Kevään 2023 opiskelijakyselyn tuloksien mukaan Xamk on monipuolinen, innostava ja mielenkiintoinen 

Tammikuussa opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden mielestä Xamkin vahvuutena on yhteistyö opiskelijaryhmän ja henkilöstön kanssa. Opiskelijat pitävät Xamk tarjoamia opiskelumahdollisuuksia kiinnostavina. YAMK-opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä opiskelijoita ja kokevat opintojensa alkaneet erittäin hyvin. YAMK-opiskelijoiden suositteluhalukkuus on korkea ja he pitävät opetusta tasokkaana. 

Tulokset selviävät keväällä 2023 tehdystä tulokyselystä.   

 

Opinnot ovat alkaneet hyvin

YAMK-opiskelijoiden osalta opinnot olivat alkaneet erittäin hyvin. ”Koen opintojeni alkaneen hyvin” väittämään vastasi erittäin hyvin ja melko hyvin 91 %.  Erityisen tyytyväisiä he ovat saamiinsa ohjeisiin ja opastukseen ja opintojen aloituspäivistä koettiin olleen hyötyä. 

AMK-opiskelijoiden osalta “Koen opintojeni alkaneen hyvin”-väittämään vastasi erittäin hyvin ja melko hyvin 77 %. Osa opiskelijoista oli kokenut opintojen alun sekavaksi. Esimerkiksi monet uudet tietojärjestelmät ja viestintäkanavat ja tavat olivat aiheuttaneet sekavuuden tunnetta.  

Opinnot ovat AMK ja YAMK polkuopiskelijoilla alkaneet myös hyvin ”Koen opintojeni alkaneen hyvin” väittämään 86 % vastasi tämä kuvaa erittäin hyvin tai melko hyvin. 

 

Opintojen ohjaus ja opintojen eteneminen ovat hyvällä tasolla ja yhteistyö opiskelijaryhmän ja henkilökunnan kanssa sujuu hyvin 

YAMK-opiskelijoiden osalta väittämän “Yhteistyö henkilöstön kanssa sujuu hyvin” mediaani oli 5 ja erittäin hyvin tai melko hyvin vastaajia oli 94 % vastaajista ja AMK-opiskelijoiden osalta 82 % vastaajista.   

Yhteistyö opiskelijaryhmän kanssa sujuu hyvin AMK-opiskelijoiden osalta. Erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 83 % vastaajista ja YAMK-opiskelijoiden osalta 82 %.  

YAMK opiskelijat ovat tietoisia osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Väittämän ”Olen tietoinen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT/HOT)” erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 82 % vastaajista.    

 

Etenkin YAMK opiskelijat kokevat pärjäävänsä hyvin opiskelutaidoillaan korkeakouluopinnoissa. Väittämän ”Pärjään opiskelutaidoillani korkeakouluopinnoissa” erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 87 % vastaajista.   

Moni opiskelija kertoi olevansa hyvin tyytyväinen opintojen ohjaukseen ja sen saatavuuteen. Kehittämistoiveitakin esitettiin, esimerkiksi ohjauksen määrän lisääminen edelleen ja entistä selkeämpien vastausten saaminen opintoja koskeviin kysymyksiin sekä opintojen nopeuttamisen ja hyväksilukukäytäntöjen selkiyttäminen.  

 

AMK-opiskelijoista opiskelijatutorointia oli hyödyntänyt 20 prosenttia  

AMK-opiskelijoista tutorointia oli hyödyntänyt 20 prosenttia (147 vastaajaa). ”Opiskelijatutorointi on auttanut minua” väittämään erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 76 % vastaajista.  

  

Brändi on hyvällä tasolla, Xamk tarjoaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia ja opetusta pidetään tasokkaana  

Väittämään “Tarjoaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia” 85 % AMK-vastaajista vastasi erittäin hyvin tai hyvin ja YAMK-vastaajista 88 %. YAMK-opiskelijoiden osalta hyvän arvion sai myös ”Opetus on tasokasta”, 87 % vastasi, että tämä kuvaa erittäin hyvin tai melko hyvin. 

AMK-opiskelijoiden osalta koko kyselyn matalimman arvion sai opiskelupaikkakunnan houkuttelevuus. Mediaani oli 3. Tässä väittämässä oli eniten niitä, jotka vastasivat melko huonosti tai erittäin huonosti. Heitä oli, yhtensä 19 %.  Eniten en osaa sanoa vastauksia oli väittämässä ”Erottuu edukseen muista ammattikorkeakouluista”, joita oli 23 %.  Paljon eri en osaa sanoa vastauksia oli myös väittämässä ”Tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia”, joita oli 16 %.  

YAMK-opiskelijoiden osalta opiskelupaikkakunnan sijainnin sopivuuteen ja opiskelijapaikkakunnan houkuttelevuuteen vastasi yli puolet en osaa sanoa.   

AMK-opiskelijoiden mielestä Xamkia kuvaavat parhaiten adjektiivit monipuolinen, innostava ja mielenkiintoinen.  

YAMK-opiskelijoiden mielestä Xamkia kuvaa parhaiten adjektiivi moderni. Myös monia muita adjektiiveja käytettiin, kuten pöhisevä, notkea ja edistyksellinen.  

 

Opiskelijat suosittelisivat koulutustaan muille 

AMK-opiskelijoiden osalta väittämän “Miten todennäköisesti suosittelisit koulutustasi ystävällesi tai tuttavallesi” = Net promoter score, eli NPS oli 27. YAMK-opiskelijoiden NPS oli 45 ja polkuopiskelijoiden 48. 

AMK-opiskelijat arvostavat koulutuksessaan opettajia ja hyvää opetusta, mahdollisuutta opiskella työn ohessa ja opintojen mielenkiintoisuutta ja monipuolisuutta. Ei-suosittelijat esittivät kehittämiskohteiksi lähiopetuksen määrän lisäämistä ja opetuksen laadun vaihtelun vähentämistä. 

YAMK-opiskelijat suosittelevat koulutustaan sen hyvän sisällön vuoksi, koska se sopii työn ohella opiskeluun tai koska opintojen alkuun on heidän mielestään helppo päästä mukaan.  

AMK ja YAMK Polkuopiskelijat suosittelevat koulutustaan, koska pitävät opetusta ja opettajia hyvinä ja ylipäänsä koska opinnoissa kaikki on toiminut hyvin. 

 

Tulokysely lyhyesti 

Täysin uusittu tulokysely oli avoinna tammikuussa aloittaneille opiskelijoille maalis-huhtikuun aikana.  Vastausprosentti hyvällä tasolla: Kyselyyn vastasi yhteensä 890 opiskelijaa, joka on 68 prosenttia läsnä olevista opiskelijoista. AMK-opiskelijoiden vastausprosentti oli 80 %, YAMK-opiskelijoiden 66 % ja polkuopiskelijoiden 46 %. 

Kyselyn avulla kerätään tietoa: 

  • opintojen aloittamisesta 
  • opintojen ohjauksesta ja etenemisestä 
  • opiskelijatutoroinnista 
  • opintojen viestintäfoorumeista 
  • suositteluhalukkuudesta sekä 
  • Xamkin brändistä 

Tulokyselyyn vastaavat kaikki tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja polkuopiskelijat. Kyselyyn vastataan ensimmäisen lukukauden aikana ja se toteutetaan anonyymisti.  

Kyselyn arviointiasteikko oli 5 = erittäin hyvä, 4 = melko hyvä, 3 = ei hyvä eikä huono, 2 = melko huono, 1 = erittäin huono, ja en osaa sanoa vastausvaihtoehto, jota ei otettu mukaan keskiarvolaskentaan. 

 

Lisätietoja kyselystä
Marjaana Kivelä
Laatupäällikkö 

etunimi.sukunimi@xamk.fi