Uudessa BioLuuppi-demonstraatioympäristössä kehitetään ja pilotoidaan käytäntöjä ja menetelmiä myös tulevaisuudessa.

Biokaasulaitokset ovat yleistyneet Suomessa, mutta alalla on edelleen merkittävästi kasvupotentiaalia. Esimerkiksi maatalouden sivuvirtojen ja yhdyskuntien erilliskerättyjen biojätteiden biokaasupotentiaalia on vielä pitkälti hyödyntämättä. Etelä-Savossa on tällä hetkellä neljä biokaasulaitosta: Juvan Bioson Oy, BioSairila Oy:n biojalostamot BioSairila ja BioHauki ja Pieksämäen biokaasulaitos.

Tulevaisuudessa biokaasun tuotantoprosessien on oltava aiempaa energia- ja kustannustehokkaampia. Tuotantoprosessiin vaikuttavat tekijät on tunnistettava ja niitä on pystyttävä hallitsemaan paremmin.

ENERGIATEHOKKUUTTA EDISTÄMÄSSÄ

BioCir – Kiertotalouden sivuainevirrat uusiksi tuotteiksi –hankkeen tavoitteena oli lisätä uusien syötteiden käyttöönottoa, optimoida alueen orgaanisten materiaalivirtojen biokaasuntuottoa ja tehostaa prosessien energiatehokkuutta. Tavoitteena oli selvittää ja vähentää raaka-aineiden sisältämien haitta-aineiden, esimerkiksi mikromuovien ja kemikaalien, aiheuttamia riskejä prosessille ja lopputuotteille. Lisäksi tavoitteena oli kehittää uudenlaisia toimintakonsepteja ja tuoteaihioita nykyisille ja tuleville eteläsavolaisille biokaasulaitoksille.

BioLuuppi – Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille –rinnakkaishankkeen tavoitteena oli perustaa uudenlainen demonstraatiomittakaavan tutkimusympäristö Etelä-Savoon. Mikkelin EcoSairilaan perustettu tutkimusympäristö tuo esiin maakunnan kansallisena kiertotalouden kärkiosaajana ja mahdollistaa kansainvälisen yritys- ja tutkimusverkoston muodostumisen alueelle.

BIOCIR- JA BIOLUUPPI-HANKKEIDEN TOIMENPITEET

TP 1. BioLuuppi – Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille
TP 2. Raaka-ainevirtojen alkuaine- ja haitta-ainepitoisuuksien vaikutus kaasuntuotantoon ja mädätteen laatuun
TP 3. Biokaasulaitoksen prosessien tehostaminen energiatehokkaammaksi
TP 4. Biojalosteiden ja kierrätyslannoitteiden uudet tuotekonseptit
TP 5. Biokaasulaitoksen prosessien riskien ennakoinnin ja omavalvonnan kehittäminen
TP 6. Viestintä ja tiedottaminen

uusia avauksia bIO- JA KIERTOTALOUTEEN

Hankkeiden toteutuksen aikana BioLuuppi-kokeiluympäristö  otettiin käyttöön ja luotiin hyvät toimintatavat ja -käytännöt yritysten ja tutkimuslaitosten tuleviin demonstraatioihin. BioLuuppi-kokeiluympäristö avaa uusia mahdollisuuksia alueen biokaasulaitosten toiminnan kehittämiseen. Laboratorio- ja demonstraatiomittakaavan kokeiden tuloksena syntyi runsaasti uutta tietoa muun muassa biokaasulaitosten optimoinnista, haitta-aineiden vaikutuksesta biokaasuprosessiin sekä lopputuotteiden jalostamisesta turvallisiksi, toimiviksi ja kannattaviksi kierrätyslannoitteiksi. Tämä edistää osaltaan kiertotalouden toteutumista ja päästöjen vähentämistä.

Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistui kahden rinnakkaishankkeen yhteistyönä. BioCir- ja BioLuuppi -hankkeet olivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäsairila Oy:n yhteishankkeita.

LOPPUWEBINAARI 22.11.2023

BioCir- ja BioLuuppi-hankkeiden loppuwebinaarissa kuultiin muun muassa uudesta BioLuuppi-demonstraatioympäristöstä, BioCir-hankkeessa toteutetuista laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeista, sekä biojalosteiden ja kierrätyslannoitteiden uusista tuotekonsepteista. Webinaarissa esitetyt materiaalit ovat saatavilla tästä.

TUTUSTU HANKKEIDEN TULOKSIIN

BioCir- ja BioLuuppi-hankkeissa toteutettujen toimenpiteiden  tulokset on koottu yhteen loppujulkaisuun Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuvirroille. Lue koko julkaisu tästä.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hanne Soininen
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Metsäsairila Oy

Ville Kakkonen
toimitusjohtaja
P. 040 161 8461
ville.kakkonen(at)metsasairila.fi

 

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

BioCir - Kiertotalouden sivuainevirrat uusiksi tuotteiksi & BioLuuppi - Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille

01.12.2020 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Metsäsairila Oy

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, BioHauki Oy, Juvan Bioson Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö sr.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 100 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 600 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta