Suomalaisten elintarvikkeiden viennin osaamista halutaan kohentaa valtakunnallisella hankkeella. Mukana on neljä ammattikorkeakoulua, jotka lisäksi kokoavat laajan verkoston työelämän ja elintarvikealan asiantuntijoista sekä elintarvikealaa ja -vientiä tukevista organisaatioista.

Suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä vain noin 13 prosenttia toimii kansainvälisillä markkinoilla, ja vientiä harjoittavilla pk-yrityksilläkin viennin osuus liikevaihdosta on 5-10 prosenttia. Yhä useammalla elintarvikealalla toimivalla pk-yrityksellä on mahdollisuus tavoitella myös vientimarkkinoita, ja jo vientiä harjoittavat olisi saatava kansainvälistymään entistä laajemmin. Useilla eri tahoilla on tunnistettu ja tuotu esiin tarve saada uutta osaamista ja ammattilaisia elintarvikealan vientiin. Suomesta on puuttunut elintarvikeviennin osaamisen kehittämistä tukeva koulutus.

Neljä ammattikorkeakoulua on tarttunut tähän haasteeseen ja käynnistänyt Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen (vv. 2018-2019). Tavoitteena on lisätä pk-yritysten vientiosaamista ja innostaa yrityksiä näkemään uudenlaisia vientimahdollisuuksia maailmalla. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja sen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan ammattikorkeakoulutasoisen erikoistumiskoulutuksen kriteerit täyttävä koulutus, joka perustuu elintarviketoimialan erityistarpeisiin ja lähtökohtiin. Koulutusohjelmalla on vahva kytkentä työelämään. Koulutus onkin tarkoitettu ensisijaisesti kasvuhakuisille elintarvikealalla toimiville pk-yrityksille ja elintarvikealan osaamista omaaville henkilöille, joilla on soveltuva, vähintään amk-tasoinen tutkinto tai vankka kokemus elintarvikealalta ja jotka haluavat kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi.

Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma toteutetaan kaksi kertaa hankkeen aikana. Ensimmäinen ohjelma alkaa Mikkelissä lokakuussa 2018 ja toinen ohjelma Oulussa tammikuussa 2019.

Hankkeessa toteutetun elintarvikeviennin koulutusohjelman pilotoinnin ja siitä saatujen kokemusten pohjalta haetaan lupaa toteuttaa vastaava koulutusohjelma ammattikorkeakoulutasoisena erikoistumiskoulutuksena vuodesta 2020 alkaen.

Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen kick off -tilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.4.2018 klo 13.30-16 Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä Helsingissä.

 

Lisätietoja:

Merja Ryökäs, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, puh. 040 7375 407, merja.ryokas@xamk.fi