Etelä-Savossa vesi on aina lähellä, ja vesistöjä hyödynnetään monipuolisesti virkistäytymisessä, matkailussa ja kalastuksessa. Vesistöjämme uhkaavat kuitenkin monenlaiset tekijät, joista yksi on ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän sadannan aikaansaama kaupunkialueiden hulevesien runsastuminen. Hulevedet voivat sisältää runsaasti erilaisia epäpuhtauksia, jotka kuormittavat purkuvesistöjä ja aiheuttavat vesien hidasta nuhraantumista.

Ongelmaan on olemassa ratkaisu, sillä hulevesien laadun hallinnalla voidaan edistää vesien hyvän tilan saavuttamista. Hulevesien käsittelyrakenteiden avulla voidaan rakentaa monipuolista ja vaihtelevaa kaupunkiympäristöä, ja luoda samalla uudenlaisia elinympäristöjä tukemaan luonnon ja ympäristön monimuotoisuutta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Hulevesien laadullinen hallinta ja haitallisten aineiden monitorointi – Hula -hankkeessa monitoroidaan Mikkelin kaupunkialueella syntyvien hulevesien laatua ja kartoitetaan keinoja, joilla ennaltaehkäistä kaupunkialueen hulevesien sisältämien haitallisten aineiden pääsyä vesistöön.

Samalla kehitetään kaupunkivesien hallintaa case-kohdealueilla Mikkelin kaupungissa, ja tuotetaan tietoa kustannustehokkaista hulevesien käsittelyratkaisuista. Hankkeen monitorointikohteet ovat erityyppisiä, ja niissä käsiteltävät hulevedet ovat peräisin erilaisten taajatoimintojen alueelta.

– Hulevesien käsittelyyn on viime vuosina kiinnitetty yhä enenevässä määrin huomiota Mikkelin kaupungissa, toteaa suunnittelupäällikkö Antero Cederström Mikkelin kaupungin Infra- ja viheraluepalveluista.

– Kaupunkialueella on runsaasti vesistöjä, joille on huomattava merkitys kaupunkilaisille ja kaupunkiluonnolle. Vesistöjen veden hyvä laatu on tärkeää myös kaupungin raakaveden hankinnalle, Cedeström jatkaa.

Projektipäällikkö Tuija Ranta-Korhosen mukaan monitoroinnin ja näytteenoton avulla saadaan aiempaa selvempi käsitys Mikkelin taajamassa syntyvien hulevesien laadusta ja määrästä. Tietoa voidaan hyödyntää tulevia hulevesirakenteita suunniteltaessa sekä Mikkelissä että muissa kunnissa.

– Jokainen kunta ja kuntalainen voi osaltaan vaikuttaa hulevesien haitallisten aineiden vähentämiseen, Ranta-Korhonen muistuttaa. – Nyt on veden vuoro.

Hulevesien laadullinen hallinta ja haitallisten aineiden monitorointi – Hula -hanketta rahoittaa ympäristöministeriö 132 996 eurolla Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Tehostamisohjelmasta on saatavilla lisätietoja ohjelman verkkosivuilta osoitteesta: www.ym.fi/vedenvuoro ja www.ym.fi/vattnenstur. Valtakunnallista avustushakua hallinnoi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuija Ranta-Korhonen
p. 040 661 5191, tuija.ranta-korhonen@xamk.fi