Digitaalinen liiketoiminta ja oman yrityksen löytyminen verkosta ovat haasteita monelle matkailuyrittäjälle.
Elokuun alussa startanneen Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeen tavoitteena on nostaa Kymenlaakson ja sen matkailuyritysten saavutettavuutta verkossa. 

Maailma digitalisoituu koko ajan ja monen yrityksen ja organisaation elinehto on löydettävyys verkosta. Asia koetaan kuitenkin usein haasteellisena, aikaavievänä ja monimutkaisena. Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeen tavoitteena on vastata juuri näihin haasteisiin. Puolitoistavuotisen hankkeen aikana testataan erilaisia keinoja, lisätään tietoisuutta digitaalisuudesta, luodaan mittaristo ja muutenkin verkostoidutaan alan toimijoiden kanssa digitaitojen ja verkkonäkyvyyden nostamiseksi.

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin, Kouvolan kehittämisyhtiö Kinnon ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteishanke paneutuu digitaalisen saavutettavuuden eri osa-alueisiin niin aluekehittämisen ja -näkyvyyden kuin yritysten osaamisen näkökulmasta. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Xamkin hallinnoiman ja vuoden 2020 loppuun kestävän hankkeen aikana testataan erilaisia keinoja digitaalisen saavutettavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi sekä kehitetään mittaristo tukemaan tulevaa kehitystyötä ja markkinointia. Samalla jalkautetaan oppeja yrityskentälle erilaisin keinoin muuna muassa videoiden, verkkokoulutusten ja seminaarien avulla.

Yrityksiä kannustetaankin kertomaan kehitystarpeistaan dgitaalisuuden saralla, jotta hanke voi mahdollisimman hyvin auttaa juuri ruohonjuuritason haasteissa. Loka-marraskuun aikana tehtävä esiselvitys auttaa yrityksiä havainnoimaan puutteensa ja toisaalta luomaan kuvaa Kymenlaakson nykytilasta. – Digitaalisuus käsittää niin monia osa-alueita, ettei moni yritys ehdi huomioimaan niitä kaikkia. Tästä syystä – ja toisaalta hankkeen vaikuttavuuden mittaamiseksi – on tärkeää tehdä esiselvitys, jossa noita asioita kysytään. Kun sama toistetaan hankkeen lopussa, huomataan toivottavasti kehitystä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Erika Vanhala Xamkista.

Lähtölaukaus matkailuparlamentista

Marraskuun seitsemäs päivä järjestetään Merikeskus Vellamossa Kotkassa Kymenlaakson matkailuparlamentti. Päivän aikana yrityksillä on mahdollisuus osallistua työpajatyöskentelyyn ja kuulla puheenvuoroja digitaalisuuden eri alueilta. Mukana on mm. Virtual Helsinki -palvelun laatineen Zoanin edustaja, Visit Finlandin digiroadmap-työstä vastaava Kaisa Kosonen sekä Järvisydän Hotel Spa Resortin edustaja Etelä-Savosta. Tavoitteena on kääntää katseet kohti tulevaa ja miettiä yhdessä ratkaisuja.

Matkailuparlamentin ohella hankkeen aikana tarjotaan yrityksille myös mahdollisuuksia osallistua muiden alueiden ja maiden toimintamalleihin. Esimerkiksi joulukuun alussa Espoossa pidettävään Digital Tourism Think Tank -seminaariin saavat hankeyritykset osallistua erikoishinnalla.

Visit Finland tiiviisti mukana kehittämistyössä

Hankkeen vaikuttavuuden ja pysyvyyden kannalta on koettu ensiarvoisen tärkeäksi yhteistyö Visit Finland kanssa. Visit Finland julkaisi syksyllä 2018 matkailun digitaalisuustiekartan. Tiekartassa viitoitetaan kehittämisen ja toiminnan suuntaviivoja, joilla nostetaan Suomi huippumaaksi matkailun digitaalisuudessa. Tästä syystä myös Digiloikka-hankkeen toimenpiteitä on suunniteltu tätä tiekarttaa silmälläpitäen ja suhteutettu sen vaatimuksiin. Lisäksi Visit Finlandin edustaja osallistuu hankkeen ohjausryhmätyöhön.

Tavoitteena ei ole vain kehittää maakuntaa digitiekarttaa varten vaan myös vastata kansainvälisen markkinoinnin haasteisiin huomioimalla esimerkiksi Visit Finlandin MyStay-palvelun digivaatimukset. – Mikäli yritykset saadaan ymmärtämään kansainvälisesti kilpailukykyisen tuotteen osatekijät ja digitaalisuuden merkitys siinä, voidaan odottaa selkeitä tuloksiakin lisääntyneen asiakasvirran ja myynnin muodossa, tiivistää Xamkin tutkimuspäällikkö, hankkeen kirjoittaja ja asiantuntija Johanna Heinonen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Erika Vanhala, erika.vanhala@xamk.fi, 044 702 8360
Tutkimuspäällikkö Johanna Heinonen, johanna.heinonen@xamk.fi, 044 702 8326

Kymenlaakson matkailun digiloikka