Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistyksen koordinoima projekti COMPLETE on nostettu yhdeksi EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeeksi.
Lippulaivahankkeen statuksen myöntäminen on osoitus siitä että Itämeren alueella vieraslajien torjunta nähdään tärkeänä yhteisenä tavoitteena.

Lippulaivastatuksen merkitys

EU:n Itämeri-strategia on alueen EU-jäsenvaltioiden ja EU-komission välinen sopimus. Strategian tavoitteena on syventää Itämeren alueen maiden yhteistyötä. Yhtenä strategian teemoista on puhtaan merenkulun edistäminen. Lippulaivastatus voidaan myöntää projekteille, jotka tukevat Itämeri-strategiaa ja toimivat esimerkkeinä rajat ylittävien ongelmien ratkaisemisesta.

Viime syksynä käynnistynyt EU:n Itämeren alueen ohjelman projekti COMPLETE (Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping) parantaa vieraslajien hallintaa Itämeren alueella. Koska vieraslajit eivät tunne kansallisten vesialueiden rajoja, ratkaisut vieraslajien leviämisen estämiseksi tulee löytää kansainvälisellä yhteistyöllä. Tämän työn edistämisessä COMPLETE-projektilla on keskeinen asema, joka on nyt tunnustettu myös Itämeri-strategian tasolla. Päätös on tehty 26.9.2018 EU:n Itämeri-strategian kansallisten koordinaattoreiden kokouksessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastuualue COMPLETE-hankkeessa on mittauksien tekeminen ja datan kerääminen meriliikenteestä, sekä datan analysointi. Dataa kerätään alusten sijainnista, päästöistä, polttoaineen kulutuksesta, koneiden käynnistä, syväydestä ja trimmistä. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään rannikolla sijaitsevien kansallisten sääasemien tarjoamaa dataa alueen tuuliolosuhteista, meriveden lämpötilasta ja virtauksista.

COMPLETE-hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena on luoda optimointityökalu alusten pohjien pesujen optimoimiseksi. Näin voidaan vähentää vieraslajien kulkeutumista merialueelta toiselle samalla, kun laivayhtiö pystyy säästämään polttoainetta puhtaamman pohjan tarjoaman, pienentyneen kulkuvastuksen takia. Tämän työkalun luomisessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on keskeinen rooli. Kesällä 2018 dataa on kerätty merkittävät määrät niin aluksilta kuin Itämeren sääolosuhteistakin. Vertaamalla kerättyä dataa valittuun teoreettiseen viitekehykseen alusten kulkuvastuksista, voidaan datan perusteella tehdä perusteltuja johtopäätöksiä pohjan likaantumisen aiheuttamasta kulkuvastuslisästä aluskohtaisesti.
Hanke jatkuu alkuvuoteen 2020.

Mukana kaikki Itämeren maat

COMPLETE-projektissa on mukana yhteistyökumppaneita kaikista Itämeren maista. Suomalaiset hanketoteuttajat ovat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Pidä Saaristo Siistinä ry. COMPLETE-projektin vahvuus on yhteistyö merenkulun ja veneilyn toimijoiden sekä viranomaisten kanssa. Näin tutkimustieto yhdistyy parhaalla mahdollisella tavalla käytännön osaamiseen. Tuloksena syntyy Itämerelle räätälöity toimintatapa vieraslajien hallitsemiseksi.

Jotta vieraslajien hallintaa saataisiin kehitettyä, tarvitaan menetelmien yhdenmukaistamista ja tietovarantojen yhteiskäyttöä koko Itämeren alueella. Tietojen saatavuuden parantaminen sekä Itämeren vieraslajeja koskeva varhaisen leviämisen varoitusjärjestelmä edistävät vieraslajien hallintaa ja parantavat nopean toiminnan mahdollisuutta. Työssä vaaditaan kuitenkin kaikkien Itämeren valtioiden yhteistyötä, jota juuri hankkeelle myönnetty lippulaivahankkeen status tukee.

Lisätietoja:

Elias Altarriba, tki-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 044 702 8450, elias.altarriba@xamk.fi