Uudessa BioLuuppi-demonstraatioympäristössä kehitetään ja pilotoidaan käytäntöjä ja menetelmiä.

Biokaasulaitokset ovat yleistyneet Suomessa, mutta alalla on edelleen merkittävää kasvupotentiaalia. Etelä-Savossa on tällä hetkellä kolme biokaasulaitosta, Juvan Bioson Oy, BioHauki Oy ja BioSairila Oy.

Tulevaisuudessa biokaasun tuotantoprosessien on oltava aiempaa energia- ja kustannustehokkaampia. Tuotantoprosessiin vaikuttavat tekijät on tunnistettava ja niitä on pystyttävä hallitsemaan paremmin.

ENERGIATEHOKKUUTTA EDISTÄMÄSSÄ

BioCir – Kiertotalouden sivuainevirrat uusiksi tuotteiksi -hankkeen tavoitteena on optimoida Etelä-Savon alueen
orgaanisten materiaalivirtojen hyödyntämistä biokaasuna ja kierrätyslannoitteina sekä vähentää esimerkiksi haitta-aineiden aiheuttamia riskejä biokaasulaitosten toimintaan.

BioLuuppi – Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille -rinnakkaishankkeen aikana Mikkelin EcoSairilaan rakennettavassa uudessa BioLuuppi-demonstraatioympäristössä kehitetään ja pilotoidaan käytäntöjä ja menetelmiä, joilla parannetaan biokaasulaitosten energiatehokkuutta ja kannattavuutta hallitsemalla tuotantoprosessia entistä paremmin.

BIOCIR- JA BIOLUUPPI-HANKKEIDEN TOIMENPITEET

TP 1. BioLuuppi – Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille
TP 2. Raaka-ainevirtojen alkuaine- ja haittalainepitoisuuksien vaikutus kaasuntuotantoon ja mädätteen laatuun
TP 3. Biokaasulaitoksen prosessien tehostaminen energiatehokkaammaksi
TP 4. Biojalosteiden ja kierrätyslannoitteiden uudet tuotekonseptit
TP 5. Biokaasulaitoksen prosessien riskien ennakoinnin ja omavalvonnan kehittäminen
TP 6. Viestintä ja tiedottaminen

uusia avauksia bIO- JA KIERTOTALOUTEEN

Hankkeiden toteutuksen aikana perustettava BioLuuppi-kokeiluympäristö tarjoaa uusia avauksia ja mahdollisuuksia alueen biokaasulaitosten toiminnan kehittämiseen. Laboratorio- ja demonstraatiomittakaavan kokeiden tuloksena syntyy runsaasti uutta tietoa muun muassa biokaasulaitosten optimoinnista, haitta-aineiden vaikutuksesta biokaasuprosessiin sekä lopputuotteiden jalostamisesta turvallisiksi, toimiviksi ja kannattaviksi kierrätyslannoitteiksi. Tämä edistää kiertotalouden toteutumista ja päästöjen vähentämistä.

Tuloksista hyötyvät erityisesti biokaasualan toimijat, maatalousyrittäjät, jätehuolto- ja energia-alan yhtiöt ja tutkimuslaitokset. BioCir- ja sen rinnalla toteutettava BioLuuppi-hanke mahdollistavat biokaasualan kansallisen ja kansainvälisen tason yritysten ja tutkimuslaitosten kehittämisympäristön ja -verkoston muodostumisen Etelä-Savoon.

Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistuu kahden rinnakkaishankkeen yhteistyönä. BioCir- ja BioLuuppi -hankkeet ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäsairila Oy:n yhteishankkeita.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hanne Soininen
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Tiina Saario
projektitutkija
p. 040 648 2490
tiina.saario(at)xamk.fi

Salla Pulliainen
projektitutkija
p.040 480 5170
salla.pulliainen(at)xamk.fi

Arttu Lehikoinen
projektitutkija
p.050 560 3513
arttu.lehikoinen(at)xamk.fi

Metsäsairila Oy

Ville Kakkonen
toimitusjohtaja
P. 040 161 8461
ville.kakkonen(at)metsasairila.fi

Lauri Turmola
projektiasiantuntija
P. 044 755 8204
lauri.turmola(at)metsasairila.fi

Pauliina Alenius
projektityöntekijä
pauliina.alenius(at)metsasairila.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

BioCir - Kiertotalouden sivuainevirrat uusiksi tuotteiksi & BioLuuppi - Demonstraatioympäristö kiertotalouden sivuainevirroille

01.12.2020 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Metsäsairila Oy

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, BioHauki Oy, Juvan Bioson Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö sr.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 100 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 600 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta