Tiina ja Antti Herlinin säätiön uusimmilla apurahoilla tutkitaan muun muassa eurooppalaisten ilmastopoliittisia asenteita, hiilensidonnan mahdollisuuksia kaupunkisuunnittelussa ja viljelymaille istutettujen puiden ympäristövaikutuksia. Rahoituksen avulla tuetaan myös Keru-yhteisöjääkaapin toiminnan kehittämistä ja mallinnusta, vapaaehtoisvoimin pyörivää Ilmastoveivi2019-kampanjaa sekä opettajaksi opiskelevien ympäristökasvatuksen koulutusta, ja montaa muuta erinomaista hanketta, jotka kaikki osaltaan ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta seuraavien 15 vuoden aikana.

Tammikuun 2019 teemahaussaan ”Ilmastonmuutoksen kiireellinen hillintä” Tiina ja Antti Herlinin säätiö etsi tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Haussa vastaanotettiin 255 hakemusta.

Säätiön hallitus on päättänyt myöntää 21 hakijalle apurahoina yhteensä 493 276 euroa. Apurahoista noin 75% jaettiin tieteelle ja 25% muille hankkeille. Lisäksi myönnettiin jatkoapurahoina viime vuonna rahoitetuille hankkeille yhteensä 411 577 euroa.

Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä, mutta on pyrkinyt avaamaan päätöksenteossa painotettavia asioita verkkosivuilla julkaistussa hakuohjeessa sekä teemahakua avaavassa tekstissä. Tänä vuonna hakemusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota ehdotettujen hankkeiden korkean laadun ja onnistumisen edellytysten lisäksi erityisesti ympäristövaikutusten todennäköiseen skaalaan ja toteutumisaikatauluun.

Kaikille hakijoille on ilmoitettu päätöksestä henkilökohtaisesti. Uudet apurahansaajat alla.

Tutkimushankkeet:

Havu Minttu 26 000
Hiilensidonnan kannalta tehokkaimmat viheralueratkaisut tämän päivän kaupunkisuunnittelussa

Kudzotsa Innocent 30 000
Rapid Reversal of Global Warming Through Arctic Cloud Seeding

Kulmala Liisa ja työryhmä 41 200
Puiden mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta pohjoisilla viljelymailla

Laakso Anton 30 000
Sateisuuden muutoksen komponentit ja niiden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

Laine Hannu 2 000
Kasvavan energiantarpeen kattaminen aurinkosähköllä 2000-luvulla / vierailu MIT

Pappila Minna 32 000
Kaavoitus ja ekologiset kompensaatiot ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Prisle Nonne ja työryhmä 36 000
The increasing energy demand of data centers and related climate emissions that can be indirectly attributed to the internet activity of individuals and corporations, the digitalization of society, the use of AI and the Internet of Things (IoT)

Rostedt Katri 65 000
Väitöskirjatutkimus: ”Tutkimustiedon välittäjäorganisaatiot kansainvälisillä tieteen ja politiikan yhdyspinnoilla”

Sivonen Jukka 26 000
Taloussosiologian väitöskirja ”Ilmastopolitiikan esteet ja edistäjät: Asenteet Euroopassa” tutkii erilaisten sosiaalisten tekijöiden ja verkostojen vaikutusta yksilöiden ilmastopoliittisiin asenteisiin

Tammeorg Priit 40 000
Kohti ilmastoneutraalia maataloutta: biohiilet hiilensidonnan ja ravinnekiertojen sulkemisen keinoina

Vats Gaurav 6 650
Self-sustainable electronics for future energy needs / visit University of Oulu

Viitamäki Sirja 3 560
Mikrobiyhteisöjen vaikutus Arktisiin hiilivarantoihin – vastauksia geenitiedon avulla / Arctic Microbiomes -kurssi

Muut hankkeet:

Ertimo Laura ja työryhmä 17 300
Lapsille suunnatun ilmastonmuutostietokirjan kirjoittaminen ja kuvittaminen

Hokkanen Anna-Kaisa ja työryhmä 16 000
Monitieteinen keskustelusarja ilmastonmuutoksesta sisältäen päätöskonferenssin. Ideana kasvattajien välinen keskustelu ilmastonmuutoksesta ja ympäristöajattelun sisällyttäminen opetuskäytäntöihin. Hanke sisältää suunnittelun, toteutuksen ja viestinnän.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 20 000
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Energiantuotantoyksiköiden päästöjen monitorointi ja hallinta (NOxOpti) -hankkeen tutkimusrahoitus

Kolehmainen Laura ja työryhmä 10 000
Ilmastoveivi2019-kampanjan vapaaehtoistoiminnan resursointi ja viestintä

Kompensäätiö sr 20 616
Apurahalla rahoitetaan Kompensäätiön ilmastoasiantuntijan ja ilmastoharjoittelijan palkkaaminen

Nuorten Tiedeakatemia c/o Suomalainen Tiedeakatemia 16 200
”Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -hanke

Rydenfelt Henrik ja työryhmä 3 750
Hanke tuottaa uutta ja vaikuttavaa tietoa ilmastonmuutoksen etiikasta ja vastuusta tuomalla yhteen etiikan, viestinnän, kauppatieteiden, tekniikan ja ympäristötieteiden tutkijat ja asiantuntijat

Uppa Heidi ja työryhmä 21 000
Keru-yhteisöjääkaapin toiminnan kehittäminen ja mallinnus

 

Lisätiedot:

Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Kartanontie 1
00330 Helsinki FI
info(a)tahsaatio.fi