Punkaharjun tutkimusmetsässä joukko suomalaisia ja venäläisiä metsäalan opettajia työskentelee 6.-8.2. yhteisen tavoitteen kanssa: miten vastataan entistä paremmin työelämän tarpeisiin. Keinona siihen on verkko-opetus. Metsäalan ajankohtaista osaamista on digitaalisten sovellusten ja metsävaratiedon kehittäminen sekä hyödyntäminen.

Digifor-hankkeessa yhdistävät osaamisensa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin metsätalouden koulutus, Pietarin metsäteknillinen yliopisto, Pietarin teollisuustekniikan ja muotoilun yliopisto ja Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteet. Yhdessä opettajat etsivät uusia ratkaisuja opiskelijoiden työelämäosaamisen kehittämiseksi. Yliopisto tuo kehittämistyöhön pedagogisen osaamisen verkko-opetuksen tueksi.

– Lähtökohdat Digifor-hankkeelle löytyvät työelämästä. Voidaksemme vastata uusiin oppimishaasteisiin on opetusmenetelmiä mietittävä monitieteisesti. Verkko-opetus on yksi vastaus haasteisiin, kuvaa projektipäällikkö Kirsi Itkonen.

Lisää metsäosaajia Etelä-Savoon

Opiskelijoiden työllistyminen on koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita. Etelä-Savo on maakunnista metsäisimpiä, metsätalouden puunmyyntituloja on tullut maakuntaan jopa yli 250 miljoonaa euroa vuosittain. Tämän vuoksi on tärkeää tuottaa koulutuksella osaamista, joka hyödyttää alueen metsätaloutta tulevaisuudessakin. Hanke hyödyttää myös koko Kaakkois-Suomi-Venäjä -aluetta, jossa Leningradin alueella metsäsektorilla on tärkeä rooli.

Jollei opetus ole työelämälähtöistä, ei se voi myöskään tuottaa ammattilaisia, joilla on työelämässä tarvittavaa osaamista. Tämän vuoksi hankkeessa toteutettavan verkko-opetuksen sisällöt rakentuvat mm. haastatteluin kerättyyn tietoon metsäalan osaamistarpeista. Hankkeessa sekä suomalaiset että venäläiset opettajat syventävät työelämäyhteistyötä opettamissaan aineissa.

Yhteistyötä ja uusinta teknologiaa

Punkaharjulla sijaitseva Metsähallituksen hallinnoima tutkimusmetsä on liki 30 opettajalle oivallinen ympäristö kokeilla workshopin aikana opetusmateriaalin keräämistä muun muassa droneilla ja 360-kameroilla. Kuvattu materiaali hyödynnetään, jalostetaan ja muokataan verkkoon opiskelijoita varten. – Yhteistyö kollegoiden kanssa auttaa huomaamaan, että haasteisiin voidaan löytää hyviä ratkaisuja. Yhdessä tekeminen, uusi tieto ja verkkopedagogiikan osaaminen tuottavat hankkeessa hyviä tuloksia sekä opiskelijan että työelämän kannalta, toteaa Itkonen.

Digifor-hankkeen rahoitus tulee Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelmasta, jota rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen valtio. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja päättyy lokakuussa  2021.
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on mm. edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken.

 

Lisätietoja:

Kirsi Itkonen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 040 842 0623, Kirsi.Itkonen@xamk.fi