Xamkissa syksyllä ja keväällä aloittaneiden opiskelijoiden mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut melko hyvin tai erittäin hyvin. AMK-opiskelijoiden mielestä myös yhteistyö  opiskelijoiden kanssa sujuu ja heitä kuunnellaan ja kannustetaan.

Opiskelijat arvioivat olevansa tyytyväisiä opiskelijoita ja aikovat jatkaa opintojaan tutkintoon saakka. AMK-opiskelijoiden tyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla kolmen lukuvuoden ajan. Myös YAMK-opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskelijoita ja 98 % aikoo jatkaa opintojaan tutkintoon saakka.

Tulokset selviävät vuoden 2021 lopussa ja keväällä 2022 tehdystä tulokyselystä. Sillä kerätään tietoa opintojen aloittamiseen liittyvästä perehdytyksestä, koulutuksen ilmapiiristä, opiskelijatutoroinnista ja opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Kysely tehdään kaikille uusille AMK- ja YAMK-opiskelijoille.

 

Kuva: henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen yhteistyö sujuu hyvin.
Kuva: YAMK-opiskelijat arvioivat olevansa tyytyväisiä opiskelijoita.

Myös kehittämiskohteita löytyy

Kyselyssä kartoitetaan myös kehittämiskohteita. AMK-opiskelijoiden osalta kehittämiskohteita on opiskelijatutorointi. Tutoroinnin kehittämiseksi toivottiin eniten tutoroinnin lisäämistä sekä enemmän yhteistä tekemistä tutoreiden johdolla.

AMK-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihin ja tyytyväisyys on pysynyt samana kolmen lukuvuoden ajan. Yleisimpiä tyytymättömyyden syitä ovat opiskelutehtäviin liittyvät haasteet, kuten epäselvät tehtävänannot, haastava aikataulutus tai liiallinen tehtävien määrä, epävarmuus omasta pärjäämisestä ja opintojen etenemisestä. Tyytymättömyyttä aiheuttaa myös yksittäisiin opintojaksoihin liittyvät asiat, kuten opintojakson selkeys, asiasisältö tai opetusmenetelmät:

“Osan tehtävistä ohjeet ovat epäselvät, hirveästi tehtäviä päällekkäin ja kaikilla deadlinet samoihin aikoihin, joten aikataulutus on hankalaa”

“koen paljon paineita suoriutua. Se ei ole koulun vika, mutta se ehdottomasti haittaa keskittymistä, kun on epävarma itsestään.”

Tyytymättömyyttä YAMK-opiskelijoissa aiheuttaa kiireiset aikataulut, tehtäviin liittyvät asiat sekä opintojen, työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet.

 

 Kyselyssä selvitettiin suositteluhalukkuutta

Kyselyssä selvitettiin myös uusien opiskelijoiden suositteluhalukkuutta, jota mitataan NPS-luvulla. AMK-opiskelijoiden NPS-luku oli 27, mikä on edelliskertaa hieman heikompi. YAMK-opiskelijoiden suositteluhalukkuus oli puolestaan noussut edellisestä kerrasta. NPS-luku oli 46, edellisenä lukuvuonna 42.   NPS-asteikolla tulos 0–50 on hyvä, tulos 50–70 on erinomainen ja tulos 70–100 on maailmanluokkaa.

Avoimien palautteiden mukaan opiskelijat ovat valmiita suosittelemaan Xamkia opiskelupaikkana, koska opetus on laadukasta ja opettajat loistavia. Myös opiskeltavien alojen monipuolisuus sai runsaasti mainintoja, kuten, samoin hyvä ilmapiiri.

”Hyvää, ihmisläheistä opetusta. Hyvät tilat, innostavat opettajat.”
”Opettajat ja henkilökunta ovat olleet huippuja”
”Mielestäni opetus on laadukasta ja joustavaa.”

 Tulokysely lyhyesti  

Tulokyselyssä on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa kysytään tietoa opiskelun aloittamiseen liittyvästä

  • perehdytyksestä
  • koulutuksen ilmapiiristä
  • opiskelijatutoroinnista
  • opiskelijoiden tyytyväisyydestä.

Toisessa osassa kysytään tietoa viestintään, markkinointiin ja imagotekijöihin liittyvistä asioista.

Tulokyselyyn vastaavat kaikki tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja polkuopiskelijat. Kysely tehdään ensimmäisen lukukauden aikana sekä syksyllä että keväällä aloittaneille opiskelijoille.

Arviointiasteikko on: 1 = erittäin huono, 2 = melko huono, 3 = ei huono eikä hyvä, 4 = melko hyvä, 5 = erittäin hyvä.

Lukuvuoden 2021–2022 kyselyssä​​​​​​​

  • AMK-opiskelijoista kyselyyn vastasi 1497, ja vastausprosentti oli 63
  • YAMK-tutkintoa suorittavien osalta vastaajia oli 366, ja vastausprosentti oli 53
  • Kokonaistulokset ovat kaikissa koulutuksissa hyviä, eikä koulutusten välillä ollut suuria eroja.

 

Lisätiedot

Kivelä Marjaana
Laatupäällikkö