Merja ReunanenKaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yliopettaja, TtL Merja Reunanen väitteli 9.6.2017 aiheesta Asiakkaan kuuleminen ja kuntoutuksen yhteys arkeen ja elämänkulkuun vahvistavat toimijuutta.

Lapin yliopistolle tehdyn väitöstutkimuksen kohteena oli kuntoutuksen asiakkaiden toimijuuden ilmeneminen ja toimijuuteen vaikuttaneet tekijät kuntoutuksen toimintakäytännöissä. Tutkimus paneutui fysioterapian ydinteemoihin eli ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisiin sekä asiakkaiden kokemuksiin ja kuntoutuksen merkityksiin. Tutkimukseen liittyvien kuntoutustilanteiden asiakkaina olivat aivoverenkierron häiriöihin sairastuneet.

Tutkimuksen mukaan kuntoutukseen osallistuneilla oli paljon voimavaroja osallistua kuntoutumisprosessiin toimijana. Kuntoutuminen on muutakin kuin fyysistä selviytymistä, vaikka kuntoutuskäytännöt näyttivät sitä korostavan.

Tulokset osoittivat myös, että kotiympäristö aktivoi asiakkaita toimijan rooliin ja ennakoimaan sosiaaliseen elämään tai työhön paluuta. Myös kodin ulkopuolella liikkumiset ammattilaisten kanssa vahvistivat uskoa pärjäämiseen.

— Asiakkaan itseohjautuvuutta voidaan edistää viemällä kuntoutuminen osaksi ihmisten arkeen yhdessä suunnittelemalla. Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on tärkeää – asiakkaita on kuultava ja annettava heille tilaa. Keskeistä on tunnistaa ja kehittää kuntoutuksen puhekäytäntöjä ja konkreettisesti kutsua asiakkaat yhteiseen suunnitteluun ja arviointiin, Reunanen kertoo.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mm. kaikissa Xamkin kuntoutus- ja terveysalan koulutuksissa: ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa sekä täydennyskoulutuksessa. Esimerkiksi syksyllä 2017 käynnistyy uusi moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus, jossa osaamistaan täydentäville ammattilaisille voidaan tarjota uutta käytännönläheistä tietoa asiakkaan toimijuuden vahvistamisesta.

Toimijuus – ihmisen kyky vaikuttaa omaan elämäänsä

Toimijuus on moniulotteinen käsite, jolla Reunasen väitöstutkimuksessa viitataan ihmisen kykyyn ja mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämäänsä ja kuntoutumiseensa liittyviin tavoitteisiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Toimijuus ja sen perustana oleva käsitys omasta pystyvyydestä tukee ihmisen paluuta vakavan sairastumisen jälkeen omaan elinympäristöön ja tuottaa kokemusta oman elämän hallinnasta. Kuntoutuksen käytännöillä asiakkaan pystyvyyskäsityksiä ja asemaa toimijana on mahdollista tukea.

Tutkimus perustui neljään laadulliseen osatutkimukseen ja niitä yhdistävään yhteenvetoon. Tarkastelussa olivat kuntoutukseen osallistuneiden asiakkaiden haastattelut ja kuntoutukseen sisältyneiden fysioterapiatilanteiden videonauhoitukset.

— Väitöksen aineistot liittyivät tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joissa Xamkin Savonlinnan kampuksen fysioterapeuttikoulutus oli mukana. Tutkimuksen tekemisessä yhteistyö Sosterin ja Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskuksen kanssa oli tärkeässä roolissa, Reunanen sanoo.

Julkaisun tiedot:

Merja A.T. Reunanen: Toimijuus kuntoutuskokemusten kerronnassa ja fysioterapian kohtaamisissa. Acta Universitatis Lapponiensis 349. Lapin yliopistopaino, Rovaniemi 2017.  ISBN 978-952-484-996-8. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta electronica Universitatis Lapponiensis 216. ISBN 978-952-484-997-5. ISSN 1796-6310

Lisätietoja:

Merja Reunanen, 040 823 3468, merja.reunanen (at) xamk.fi

Lapin yliopiston tiedote