Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa palvelumuotoilun ylempää AMK-tutkintoa opiskellut Pirjo Saravirta tutki opinnäytetyössään palvelumuotoilun mahdollisuuksia opinto-ohjauksen kehittämisessä. Tavoitteena oli selvittää, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää opinto-ohjauksessa. Työssä tarkasteltiin muun muassa opinto-ohjauksen vaikutusta läpäisyasteeseen, opiskelijan motivoitumiseen sekä perhetaustojen vaikutusta opintojen etenemiseen.

Palvelumuotoilun käyttäjäkeskeinen näkökulma ja käyttäjäymmärrys saavutettiin osallistamalla opiskelijat yhteiskehittämiseen kyselyiden ja työpajojen avulla. Tutkimukseen osallistui Lappeenrannasta ja Imatralta tekniikan koulutusalalta yhteensä 123 opiskelijaa ja lisäksi viisi opinto-ohjaajaa. Opinnäytetyöhön liittyvä kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusaineisto kerättiin kevään ja kesän 2017 aikana. Työpajat opiskelijoiden kanssa toteutettiin syksyllä 2017.

Tuloksena käyttäjäkohtaiset opinto-ohjauspolut

Työn tuloksena määriteltiin kolme käyttäjäprofiilia perustuen opiskelijoiden opinto-ohjaustarpeeseen: haastavat opiskelijat, perusopiskelijat, lahjakkaat opiskelijat. Kullekin profiilille määriteltiin tyypilliset taustatekijät ja mittarit. Haastavien opiskelijoiden kohdalla keskeisimmät mittarit olivat keskeneräiset kurssit ja poissaolojen määrät.

Käyttäjäprofiileille luotiin myös tulevaisuuden skenaariot, joiden pohjalta luotiin käyttäjäkohtaiset, palvelumuotoillut opinto-ohjauspolut. Palvelupolkuun liittyvissä palvelutuokioissa ja kontaktipisteissä pyrittiin huomioimaan digitalisaation hyödyntäminen ja mahdollisuudet sujuvoittaa opinto-ohjausta.

Työn tuloksena oli myös, että rutiininomaisten toimintojen digitalisoiminen vapauttaa aikaa haastavimpien opiskelijoiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Henkilökohtainen opinto-ohjaus on yhä enenevässä määrin saamassa rinnalleen digitaalisia ohjausmenetelmiä. Kontaktoinnin nopeus, helppous ja monikanavaisuus nousevat keskiöön.

Vanhempien koulutus vaikuttaa nuoriin jo varhaisessa vaiheessa

Tutkimustyöstä saatu tieto tukee hyvin työssä käytettyä lähdeaineistoa. Havaintona oli, että vanhempien koulutustaustan vaikutus nuoriin alkaa näkyä jo varhaisessa vaiheessa. Keskeneräiset kurssit ja opintojen pitkittyminen liittyvät motivaatio-ongelmiin ja elämänhallintataitojen puutteeseen.

Heikko opiskelumenestys johtuu myös puutteellisista opiskeluvalmiuksista. Poissaolojen määrällä ja kesken jääneillä kursseilla on selkeä yhteys opintojen etenemiseen.

Opiskelijalle tärkeä tietää oman opiskelun kokonaisuus

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että palvelumuotoilun merkitys korostuu siinä, että opinto-ohjaukseen voidaan muotoilla kullekin opiskelijaryhmälle sopiva palvelupolku käytettävissä olevista palvelukeinoista. Opiskelijan tiedossa on oltava oman opiskelun kokonaisuus, suoritetut kurssit, tehdyt ja jäljellä olevat tehtävät sekä mahdolliset rästit.

Lisäksi organisointi, seuranta, lukujärjestyssuunnittelu ja parempi tiedottaminen lisäävät opiskelun hallintaa. Opetus tulee organisoida siten, että opiskelijalla on jatkuvasti tekemistä, eikä turhauttavia ja epätietoisuutta aiheuttavia taukoja ja niin sanottuja hyppytunteja tule.

Opetushallituksen julkaisemassa Läpäisyn tehostamisohjelman tiivistelmässä Jukka Vehviläinen kirjoittaa: ”Läpäisy ei ole mitään rakettitiedettä. Kun henkilökunta ja opiskelijat kohtaavat toisensa ihmisinä ja ovat ihmisiksi, niin sillä päästään jo pitkälle. Hyvään läpäisyyn liittyy usein suvaitsevaisuuden, yhteistyön ja toisen kunnioittamisen eepos. Ihmisten parhaat mahdolliset puolet saadaan esille, kun heitä kohdellaan parhaalla mahdollisella tavalla.” Hyvän tekemistä ei saa uhrata tehokkuudelle.

Lisätiedot

Pirjo Saravirta opinto-ohjaaja, palvelumuotoilija (YAMK) 21.12.2017 lähtien
040 830 9436, pirjo.saravirta (at) edusampo.fi

 

Mitä palvelumuotoilu on?

Palvelumuotoilu on tämän päivän ilmiö. Tämä ilmiö nousee näkyvästi esille yritysmaailmassa, tosin sen voi kohdata yhä enenevässä määrin myös oppilaitosympäristössä. Oppilaitokset ovat alkaneet palkata palvelumuotoilijoita suunnittelemaan toimintojensa järkevöittämistä, sujuvoittamista, tehostamista sekä kiinnostavuutta.

Mitä palvelumuotoilu sitten oikein on? Palvelumuotoilu on toiminnan muotoilemista ja systemaattinen tapa kehittää jatkuvasti ja käyttäjälähtöisesti palveluita. Palvelumuotoilu on prosessi, joka elää koko ajan. Palvelumuotoilijat luovat uudenlaisia ratkaisuja, jotka parantavat olemassa olevia toimintoja. Muotoilussa työn lopputulos on designia tai muotoilua. Palvelumuotoilussa työn lopputulos on palvelua tai kokemus palvelusta, kokemuksen tuottamista. Palvelukokemus rakentuu palvelupolusta, palvelutuokioista ja palvelun kontaktipisteistä.