asiasanat: nuoret, tupakointi, visuaalinen tutkimus, visuaalinen menetelmä, visuaalinen tutkimusmenetelmä, Picture Based Recognition of Smokers (PBRS)

Lisätietoja:

projektipäällikkö Kirsi Purhonen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö
kirsi.purhonen@xamk.fi, 044 702 8487

Linkki artikkeliin:

Piirros: Minna Porvari