Kymenlaakso tavoittelee hiilineutraalisuutta. Alueella on useita merkittäviä toimijoita, mutta tarvitaan vahvaa ja laajenevaa yhteistyötä eri osa-alueilla tavoitteeseen pääsemiseksi. Hankkeen toiminta perustuu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) -strategiaan tukien alueellista elinvoimaisuutta ja kehittymistä pääasiallisesti biotaloussektorilla.

TAVOITTEET

Biotalouden uudet tuulet – BUT -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja saada alueellinen yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle, jotta pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisätään kansainvälistäkin yhteistyötä. Hankkeessa etsitään soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja palvelemaan Kymenlaakson hiilineutraalisuustavoitteita.

1: Kymenlaakson yhteistyön ja vetovoimaisuuden kehittäminen
•Uudet avaukset ja verkostojen laajentaminen resurssitehokkaasti ja toiminnan tekeminen kansainvälisestikin näkyväksi

2: Verkostoituminen ja alueen kv-osaamisen kasvattaminen – verkostojen laajentaminen tavoitteena kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö
• Alueellisten valmiuksien kehittäminen uuteen ohjelmakauteen (Horizon Europe) ja mm. kv. verkostoissa toimiminen

3: Substanssiosaamisen kehittäminen kansainvälisen biotalouden näkökulmasta
• Vähäpäästöisyyttä tukevien lämmitysratkaisujen edistäminen
• Materiaalitehokkuuden kehittäminen ja sivuvirtojen hyödyntämisen lisääminen
• Pakkausten arvoketjun kasvattaminen

TOIMENPITEET

1. Tiedon kokoaminen ja jakaminen, kehitystyötä edistävien tilaisuuksien järjestäminen ja niistä tiedottaminen (mm. kartoitetaan uusiomateriaalien käyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksia, jatketaan biotalouden RIS3 työtä ja tiekartan päivittämistä, tuotetaan esittely- ja markkinointimateriaalia alueen osaamisen ja mahdollisuuksien esiin nostamiseksi)
2. Ohjelmavalmistelun seuraaminen ja kv. hankeosaamisen lisääminen mm. koulutuksen kautta, kumppaneiden tunnistaminen ja yhteistyön luominen ja syventäminen lähtökohtana alueellisen kehitystyön tarpeet
3. Vähäpäästöisyyden esille tuomiseksi mm. perehdytään kasvihuonekaasulaskennan mahdollisuuksiin ja tehdään selvityksiä lämmitystapamuutoksen merkityksestä pilottikohteissa, selvitetään (myös kokeellisesti) orgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä biohajoavien tuotteiden raaka-aineena ja määritellään yritysten pakkausratkaisuille pilotointikonsepteja. Toimenpiteissä kannustetaan kehitysyhteistyöhön muutoksen edistämiseksi.

TULOKSET

Hanke on ohjannut ja edistänyt Kymenlaaksoa kohti hiilineutraalisuutta. Hanke on taannut hyvin alkaneen alueellisen kehitystyön jatkumisen Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) –strategian biotalouskärjessä. Biotalousstrategian toteutuksen kannalta oleellinen yhteistyö on tiivistynyt, ja yhteistyö eri organisaatioiden kanssa monialaisesti on edistänyt resurssien tehokasta käyttöä mahdollistaen laadukkaamman kehitystyön ja osaamisen kehittymisen alueella. Kymenlaakson tunnettuuden nosto on lisännyt alueen kiinnostusta, ja kansainvälisen tki-kehitystyön edistäminen on parantanut mahdollisuuksia saada alueelle ulkopuolista rahoitusta, joka parantaa aluekehitysmahdollisuuksia edelleen.

Lyhyen aikavälin tuloksina on:
• tunnistettu verkostokumppanuuksia, luotu kontakteja ja arvioitu yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa
• edistetty RIS3-strategian mukaisia bio- ja kiertotalouden kehitysideoita ja vähähiilisyyttä
• selvitetty ja osin pilotoitu eri sivuvirtojen hyödynnettävyyttä biohajoavissa tuotteissa
• nostettu esiin verkostoissa tunnistettuja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja osaamistarpeita.

Lisätietoja

Kirsi Tallinen,
Tutkimuspäällikkö
BUT-hankkeen projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Metsä, ympäristö ja energia
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Puh. 044 702 8420,  kirsi.tallinen@xamk.fi

www.xamk.fi

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/metsa-ymparisto-ja-energia

Kymenlaaksossa toimitaan

Tämä voisi kiinnostaa
Tämän otsikon alle kootaan biotalouteen liittyviä uutisia ja tapahtumia, jotka ovat kiinnostavia aluekehittämisenkin näkökulmasta.

Kymenlaaksossa tehtyä
Tämän otsikon alle kootaan esimerkkejä Kymenlaaksossa tapahtuvasta toiminnasta, jolla edistetään aluekehitystä biotalouden osalta. Toiminta voi olla niin yritys-, kunta- kuin hankelähtöistä.

Voit laittaa artikkeli/juttuvinkin tähän sopivasta asiasta Kirsille, yhteystiedot sivun oikeassa laidassa!

AJANKOHTAISTA

30.9.2021 kansainvälinen webinaari (KT 26.2.2021, viim. päiv. 28.9.)
Syyskuussa, 30.9.2021 klo 13.00 järjestetään kansainvälinen webinaari Bioeconomy – Made in Kymenlaakso, Finland .

Webinaarissa nostetaan esille Kymenlaakson nykyistä toimintaa, jolla edistetään bio- ja kiertotaloutta ja haetaan uusia avauksia ja yhteistyömahdollisuuksia.
Yrityksillä, ja muilla toimijoilla, on mahdollisuus tuoda esille omaa kehitystyötään ja yhteistyötarpeitaan sopivien kehityskumppanien löytämiseksi.

Webinaarissa kuullaan, mitä Kymenlaaksossa (ja muuallakin Euroopassa) on tehty ja tehdään vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki elokuun puolivälissä, seuraa hankkeen englanninkielistä sivustoa. (tämän sivun yläreunassa, klikkaa EN)
Tai suoraan tästä: New openings in the Bioeconomy-BUT

ILMOITTAUTUMINEN päättyy 28.9.!

Lisäinfoa:
Kirsi Tallinen, kirsi.tallinen@xamk.fi
Kari Laine, kari.laine@kinno.fi

Webinaari on osa Tutkitun tiedon teemavuotta, sekä WCEF- oheistapahtuma. Lisätietoja näistä  löydät täältä:

www.tutkittutieto.fi

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF – Sitra

Tutkitun tiedon teemavuoden tunnus 

Ympäristöystävälliset pakkausratkaisut kiinnostavat yrityksiä Kymenlaaksossa

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Mäntyöljyjalostamo Haminaan

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kouvola kehittää kiertotalousaluetta

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Stora Enso investoi Kymenlaakson tuotantolaitoksiin

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kymenlaaksoon korkeakouluyhdistys edistämään TKI-toimintaa

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kymenlaakson RIS3 –strategian päivitys käynnissä!

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Kotkaan rakennetaan ligniinin granulointi- ja pakkauslaitos

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kymenlaakson tavaravienti vetää

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Energiaprofessuuri Etelä-Kymenlaaksoon?

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Kotkassa aletaan valmistaa puupohjaista hiiltä ligniinistä akkuteollisuuden tarpeisiin

Lue lisää

KOUVOLAN HYÖTYVIRTA-ALUE KEHITTYY (31.8.2020 KT)
Hyötyvirta tarkoittaa yritysaluetta Keltakankaalla joka sijaitsee Kouvolan ja Kotkan välissä, valtatie 15 varrella.Alueelle on sijoittunut pääasiassa ympäristöliiketoimintaan keskittyneitä yrityksiä. Hyötyvirta ry:n tavoitteena on tuoda yhteen yritysten tarpeita ja pyrkiä löytämän niihin ratkaisuja yhteistyön avulla.

Aluetta kehitetään nyt vahvasti.
Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=MMq5DRmzekU

Alueen kehittämistä tukeva hanke: KOSKES-Kiertotalouden osaamiskeskus
Linkit:(Kinno) https://kinno.fi/koskes/
(Xamk) https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/koskes/

* * * * * * * *

BioSampo on Xamkin bio- ja kiertotalouden tutkimusyksikkö Kymenlaaksossa
Tutustu BioSammon toimintaan klikkaamalla ao. linkkiä!
Linkit: https://www.xamk.fi/bio-ja-kiertotalouden-tutkimuskeskus-biosampo-2/

* * * * * * * * * * * *

* Kymenlaaksossa tehtyä * (20.5.2020 KT)
Viime vuosina on Kymenlaaksossa tehty useita biotaloutta edistäviä toimia. Tässä muutamia poimintoja:

-Muovittomat kupit, tihentyneet junavuorot Kotka-Kouvola -välillä ja ympäristökasvatustoiminta edistyksellisiä toimia alueella.
(Lähde: KyS verkkojulkaisu, julkaistu 27.2.2020.
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/b274cc93-7538-4a5e-b1b0-7fc600473738 [viitattu 5.5.2020])

-KYMBIO-hanke mukana biopolttoainelaitoksen alkutaipaleella.
(Lähde: KYMBIO-hankkeessa kehitettiin menestyksekkäästi Kymenlaakson biotaloutta. Julkaistu Rakennerahastojen uutiskirjeessä uudelleen, 5.3.2020, ensin Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeessä 4/2019 (16.12.2019). http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/uutiset?p_p_id=101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_delta=10&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_keywords=&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&cur=2 [viitattu 20.5.2020]

-Uusi kaukolämpöä tuottava biopolttoainelaitos rakenteilla eteläisessä Kouvolassa.
(Lähde: Keskilaakso verkkojulkaisu, julkaistu 20.9.2019
https://www.keskilaakso.fi/2019/09/20/keltakangas-myllykoski-inkeroinen-alueen-kaukolampo-tuotetaan-jatkossa-biopolttoaineilla/ [viitattu 5.5.2020])

-Haminan Energia rakensi puupohjaista polttoainetta käyttävän lämpölaitoksen Haminaan.
(Lähde: KyS verkkojulkaisu, julkaistu 31.1.2018.
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/9b0e9cf9-bf76-4e5f-a29c-70f0cb3982cf [viitattu 5.5.2020])

Tiedotteet

Faktat

Biotalouden uudet tuulet

01.01.2020 - 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy (Kinno), Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 450 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 213 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus