Hankkeessa tutkitaan miesten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä alueellisia eroja

tavoitteet

Hankkeen pääidea on tarttua väestön terveyserojen kannalta haastavimpaan ryhmään, rakennemuutosalueen syrjäytymisriskin piirissä oleviin miehiin. Hankkeessa tutkitaan miesten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä alueellisia eroja. Näitä tutkimustuloksia hyödyntäen kehitetään yhteisöllisiä menetelmiä miesten terveyskäyttäytymisen tukemiseen. Interventioita kehitetään yhteistyössä THL:n Terveyden edistämisen kuntatuki -hankkeen ja kolmannen sektorin kanssa. Hanke tuottaa uutta tietoa alueellisen tiedon hyödyntämisestä terveyden edistämisessä sekä uusia interventiomalleja.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tietoa aiemmasta tutkimustiedosta ja hyvistä käytännöistä, joita soveltamalla voidaan tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti miesten terveyskäyttäytymistä. Tunnistaa alueelliset erityispiirteet maakunnan sisäisten erojen tasolla suhteessa muuhun Suomeen.

toimenpiteet

Hankkeessa hyödynnetään geospatilaasia tilastomenetelmiä miesten terveyteen, päihteiden käyttöön ja tupakointiin liittyvien tekijöiden alueellisessa selittämisessä. Tutkimuksellinen osuus toteutetaan yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa. Tuloksia hyödynnetään kohdealueiden valinnassa ja yhteisöllisten menetelmien kehittämisessä. Interventiot kohdennetaan alueellisten tarpeiden mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatietoon perustuvan tunnistetun ongelmallisen alueen miesten valikoimista kohderyhmäksi ja paikallisten selittävien tekijöiden hyödyntämistä interventiossa. Paikallisesti erityispiirteitä tuottavat tekijät voivat liittyä palveluiden läheisyyteen, työpaikkojen sulkemiseen tai päihteiden tarjontaan.

tulokset

Miesten päihteiden käyttö ja tupakointi vähenee ongelmallisilla alueilla.
Vähemmän masennusta kahden kuluessa irtisanomisesta.
Tehokkaammat menetelmät miesten terveyden edistämiseen. Erityisesti alueellisuus nähdään oleellisena osana toimenpiteiden kohdentamisessa, jolloin toimenpiteet kohdistuvat tehokkaammin kuin tilanteessa, jossa alueellista kohdentamista ei tehdä.
Uutta tietoa terveyden edistämisestä aiemmin hyödyntämättömiin tai heikosti hyödynnettyihin aluetutkimuksen menetelmiin perustuen.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, yliopettaja Marja-Leena Kauronen, 044 702 8441, marja-leena.kauronen@xamk.fi

Faktat

Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edistämisessä

01.01.2014 – 31.10.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mm. Sotek-säätiö, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys (Kakspy)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 320 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 320 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Asiasanat