Tulokyselyn tulokset syksyltä 2020

Tulokyselyllä kootaan tietoa opiskelun aloittamiseen liittyvästä perehdytyksestä, työskentelyilmapiiristä, opiskelijatutoroinnista ja opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Kyselyn yhteydessä kysytään myös imagoon, viestintään ja markkinointiin liittyviä kysymyksiä, ja suositteluhalukkuutta.

Tulokyselyyn vastaavat kaikki tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. Kysely kohdennetaan opiskelijoille, jotka opiskelevat ensimmäistä lukukauttaan, sekä syksyllä että keväällä aloittaville.

Kyselyn tuloksia käsitellään Xamkin opetuksen johtoryhmässä, opiskeluhyvinvoinnin tiimissä, koulutusyksiköissä ja koulutusten kehittämisfoorumeissa yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = erittäin huono, 2 = melko huono, 3 = ei hyvä eikä huono, 4 = melko hyvä, 5 = erittäin hyvä. Edellisenä vuonna asteikko oli: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen.

 

Tulokset AMK-tutkinnon osalta

Syksyllä opintonsa aloittaneiden AMK-tutkintoa suorittavien tulokyselyyn vastasi yhteensä 1037 vastaajaa, joka on 53 prosenttia läsnä olevista aloittaneista opiskelijoista.

Tulokyselyn tulokset olivat koronatilanteesta huolimatta hyvin samalla tasolla kuin aikaisempana vuonna.

Kyselyn kokonaiskeskiarvot olivat kaikissa koulutuksissa hyviä.
Koulutusten välillä ei ollut suuria eroja. Matalimmat kokonaiskeskiarvot olivat 3,8 ja suurimmat 4,4.

 • Paras kokonaiskeskiarvo oli 4,4 Naprapaatti (Kotka).

Hyvä kokonaiskeskiarvo 4,3 oli kahdeksassa koulutuksessa:

 • InformationTechnology (Mikkeli)
 • Fysioterapeutti (Savonlinna)
 • Kyberturvallisuus (Kotka)
 • Ympäristöteknologia (Mikkeli)
 • Jalkaterapeutti (Savonlinna)
 • Liikunnanohjaaja (Savonlinna)
 • Sosionomi, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö (Savonlinna)
 • Tietojenkäsittely (Mikkeli).

Tuloksia on verrattu edellisen lukuvuoden tulokseen. Suluissa olevat luvut ovat edellisen lukuvuoden tuloksia.

Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 4,1, joka oli sama kuin edellisenä vuonna. Kokonaiskeskiarvossa on mukana kysymykset, joissa kysytään opintojen aloittamiseen liittyviä asioita.

Learnin toimivuuteen ollaan tyytyväisiä, keskiarvo oli hieman noussut.

 • Verkko-oppimisympäristön (Learn) käyttökelpoisuus KA 4,2 (4,1).

Yhteistyö henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa sujuu hyvin.

 • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut KA 4,3 (4,4)
 • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut KA 4,3 (4,4).

Koulutuksen opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan ja opiskeluympäristö on viihtyisä

 • Koulutukseni opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan KA 4,1 (4,2).
 • Opiskeluympäristö on viihtyisä KA 4,1 (4,1). (Verkko-opiskelijat eivät vastaa tähän kysymykseen). Eroja oli eri koulutusten välillä paljon. Etenkin Kotkan kampuksen tilat tulevat esiin.


Opiskelijatutorointia oli 74 prosenttia koulutuksista (83 %).

 • Opiskelijatutorointi on auttanut opiskelun alussa KA 3,7 (3,6). Keskiarvo ei ole kuitenkaan vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä väittämään lisättiin ”ei kokemusta” –vaihtoehto, jota ei ole otettu huomioon keskiarvolaskennassa. Keskiarvoissa on paljon vaihtelua eri koulutusten kesken.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä.

 • Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija KA 4,0 (4,0).

Opiskelijoista 97 prosenttia (97 %) aikoo jatkaa opintonsa loppuun saakka.

Yleisimmin mainittuja tyytyväisyyden syitä ovat:

 • Opinnot ovat käynnistyneet ja sujuneet hyvin
 • Opettajat ja ilmapiiri on mukava
 • On oppinut uutta
 • Opinnot ja tehtävät ovat mielenkiintoisia

Tyytymättömyyden syiksi esiin nousevat mm.

 • Tehtäviä on liikaa, aikataulut tulevat liian myöhään, tehtävät ruuhkautuvat päällekkäin
 • Korona ja haasteet tai puutteet vuorovaikutuksessa niin muihin opiskelijoihin kuin opettajiin, itsenäisen työn määrä
 • Tiedottamisen, opintoja koskevien aikataulujen ja ohjeiden epäselvyys, vaihtelevat tiedotuskanavat

 

Opintojen ilmapiiriä kuvataan yleisimmin hyväksi, kannustavaksi, mukavaksi tai rennoksi. Korona näkyy ilmapiirissä opiskelijoiden mukaan jonkin verran, esimerkiksi siten, että vuorovaikutusta ja yhteyttä opiskeluryhmään tai opettajiin on ollut hankalampaa rakentaa.

Imagoon, viestintään ja markkinointiin liittyvien kysymysten keskiarvot olivat hieman laskeneet.

 • Kokonaiskeskiarvo oli 3,8 (3,9).

Näistä parhaimmat keskiarvot olivat:

 • Koulutusalat ovat kiinnostavia 4,2 (4,2)
 • Www-sivuilta saa hyödyllistä tietoa 4,2 (4,2)
 • Opetus on tasokasta 4,0 (4,0)
 • Tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla 4,0 (4,0)

Hieman laskeneita olivat:

 • Tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia 4,0 (4,2)
 • Xamk on hyvin esillä sosiaalisessa mediassa 3,9 (4,0)

Huonoimmat keskiarvot olivat:

 • Sijaintipaikkakunta on houkutteleva 3,4 (3,4)
 • Erottuu edukseen muista korkeakoulusta 3,5 (3,5)
 • Korkeakoulu on edelläkävijä 3,5 (3,5)

Maine opiskelupaikkana on hyvä –keskiarvo oli 3,8 (3,8).

 

NPS eli net promoter score oli 27. Miten todennäköisesti suosittelisit Xamkia ystävällesi tai tuttavallesi  NPS = net promoter score oli 27 (28)  Arvostelijoita oli 13 % (14 %), passiivisia 47 % (44 %), ja suosittelijoita 40 % (42 %).

Opiskelijat suosittelevat Xamkia opiskelupaikaksi, koska täällä on

 • Hyvät opettajat
 • Laadukas koulutus/opetus
 • Mukavaa
 • Hyvät verkko-opinnot tai verkko-opintotarjonta
 • Kampus tai sijainti, joka miellyttää

Suositteluhaluttomuuden perusteluissa syitä olivat:

 • Xamkin sijaintipaikkakunta on kaukainen tai hiljainen.
 • Opettajien pedagoginen taso, ylikuormittuneisuus
 • Opiskelijoiden kohtelu.
 • Sisäilman laatu ja tilojen puutteet.

Tulokyselyn tulokset YAMK-tutkinnon osalta

 

YAMK-opiskelijoita vastasi yhteensä 181 vastaajaa, joka on 46 % (46 %) läsnä olevista aloittaneista opiskelijoista.

Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 4,0 (4,2) ja se oli hieman laskenut edelliseen lukuvuoteen verrattuna.

Parhaimmat kokonaiskeskiarvot olivat seuraavissa koulutuksissa.

 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, Mikkeli KA 4,4
 • Projekti‐ ja myyntijohtaminen, Kotka KA 4,3
 • Projekti‐ ja myyntijohtaminen, Mikkeli KA 4,3

Paras keskiarvo oli

 • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut KA 4,4 (4,5).

Hyviä keskiarvoja, jotka olivat myös hieman nousseet:

 • Opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet ovat KA 4,2 (4,1)
 • Olen tutustunut koulutukseni sisältöön ja tavoitteisiin KA 4,2 (4,1)

Hyviä keskiarvoja oli myös

 • Koulutukseni opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan KA 4,2 (4,3)

Laskeneita keskiarvoja olivat:

 • Opiskelijatutorointi on auttanut opiskelun alussa KA 3,0 (3,7)
 • Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva KA 3,6 (4,1)
 • Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija KA 3,9 (4,1)
 • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut KA 4,1 (4,4)

Vain 77 prosenttia vastaajista on käynyt HOPS-keskustelun ja viime vuotta pienemmällä vastaajaosuudella on ollut vastauksensa mukaan mahdollisuus HOPSin laatimiseen.

YAMK-opiskelijat aikovat suorittaa tutkintonsa loppuun Xamkissa. 99,4 prosenttia aikoi suorittaa opintonsa loppuun (99,6%).

Opiskelijat kuvaavat ilmapiiriä useimmin maininnoilla hyvä, kannustava tai innostava. Korona näkyy vastauksissa jonkin verran. Etäopiskelun koetaan vaikeuttaneen ryhmäytymistä ja muihin tutustumista sekä aiheuttaneen asioihin sekavuutta. Tämä voi näkyä myös opiskeluympäristöä ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä koskevien väittämien heikentyneessä keskiarvossa.

Yleisimmin mainittuja tyytyväisyyden syitä opiskelijoilla ovat

 • Opintojen sujuminen ja eteneminen
 • Opintojen mielenkiintoisuus
 • Uuden oppiminen
 • Etäopiskelun sujuminen ja sopiminen itselle

Tyytymättömyyttä aiheuttavat useimmin:

 • Työn ohessa opiskelun haasteet
 • Tehtävien määrä ja ruuhkautuminen tai luonne (esim. liikaa ryhmätehtäviä)
 • Ajankäytön ja aikataulutuksen haasteet

 

Imagoon, viestintään ja markkinointiin liittyvien kysymysten keskiarvot olivat pysyneet samalla tasolla.

 • Kokonaiskeskiarvo oli 3,8 (3,8).

Hyviä keskiarvoja olivat:

 • Koulutusalat ovat kiinnostavia KA 4,3 (4,2)
 • Opetus on tasokasta KA 4,1 (4,2)
 • www-sivuilta saa hyödyllistä tietoa KA 4,0 (3,9)

Hieman laskenut keskiarvo, joka oli myös matalin:

 • Erottuu edukseen muista korkeakouluista KA 3,5 (3,6)

Muita matalia keskiarvoja:

 • Tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia KA 3,6 (3,7)
 • Sijaintipaikkakunta on houkutteleva KA 3,6 (3,5)
 • Korkeakoulu on edelläkävijä KA 3,6 (3,6).

 

YAMK-opiskelijat ovat selvästi valmiimpia suosittelemaan muille opintoja Xamkissa: YAMK-vastaajien NPS on 41 (41).  Arvostelijoita oli 11 %, passiivisia 36% ja suosittelijoita 52%.

 

YAMK-opiskelijat suosittelevat Xamkia, koska

 • Opetus on laadukasta
 • Verkko-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät
 • Sijainti ja kampus tai tilat ovat hyvät (esim. sopivan pieni)

Sijainti ja opetuksen taso saavat useimpia mainintoja, kun opiskelijat perustelevat, miksi eivät suosittele Xamkia opiskelupaikkana.