Xamk päivittää tätä sivua ajantasaisella ohjeistuksella koronavirukseen liittyen.  Ensimmäinen versio julkaistu 4.3.2020, päivitykset 9.3., 10.3. , 13.3., 17.3., 18.3. ja 19.3.

 

XAMKIN OHJEET KORONAVIRUKSEN OSALTA (1.4.2020, klo 15:50)

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 –tartuntatautiepidemia on levinnyt eri puolille maailmaa. WHO on määritellyt tilanteen pandemiaksi.

Suomessa tilannetta seuraa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka tekee riskinarvion päivittäin. Lisää tietoa löytyy THL:n verkkosivulta.

OHJEITA KORONAVIRUKSELTA SUOJAUTUMISEEN JA SAIRASTUMISEN VARALTA

Katso ajankohtaiset ohjeet THL:n verkkosivuilta.

 

XAMKIN KAMPUKSET KIINNI, MUUTAMIN POIKKEUKSIN

Xamkin kampukset ovat suljettuina 13.5.2020 saakka ja ovet ovat lukittuina. Exam-tenttiakvaariot ovat suljettuina eikä niissä voi suorittaa tenttejä 13.5.2020 asti. Samoin Xamkin harrastetilat (kunto- ja liikuntasalit, bänditila) ovat suljettuja 13.5.2020 saakka.

Henkilökunta voi käydä kampuksilla hoitamassa työasioitaan kulkukortilla.

Poikkeuksena tähän seuraavat asiat:

 • Xamkin tutkimuslaboratoriot, kuten ympäristölaboratorio, Mikpolis, Biosampo, Kuitulaboratorio, KymiLabs-betonilaboratorio ja 3K-tehdas ovat auki, mutta kaikki mahdollinen työ näissä yksiköissä tehdään etänä. Toimitiloissa vältämme sosiaalisia kontakteja ja emme ota vieraita vastaan.
 • Tänä keväänä valmistuvien sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden näytöt tai ohjatut simulaatiot hoidetaan kampuksillamme niin, että ne voidaan suorittaa alle 10 hengen ryhmissä noudattaen turvaetäisyyksiä ja poikkeustilaohjeistusta. Nämä tilaisuudet sovitaan erikseen ohjaavan opettajan toimesta.

Xamkissa on myös varauduttu siihen, että etäopetus ja –työskentely jatkuu vielä tämän jälkeen.

PALVELUT PÄÄOSIN ETÄNÄ

Useat palvelut toimivat pääosin etänä, esimerkiksi

 • Opintotoimistoon yhteydenotot ensisijaisesti Xinfon kautta. Opiskelijapalveluiden henkilöstön yhteystiedot löydät verkosta.
 • Opiskelutodistukset ja opintosuoritusrekisteriotteet voi tulostaa Pepistä.
 • Opiskelijahyvinvoinnin palvelut ovat saatavissa etänä. Lisätietoa niistä ja opiskelijaterveydenhuollon palveluista löydät opiskelijoiden intranetistä (Student)
 • Kirjaston sähköiset palvelut löytyvät Kaakkuri-palvelusta.

OPINNOT OVAT SIIRTYNEET ETÄOPETUKSEEN

Xamk on siirtynyt etäopetukseen hyvin, 93 % opetuksesta annetaan etänä ja loput opinnot on siirretty syksyyn. Tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti, poikkeustilanteesta huolimatta.

Tenttien osalta järjestetään vaihtoehtoisia tapoja. Exam-tenttiakvaariot ovat suljettuina eikä niissä voi suorittaa tenttejä 13.5.2020 asti. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan opiskelijasähköpostia, Learn-alustaa (entinen Moodle) ja Studentia.

Opetus ja arviointi

Opettajilla on oikeus muuttaa toteutussuunnitelmia ja arviointimenetelmiä poikkeusolojen vuoksi – kuitenkin niin, että opintojaksokuvauksen tavoitteet ja sisällöt toteutuvat. Etäopetus voi olla paitsi verkko-opetusta, myös ohjattua itsenäistä opiskelua, kirjatenttejä yms.

Jaksotukset

Poikkeusolojen vuoksi opintojaksojen jaksotusta voidaan muuttaa tarkoituksenmukaisesti. Päätökset asiassa tekevät koulutusjohtajat.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen voi suorittaa Learn- tai Teams-ympäristöissä aikarajoitettuna. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. E-Kampus ohjeistaa tarvittaessa.

Uusintatentit

Kevätlukukauden 2020 uusintatenteille (23.3., 6.4., 4.5., 18.5. ja 1.6.) opettaja valmistelee korvaavat suoritustavat. Kampuksilla ei järjestetä tenttitilaisuuksia. Uusintatenttejä ei voi tehdä Examissa.

Uusintatentit tehdään Learn-ympäristössä (entinen Moodle) tai opettajan erikseen määräämällä tavalla. Opettaja tiedottaa uusintatentistä opiskelijoille. Opintotoimisto tiedottaa opettajille uusintatenttiin ilmoittautuneiden nimilistat kuten aiemminkin, ohjesivu ja linkki lomakkeeseen on Studentissa.

 

HARJOITTELUT SUOMESSA

Xamk noudattaa Valtioneuvoston suosituksia 16.3.2020. Niiden mukaan harjoittelu järjestetään, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja Xamk ja työnantaja arvioivat, että se on turvallista opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronavirustartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää harjoittelua tai koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Terveydenhoitoalalla tulee ottaa huomioon, että opiskelijoiden työpanosta saatetaan tarvita, mikäli terveydenhoitoon tulee henkilöstövajetta epidemian pitkittyessä.

Opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä lisää tietoa korona@xamk.fi – sähköpostin kautta, josta kysymys ohjataan koulutuksen vastuuhenkilöiden vastattavaksi. Xamkissa alakohtaisista harjoitteluista ohjeistavat koulutusalajohtajat.

 

TAPAHTUMAT

Perinteisiä valmistujaisjuhlia ei järjestetä 30.5. Valmistumisen juhlimista etänä suunnitellaan ja siitä kerrotaan myöhemmin.

Xamkin kaikki yli 10 henkilön tilaisuudet järjestetään etäyhteyksien avulla, mikäli mahdollista tai sitten ne siirretään myöhäisempään ajankohtaan. Myös yrityskäynnit, asiakastapaamiset, tki-seminaarit ja muut vastaavat tilaisuudet siirretään myöhempään ajankohtaan. Ulkomailta Xamkiin suuntautuvat vierailut siirretään syksyyn tai hoidetaan tapaaminen etäyhteydellä, mikäli mahdollista.

 

VALTAKUNNALLISET VALINTAKOKEET JÄRJESTETÄÄN

Valtakunnalliset AMK-valintakokeet järjestetään. Kokeista tehdään ammattikorkeakoulujen osalta valtakunnallinen päätös kahden viikon aikana.
Xamkin omista valintakokeista ja niiden muuttuneista järjestelyistä löytyy tietoa opiskelijavalinnat-sivulta.

 

MATKUSTAMINEN

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Xamkin työntekijä, joka joutuu matkustamaan työn vuoksi Uudenmaan maakunnan ja Xamkin kampusten välille, voi tarvittaessa saada esimieheltä lupalapun.

Xamk suosittaa, että kotimaan matkustamista vältetään. Valtioneuvosto on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

 

KV-HARJOITTELUT JA KV-VAIHDOT

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti Suomen kansalaisten tulisi palata kotimaahansa. Ratkaisu on kuitenkin opiskelijan itsensä tehtävä. Kotimaahan palaavia vaihto-opiskelussa tai harjoittelussa olevia opiskelijoita pyydetään olemaan yhteydessä Xamkin kv-palveluihin, oman kampuksen kv-koordinaattoriin. Yhteystiedot löydät verkkosivuilta.

Mikäli opiskelija palaa kotimaahan maaliskuun aikana, Xamk tukee koronavirusepidemian johdosta aikaistetun Suomeen paluun aiheuttamia ylimääräisiä, ulkomailla syntyneitä kuluja hakemuksesta enintään 500 €/henkilö.

Vaihdon keskeyttämisestä aiheutuneiden kulujen korvaamista on aina ensin tiedusteltava osallistujan matkavakuutuksen kautta.

Korvausta kuluista haetaan täyttämällä maksumääräyslomake, johon liitetään vapaamuotoinen hakemus ja tositteet kuluista. Korvausta on haettava 30 päivän kuluessa paluusta. Lomake löytyy Studentista.

Maksumääräyslomake liitteineen toimitetaan sähköpostitse miia.kanniainen@xamk.fi

Uusille ulkomaisille harjoittelujaksoille ei valtioneuvoston suosituksen mukaan tule lähteä.

 

Opiskelijoiden vakuutusturva etäopiskelussa

Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä.  Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta.

Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Lisätietoa vakuutuksista on Student-intranetissä.

 

OHJEITA HENKILÖKUNNALLE

Koronaviruksesta johtuvassa poikkeustilanteessa on annettu henkilökunnalle ohjeita etätyöskentelystä ja muista poikkeusjärjestelyistä. Ne löytyvät henkilöstön intranetistä (Staff).

 

VARAUTUMINEN JA TIEDOTUS XAMKISSA

Xamkissa koronasta johtuvaa poikkeustilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Koronavirukseen liittyvää toimintaa ja ohjeistusta johtaa johtoryhmä, toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen johdolla.

Xamk tiedottaa koronaan liittyvistä asioista toistaiseksi seuraavilla tavoilla:

 • ajankohtaistiedote 1-2 kertaa viikossa (Staff, Student, sähköposti henkilökunnalle ja opiskelijoille)
 • ohje verkkosivulla, Staffissa ja Studentissa

Xamkin henkilöstöä ja opiskelijoita varten on perustettu sähköposti korona@xamk.fi, jonne voi lähettää kaikkia koronaan liittyviä, Xamkin toimintaa koskevia, kysymyksiä.  Tähän osoitteeseen saapuneita viestejä lukevat eri yksiköiden edustajat arkipäivinä klo 8.00-18.00. Viesteihin pyritään vastaamaan viestin saapumisesta vuorokauden sisällä.

Lisää tietoa voi myös kysyä tarvittaessa

 • Henkilöstö: oma esimies
 • Opiskelijat Suomessa: seuraa Xamkin viestintää
 • Opiskelijat ulkomailla: kv-palvelut
 • Etäopetuksen järjestelyt: oma opettaja
 • Median yhteydenotot: toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

 

Hyödyllisiä verkkosivuja

 

 

Jaa sivu