Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Laurea ammattikorkeakoulu kehittävät yhdessä Carean ja Pohjola Sairaalan kanssa innovatiivista ratkaisua sairaaloiden pienten jätejakeiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Yksi lupaava mahdollisuus on robotiikan hyödyntäminen.

Robotit soveltuvat erinomaisesti fyysistä työtä vaativiin rutiininomaisiin tehtäviin sairaaloissa. Tutkimusten mukaan jopa 30 prosenttia hoitohenkilöstön työajasta menee muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön.

Automatisoinnin avulla voidaan vähentää tarvetta manuaaliseen siirtelyyn ja mahdollisesti optimoida jätekuljetuksia sellaisiin aikoihin, jolloin muuta liikennettä on vähemmän. Samalla se mahdollistaa sairaalahenkilöstön työn kohdentumisen vaativampiin, erityisosaamista edellyttäviin tehtäviin, lisää työturvallisuutta sekä vähentää työn fyysistä kuormittavuutta ilman työpaikkojen vähentymistä.

Kokeilut todellisessa ympäristössä

Ammattikorkeakoulujen yhteiskehittämishankkeen tavoitteena on saada aikaan moniammatillista yhteistyötä sairaaloiden, korkeakoulujen ja yritysten välillä. Lisäksi tavoitteena on uudistaa sairaalan pienjätelogistiikkaa sekä kehittää sairaalaympäristöön soveltuva älykäs pienjätteiden logistiikkajärjestelmä. Se voi myös luoda erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi robotiikan valmistajille ja terveyspalveluja tuottaville yrityksille kuten sairaaloille.

Sairaalaympäristöissä toteutetaan kaksi pilottia: Kymen alueella Carean sairaalassa sekä pääkaupunkiseudulla Pohjola Sairaalassa. Pilottitutkimuksessa arvioidaan mobiilirobotin soveltuvuutta pienjätteiden siirtotyöhön sekä siihen soveltuvien teknologiaratkaisujen toimivuutta robotiikkaa hyödyntämällä. Pilotoinnin jälkeen arvioidaan myös tutkimuksen hyödynnettävyyttä laajemmin sairaalaympäristössä.

Ratkaisuja haetaan yhdessä

Hanke ja pilotit toteutetaan yhteiskehittämismenetelmin (palvelumuotoilu) tiiviissä yhteistyössä sairaalahenkilökunnan sekä teknisten ratkaisutoimittajien kanssa. Osaamisen kehittämisellä pyritään edistämään sairaalahenkilöstön sitoutumista kokeilukulttuuriin sekä teknologiaosaamisen jatkuvaan päivittämiseen. Tarve ja peruste robotiikan hyödyntämiselle päivittäisissä toiminnoissa määritellään yhdessä sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Pyrkimyksenä on lisätä myös henkilökunnan tietämystä sekä ymmärrystä robotiikasta ja digitalisaatiosta sekä niiden mahdollisuuksista myös luotettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta esimerkiksi viiltävien ja pistävien jätteiden keräilyssä. Yhteiskehittämisen lisäksi järjestetään mm. erilaisia tietoiskuja ja työpajoja hankkeen toimijoiden kesken sekä laajemmalle yleisölle avoimia, teemoitettuja seminaareja.

Hankintapäällikkö Vesa Äijö, Carea: ”Haluamme olla kuntayhtymänä testaamassa uusia teknologioita ja kehittämässä hyvin toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa mahdollistaa useiden kumppaneiden yhteistyön, ja hankkeesta saadut tulokset ovat nopeammin myös muiden hyödynnettävissä. Samalla tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan sairaalamaailmaan eri näkökulmasta.”

Nina Vesanniemi, Pohjola Sairaala: :”Pohjola Sairaala on keskittynyt ortopediseen päiväkirurgiaan. Hoito- ja siivousalan ammattilaisten ajankäytön keskittäminen mahdollisimman täsmällisesti ydinosaamiseensa on osa prosessitehokkuutta, joka mahdollistaa entistä paremman hoidon saatavuuden ja enemmän aikaa potilaalle. Robotiikka voi tuoda tähän aivan uusia ulottuvuuksia.”

Robotit yleistyvät palveluissa

Robotiikka ja tekoäly sekä niihin liittyvät älypalvelut muuttavat jo nyt merkittävässä määrin palveluja. Robotteja hyödynnetään jo vanhusten hoivapalveluissa sekä mm. kotona asumisen tukemisessa, sairaalaympäristöissä lääke- ja välinehuollossa sekä kuntoutuksessa. Jätelogistiikka vaatii paljon fyysistä työtä sairaalaympäristössä. Tässä hankkeessa kehitettävä ratkaisu täydentää robottien avulla tehtäviä toimintoja ja tukee robotiikan yleistymistä sairaaloissa.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanke on ylimaakunnallinen yhteistyöhanke, joka toteutetaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Laurea Ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankkeen kesto on 1.8.2018 – 31.7.2020. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jonne Holmén, 044 702 8403, jonne.holmen@xamk.fi

https://www.xamk.fi/pienjate

Projektipäällikkö Riikka Siuruainen, 040 5575 072, riikka.siuruainen@laurea.fi

https://www.laurea.fi/hankkeet/p/pienjatelogistiikka-sairaalaymparistossa/

Seuraa hanketta myös Twitterissä:

https://twitter.com/sairaalarobo

https://twitter.com/Laurea_RDI