Heikoimmat keskiarvot olivat väittämissä 

  • koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä (2,3) 
  • kansainvälistymistäni tuetaan (2,8)  
  • olen saanut riittävästi tietoa AHOTista” (3,0) 

Parhaimmat keskiarvot olivat 

  • osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina (4,3) 
  • työskentelyilmapiiri tukee opiskelua ja oppimista (4,0) 
  • opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuu omista opinnoistaan (4.0) 
  • saan valmiuksia uusien tietojen ja taitojen oppimiseen (4,0) 
  • voin nopeuttaa opintojani (4,0) 

Oppimisilmapiiriä ja työskentelyolosuhteita koskien eniten avoimessa palautteessa toivottiin verkko-opintojen lisäämistä ja niiden sisältöjen ja toteutusten kehittämistä. Ohjauksen osalta eniten mainintoja oli hopsiin ja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen panostamisessa. Koulutuksen kehittämisestä kysyttäessä esille nousivat useimmin toiveet saada paremmin tietoa opintoihin liittyvistä aikatauluista sekä toiveet laajemmasta opintotarjonnasta tai valintamahdollisuuksista. Lisäksi esille nousi palaute siitä, että eri opintojaksojen vaativuuden ja sitä myötä työmäärän koetaan vaihtelevan paljon.   

Koulutuksen kehittämiskyselyyn vastaavat vuosittain opintojen puolivälissä olevat, AMK- tai YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat. Vuoden 2018 kysely oli avoinna lokakuussa ja siihen vastasi yhteensä 68 YAMK-tutkinto-opiskelijaa 13 eri YAMK-koulutuksesta. Tuloksia ei julkaista niistä koulutuksista, joiden vastaajamäärä oli alle viisi, mutta ne ovat mukana Xamkin kokonaistuloksissa. Alle viiden vastaajan koulutuksia oli 8 ja niitä, joista ei ollut lainkaan vastauksia oli 14.   

Kyselytuloksia käsitellään ja mahdollisista Xamk-tason kehittämistoimenpiteistä päätetään Xamkin opetuksen johtoryhmässä. Kun koulutuksen vastaajamäärä ylittää viisi, tarkempia koulutuskohtaisia tuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään koulutuksissa sekä yhdessä opiskelijoiden kanssa kehittämisfoorumeissa. 

Kysymykset on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen ja ”en osaa sanoa” -vastausvaihtoehto, jota ei ole otettu mukaan keskiarvolaskennassa.