Lehtori Tiina Rissanen on palkittu Digiope-palkinnolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Palkinnon hänelle toi kaksikielisenä ja kokonaan verkossa toteutettu opintojakso Hyvinvointiyrityksen talous.

Rissanen työskentelee Xamkin liiketalouden Mikkelin koulutusyksikössä. Hyvinvointiyrityksen talous on osa hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutuksen ydinopintoja, joiden aikana hankitaan hyvinvoinnin mittaamisen ja hyvinvointiliiketoiminnan perustaitoja. Opintojaksolla käsitellään mm. pk-yrityksen kirjanpitoon ja verotukseen liittyviä aiheita.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti:

“Hieno esimerkki toteutuksesta, josta on riisuttu kaikki turha ja taitavasti keskitytty siihen, mikä on olennaista. Kokonaisuus on helposti ymmärrettävä, siisti ja toimiva. Rakenne ja eteneminen on kuvattu selkeästi. Toteutus etenee loogisesti noudattaen osiosta toiseen toistuvaa mallia. Käyttöliittymä ja toteutus kokonaisuudessaan on viimeistelty.”

Toteutuksen vahvuuksia ovat myös selkeät ohjeet ja introvideot sekä monipuoliset sisällöt ja oppimismenetelmät. Oppimisalustalla jaettavien materiaalien käyttötapa ja yhteys toisiinsa on selvä. Käytetyt oppimismenetelmät tukevat toisiaan.

Opiskelijat korostivat perusteluissaan laadukkaita materiaaleja ja käytettyjä työskentelytapoja

“Opetuksessa on laadukkaat ja selkeät materiaalit. Opetus on toteutettu tehokkaasti, jolloin itse opiskelu toteutuu hyvin.”

“Ensin kurssimateriaaleihin tutustutaan itsenäisesti ja materiaaleja on monipuolisesti.
Tämän jälkeen on workshop, jossa kerrataan opittua tietoa yhdessä eri tavoin, kuten pienillä ryhmätöillä tai itsenäisillä tehtävillä. Lisäksi samaan aikaan oppilaat työstävät itsenäisesti kurssiin liittyvää ryhmätyötä, jolloin oppiminen on maksimoitu. Erittäin selkeä ja toimiva kurssi!”

Digiope-äänestyksellä digiopetuksen hyvät käytännöt esille

Digiope on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain erityisen onnistuneelle tavalle toteuttaa verkko-opetusta. Palkinto on yksi tapa nostaa esille hyviä käytäntöjä ja jakaa osaamista opettajien kesken. Palkinnon lisäksi jaetaan kaksi kunniamainintaa.

Lähtökohtana ovat opiskelijoiden tekemät ehdotukset palkitsemisen arvoisista verkko-opintojaksoista. Vuodelta 2021 ehdotuksia saatiin runsaasti, lähes 100. Mainituksi tuli 63 eri opettajaa ja/tai opintojaksoa. Palkinto myönnettiin nyt kymmenennen kerran. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta Digiope -raati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista. Tällä kertaa valintoja tehtäessä kiinnitettiin erityistä huomiota opintojaksototeutusten saavutettavuuteen.

Digiope-palkinnon lisäksi kaksi kunniamainintaa

Digiope 2021 -kunniamaininnan saivat lehtorit Katri Rissanen ja Leena Kosunen opintojaksosta Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö sekä lehtori Henry Lähteenmäki opintojaksosta Differentiaali- ja integraalilaskenta.

Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö on osa sairaanhoitajien toisen opintovuoden kliinisen hoitotyön kokonaisuutta. Opintojaksoon kuuluu verkossa tapahtuvan opiskelun lisäksi käytännön harjoittelua kampuksen minisairaalassa. Toteutuksessa on huomioitu myös eri tahdissa etenevät opiskelijat. Opiskelijoiden ohjaukseen ja oppimisen edellytysten rakentamiseen on panostettu. Raadin arvion mukaan toteutuksen erityisvahvuus onkin oppijakeskeisyys, joka tulee esiin monin tavoin. Lisäksi toteutuksella on onnistuttu jäsentämään valtava määrä sisältöä helposti lähestyttävällä ja oppimiseen kannustavalla tavalla.

“Selkeä aloitusnäkymä ja toistuva rakenne auttavat ison kokonaisuuden hahmottamisessa. Oppimistavoitteet ja ajankäyttösuunnitelma on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. Opintojakson suorittamiseen liittyvä info on kootusti omalla välilehdellään, joten aloitussivulta pääsee suoraan siihen osioon, mitä on tekemässä. Infomateriaaleissa on huomioitu erilaiset oppijat ja sisällöissä kiinnitetty huomiota saavutettavuuteen. Opiskelijaa ohjataan ja tuetaan mm. esimerkkiaikataulujen, kannustavien viestien, suoritusten seurannan ja itsearvioinnin tuen kautta. Toteutukselta välittyy opiskelijaa tsemppaava asenne. “

Opiskelijat arvostivat erityisesti opintojaksoalustan loogisuutta ja selkeyttä sekä mielenkiintoisia potilas-caseja ja tehtäviä. Opettajien koettiin kulkevan opiskelijoiden vierellä. Heidän innostunut asenteensa motivoi myös opiskelijoita ja ilmapiiri koettiin hyväksyväksi ja kannustavaksi.

Differentiaali- ja integraalilaskenta on kyberturvallisuuden koulutuksen opintojakso, joka on suunnattu toisen vuoden insinööriopiskelijoille. Opintojakso on osa turvallisten palvelujen kokonaisuutta. Tämä toteutus teki vaikutuksen yksinkertaisuudellaan ja selkeydellään. Raati perusteli valintaansa seuraavasti:

“Hyvä esimerkki opettamisen tavasta, jossa ensin näytetään, miten opittava asia tehdään ja sitten harjoitellaan. Toteutus on insinöörimäisen riisuttu. Rakenne on erinomaisen selkeä ja hyödyntää välilehtiformaatin mahdollisuuksia. Kaikki opintojakson suorittamisen kannalta olennaiset tiedot löytyvät ensimmäiseltä sivulta. Oman edistymisen seuranta hyvin avattu. Opettaja on nähnyt paljon vaivaa, että on saanut tehtyä sellaisia tehtäviä, joista opiskelijat pitävät. Opettamisen tueksi on löydetty sopivat työkalut ja käytetty niitä toimivasti yhteen ja lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Tämä toteutus keskittyy olennaiseen ja tekee sen onnistuneesti.”

Opiskelijoiden perusteluissa korostui laskutehtävien huolellinen läpikäyminen verkkoluennoilla ja mahdollisuus palata opetuksessa käsiteltyihin asioihin luentotallenteen avulla. Kaikki oppimistehtävien ratkomiseen tarvittava materiaali oli verkossa saatavilla. Tärkeäksi koettiin myös laskutehtävistä saatu välitön palaute

“Stack- systeemi jolla tehtävät oli tehty toimi hyvin, antaen palautetta tehtävistä kun niitä teki.”

 

 

Lisätietoja Digiope –palkinnosta:

E-kampuksen blogi: http://blogit.xamk.fi/ekampus/vuoden-verkko-opetusteko/

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Opetuksen kehityspäällikkö Sini Jussila
p. 044 702 8362 Sini.jussila@xamk.fi
Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola
p. 044 702 8490, mirva.pilli-sihvola@xamk.fi