Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut terveydenhoitaja (YAMK) Katarina Kuitunen tuotti opinnäytetyönään moniammatillisen yhteistyön tietojohtamista käsittelevän oppaan. Opinnäytetyö ja sen osana oleva opas ovat saatavilla Theseuksessa.

Moniammatillisen yhteistyön onnistuminen edellyttää hyvää johtamista ja organisaation resurssien ja osaamisen kartoittamista. Oppaassa tuodaan esille niitä seikkoja, jotka huomioimalla onnistutaan moniammatillisessa yhteistyössä ja sen johtamisessa.

Opas on tarkoitettu moniammatillisen yhteistyön johtajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Moniammatillinen yhteistyö parantaa potilastyötä, palvelujen saatavuutta ja päätöksentekoa

Kuitusen opinnäytetyön taustalla on nykyajan SOTE-palveluiden hajanaisuus, jonka takia palvelujen saatavuuden parantamisessa korostuu moniammatilliseen yhteistyö.

SOTE-uudistuksen tavoitteena onkin taata asiakkaille oikeita palveluja oikeaan aikaan. Tähän ei yksi ammattiryhmä pysty, vaan tarvitaan moniammatillisia palveluja.

Näiden palvelujen järjestäminen puolestaan edellyttää organisaation resurssien ja osaamisen tunnistamisen.

”Tieto on organisaation tärkein voimavara. Tieto pitää saada maksimaaliseen käyttöön, sitä pitää jatkuvasti kehittää ja se pitää myös varastoida jatkokäyttöä varten. Tiedolla johtaminen toimii perusedellytyksenä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa”, Kuitunen sanoo.

Organisaatiossa kannattaa panosta tietojohtamiseen ja moniammatillisuuden kehittämiseen

Opinnäytetyössään Kuitunen selvitti kommunikaation, johtajuuden ja päätöksenteon merkitystä moniammatillisessa yhteistyössä.

Onnistunut moniammatillinen yhteistyö vaatii loogista hierarkiaa ja tehokasta kommunikointia organisaatiossa ja yli organisaatiorajojen. Perinteisen yhden johtajan mallin sijaan toimivampi ratkaisu on usein jaettu johtajuus. Tehokkuuden lisäksi jaettu johtajuus vähentää yhden ihmisen työtaakkaa vaikeissa työolosuhteissa.

”Tieto ei vähene jakamalla, vaan päin vastoin. Tiedolla johtaminen merkitsee oikeaan tietoon perustuvia toimintatapoja, joilla kehitetään organisaation toimintaa ja tuetaan päätöksentekoa. On tärkeä kerätä yhteen ihmiset, joilla on tarvittava erityisosaaminen ja sen pohjalta luoda uutta tietoa. Tärkeää on myös, miten tietoa hyödynnetään ja sovelletaan päätöksenteossa”, Kuitunen toteaa.

Moniammatillisen yhteistyön onnistuminen kuvastaa organisaation onnistumista

Opinnäytetyössään Kuitunen selvitti, että vuorovaikutuksen ja kommunikaation tulisi olla vakiintunutta organisaatiossa ja niiden onnistuminen on suoraan yhteydessä organisaation onnistumiseen. Yhteistyöllä pyritään yhdistämään toimijoiden osaaminen ja voimavarat.

Moniammatillisen työryhmän johtamisella edistetään verkoston toimivuutta ja vahvistetaan sen kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet. Organisaatioissa, joissa moniammatillinen yhteistyö on vakiintunutta, on vähemmän sairaspoissaoloja ja epäasiallista käytöstä työntekijöiden keskuudessa.

”Tehokas moniammatillinen yhteistyö ei pelkästään paranna potilastyötä vaan luo myös tukevan pohjan positiiviselle ja menestyksekkäälle yhteistyölle”, Kuitunen summaa opinnäytetyönsä tulokset.

 

Lisätietoja

Katarina Kuitunen
Terveydenhoitaja (YAMK)
044 988 5009
kuitunen.katarina@gmail.com