Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa väestöllinen huoltosuhde ja kasvava alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus. Nuorten hyvinvointia ja osallisuutta vahvistamalla voidaan selättää näitä uhkakuvia. Hyvinvoivat nuoret ovat Suomenkin tulevaisuuden tekijöitä. Nuorisotutkimusta tarvitaan, jotta saadaan oikeaa tietoa nuoriin liittyvän päätöksenteon pohjaksi.

Kaksi nuorisotutkimuksen vahvaa toimijaa yhdistävät voimansa Mikkelissä, kun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja Nuorisotutkimusseura järjestävät yhdessä valtakunnalliset Nuorisotutkimuspäivät 7.-8.11. Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto ovat mukana tukemassa tapahtumaa.

Nuoret osallisiksi yhteiskuntaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimiva Juvenia on edistänyt nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vuodesta 2008 lähtien.

-Tutkimuksen ja kehittämistyön yhdistämisessä Juvenia on Suomen suurin ja johtava toimija. Teemme Juveniassa tutkimusta esimerkiksi siitä, mikä sitoo nuoria kotipaikkaansa, millaisina palvelut näyttäytyvät heille ja miten he haluaisivat vaikuttaa asioihin, kertoo Juvenian johtaja Jussi Ronkainen.
– Tutkimusten mukaan yksinäisyys ja kiusaaminen voivat olla todella traumaattisia kokemuksia lapsille ja nuorille. Nämä kokemukset voivat syrjäyttää yhteiskunnasta. Pyrimme estämään tätä esimerkiksi kehittämällä yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä. Nuorten vähäisestä liikkumisesta puhutaan paljon, mutta yhteiskuntatieteellistä liikuntatutkimusta on vähän. Tutkimme esimerkiksi nuorten uusia liikkumisen muotoja, liikunnan esteitä ja mahdollisuuksia.

Nuorisotutkimus on monitieteellistä tutkimusta, jossa painottuvat muun muassa nuorten elinoloihin, arvoihin ja asenteisiin liittyvä seurantatutkimus sekä nuorisokulttuurien tutkimus, kulutustutkimus, syrjäytymisen, koulutuksen ja nuorisotyön laadun tutkimus.
– Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on poikkeuksellisen laajaa, laadukasta ja hyvin organisoitua nuorisotutkimusta, Ronkainen korostaa.

Nuorisotutkimuspäivien teemana on nuorten kansalaisuus

Tämän vuoden Nuorisotutkimuspäivillä nuoruutta tarkastellaan kansalaisuuden ja siihen liittyvien tekojen, hiljaisuuksien ja tulkintojen kautta. Kansalaisuuteen kuuluvat esimerkiksi ympäristöön tai globaaliin vastuuseen liittyvät kysymykset, kuluttajuus, digitaalisuus ja erilaiset aktivismin muodot.

Monet nuoret päätyvät joko vapaaehtoisesti tai vastoin tahtoaan kansalaisuuden hiljaisiin marginaaleihin, reuna-alueille. Myös heidän kansalaisuutensa on merkittävää. On tärkeää huomioida myös nuorten ja yhteiskunnan valtarakenteiden välinen suhde. Millaiseen kansalaisuuteen nuoria ohjataan, kuinka kauas nuorten ääni kantaa ja millaisia vaikutuksia nuorten kansalaisten teoilla on?

– Nuorissa on valtavasti potentiaalia. Kuten nobelisti Bengt Holmström on tiivistänyt, nuoret keksivät sellaista, mitä vanhemmille ei tulisi mieleenkään. Tätä resurssia ei pidä hukata. Nuorten kasvua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pitäisi tukea jo varhaisessa vaiheessa ja rakenteiden tulisi taipua uusiin tapoihin toimia, Ronkainen painottaa.

Nuorisotutkimuspäivät järjestetään 7.-8.11.2019 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella (Patteristonkatu 3).

Ohjelma:

https://www.xamk.fi/tapahtumat/nuorisotutkimuspaivat-7-8-11/

Tietoa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta:

  • Työtä tehdään hankkeissa ja asiantuntijapalveluina eri organisaatioille
  • Hankkeissa työskentelee 30 henkilöä
  • Hankkeiden (20) kokonaisvolyymi 6 miljoonaa euroa
  • Rahoittajina ovat mm. Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, rakennerahasto-ohjelmat (ESR, EAKR, Maaseuturahasto), Erasmus+, Erasmus+ Sport ja Central Baltic -ohjelmat
  • Asiantuntijapalveluiden (tutkimus- ja koulutuspalvelut) asiakkaina ovat muun muassa Opetushallitus, aluehallintovirastot, Helsingin, Turun ja Lahden kaupungit

Lisätietoja:

Jussi Ronkainen
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
P. 050 312 4983
jussi.ronkainen@xamk.fi