Bioli – Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon -hanke kehittää ja testaa uusia kaupallistettavia biohiilituotteita ja -sovelluksia sekä luo konkreettisia edellytyksiä uuden biohiileen perustuvan liiketoiminnan syntymiselle Etelä-Savoon.

Biohiilestä uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon

Etelä-Savossa on mahdollista edistää biohiileen perustuvaa liiketoimintaa. Maakunnassa on runsaat metsävarat, joiden käyttöä on mahdollista lisätä etenkin metsäteollisuuden käytön yli jäävien jakeiden osalta. Mikkelissä on tehty jo useamman vuoden ajan aktiivisesti biohiileen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä sekä liiketoiminnan edistämistä. Energiakäytön lisäksi prosessoinniltaan räätälöidylle korkeamman jalostusasteen biohiilelle on tunnistettu markkinamahdollisuuksia. Biohiilen vettä, ravinteita ja kemikaaleja sitovien ominaisuuksien sekä lannoittavan vaikutuksen ansiosta uusia käyttökohteita voisivat olla muun muassa maanparannus, kaasujen ja vesienkäsittely ja näihin liittyvät palveluinnovaatiot.

Hankkeen toimenpiteet

  • biohiilen uusien sovelluskohteiden selvittäminen ja alustava kaupallistamismahdollisuuksien arviointi
  • tuoteinnovaatioiden testaukset uusissa käyttökohteissa laboratorio- ja demonstraatiokokeilla
  • liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistamisen valmistelu
  • raportointi ja tulosten levittäminen

Tulokset edistävät alueen pyrkimistä vähähiilisyyteen

Tutkimushankkeen tuloksena syntyy uusia biohiilipohjaisia tuoteaihioita ja toimijaverkostoja biohiilituotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Pitkällä aikavälillä hanke edistää Etelä-Savon pyrkimystä vähähiilisyyteen, kun fossiilisia raaka-aineita korvataan biomassapohjaisilla raaka-aineilla.

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Jussi Heinimö
Mikkelin kehitysyhtiö
Miksei Oy
ohjelmajohtaja
p. 040 544 0936
jussi.heinimo(at)mikseimikkeli.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä

Hanke tutkii biohiilipellettien käyttöä pienen kokoluokan lämmön- ja sähköntuotannossa.

VETU - Metsätalouden vesiensuojelun...

Hanke selvitti eri biosuodinmateriaalien soveltuvuutta valumavesien käsittelyyn metsäojitusalueilla.

Faktat

Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon - Bioli

01.01.2017 - 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö sr

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 230 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu